Με την Κανονιστική Απόφαση 123/2011 και εν συνεχεία με τις 41/2015 και 147/2016 όμοιες Απόφάσεις του το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Εμμανουήλ Παππά αναμόρφωσε τον Κανονισμό Ύδρευσης του Δήμου ως εξής :

  ΑΡΘΡΟ 1ο

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ

     Ο παρών Κανονισμός Ύδρευσης (Κ.Υ.) καθορίζει τις προϋποθέσεις υδροδότησης των καταναλωτών από το δημοτικό δίκτυο ύδρευσης, τις σχέσεις ύδρευσης του Δήμου με τους καταναλωτές σε θέματα που αφορούν την χορήγηση νερού καθώς και παρεπόμενα δικαιώματα και υποχρεώσεις που προκύπτουν από τις σχέσεις αυτές.

    Αναγνωρίζεται ότι το πόσιμο νερό είναι κοινωνικό αγαθό του οποίου η χρήση πρέπει να γίνεται με σύνεση και να διέπεται από κανόνες που θα εξασφαλίζουν την ποιοτική και ποσοτική επάρκεια του. Ως κοινωνικό αγαθό ο Δήμος αναλαμβάνει απλά την διαχείριση και διανομή του στους καταναλωτές χωρίς να μπορεί:

    α) Να κερδοσκοπεί από τις χρεώσεις των λογαριασμών κατανάλωσης. Οι χρεώσεις θα πρέπει απλά να καλύπτουν το κόστος διαχείρισης και διανομής και όχι άλλες δαπάνες ύδρευσης.

     β) Να ασκεί πολιτικές ξένες ως προς την ύδρευση των καταναλωτών χρησιμοποιώντας ως μέσο πίεσης την υδροδότηση ακινήτων.

 ΑΡΘΡΟ 2ο

ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

    Ο παρών Κανονισμός εκδίδεται βάσει του άρθρου 79 του N. 3463/06 (ΦΕΚ – 114 Α/8-6-2006): Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων και αποτελεί κανονιστική διοικητική πράξη με ισχύ ουσιαστικού νόμου.

 Στις διατάξεις του εμπεριέχονται ρυθμίσεις:

    Του άρθρου 75 παρ. (γ) περιπτώσεις (1) και (10) καθώς και του άρθρου 174 του N. 3463/06 (ΦΕΚ – 114 Α/8-6-2006): Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων.

    Των άρθρων 19 και 82 του ΒΔ της 24/9-20/10/1958 «Περί των προσόδων των Δήμων και Κοινοτήτων».

    Του άρθρου 29 του ΑΝ 344/68 «Περί διατάξεων τινών αφορωσών εις τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης».

     Του άρθρου 11 του ΝΔ 318/69 » Περί βεβαιώσεως και εισπράξεως των εσόδων των Δήμων και Κοινοτήτων», και του ΠΔ 923/77  «Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως του από 17/5-15/6/1959 ΒΔ».

    Του Ν 1512/85 και της 28116/29-3-91 διαταγής του Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ.

    Των Υγειονομικών Διατάξεων με αριθμούς : α) Γ3α/761/68 και Γ4/1722/74 ‘‘Περί ποιότητας του πόσιμου ύδατος » β) 5673/4-12-57 ‘‘ Περί απολυμάνσεως του ύδατος των υδρεύσεων » γ) Α5/288/1986 ‘‘ Ποιότητα του πόσιμου νερού σε συμμόρφωση προς την 80/7787 οδηγία της ΕΟΚ».

 ΑΡΘΡΟ 3ο

ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ

 Οι αγωγοί διανομής του δικτύου ύδρευσης ανήκουν στην ιδιοκτησία του Δήμου ανεξάρτητα από τον τρόπο, τον χρόνο και την πηγή χρηματοδότησης των δαπανών προμήθειας και τοποθέτησης.

    Τα τμήματα των σωληνώσεων που συνδέουν τους αγωγούς διανομής με τα οικόπεδα ή τις οικοδομές των καταναλωτών (παροχές) ανήκουν στην ιδιοκτησία των τελευταίων χωρίς όμως να έχουν καμία δυνατότητα επέμβασης στο τμήμα από τον αγωγό διανομής έως και το υδρόμετρο στον κοινόχρηστο χώρο.

    Απαγορεύεται η εκμετάλλευση ιδιωτικών γεωτρήσεων για την υδροδότηση ακινήτων , σε περιοχές όπου έχει επεκταθεί το δημοτικό δίκτυο ύδρευσης. Η λειτουργία όσων τέτοιων γεωτρήσεων υφίστανται νόμιμα, θα αποσκοπεί αποκλειστικά στην ικανοποίηση των υδρευτικών αναγκών των ιδιοκτητών τους.

 ΑΡΘΡΟ 4ο

ΝΕΑ ΣΥΝΔΕΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ

     4.1    Η υδροδότηση ακινήτων τα οποία βρίσκονται στην περιοχή που εξυπηρετεί το δημοτικό δίκτυο ύδρευσης, γίνεται ύστερα από αίτηση των ενδιαφερομένων προς το Δήμο η οποία ικανοποιείται εφόσον συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις. Στην αίτηση αναγράφονται τα στοιχεία του αιτούντος (όνομα, επώνυμο, διεύθυνση, τηλέφωνο), το είδος και η θέση του ακινήτου καθώς και  ο σκοπός της υδροδότησης (για οικιακές ή αρδευτικές ή κτηνοτροφικές ή επαγγελματικές ανάγκες κ.λ.π.). Μαζί με την αίτηση υποβάλλονται α) κυρωμένο αντίγραφο της οικοδομικής άδειας και  β) Τοπογραφικό διάγραμμα – σκαρίφημα του ακινήτου επί του οποίου προσδιορίζεται από την Τεχνική Υπηρεσία το σημείο τοποθέτησης του υδρομέτρου και το σημείο υδροληψίας από τον κεντρικό αγωγό διανομής. (εξαίρεση  αποτελούν τα ακίνητα εντός οικισμού τα οποία μπορούν να υδροδοτηθούν με την υποβολή απλού τοπογραφικού σκαριφήματος).

    Στη συνέχεια ο ενδιαφερόμενος παραλαμβάνει από την Τεχνική Υπηρεσία το υπηρεσιακό σημείωμα με το οποίο καταβάλει στην Ταμειακή Υπηρεσία του Δήμου :

    Το τέλος σύνδεσης με το δίκτυο ύδρευσης οριζόμενο σε πενήντα Ευρώ (50,00 €).

    Την εγγύηση κατανάλωσης ύδατος οριζόμενη σε πενήντα Ευρώ (50,00 €). Η εγγύηση κατανάλωσης επιστρέφεται στον καταναλωτή σε περίπτωση μεταβίβασης δικαιώματος ή οριστικής διακοπής της υδροδότησης κατόπιν αιτήσεώς του και μόνο εφόσον έχουν εξοφληθεί στο ακέραιο οι υποχρεώσεις του προς τον Δήμο.

    Την αξία του υδρομέτρου,  και του φρεατίου οριζόμενη σε πενήντα Ευρώ (50,00€)

    Το κόστος της δαπάνης κατασκευής της ιδιωτικής παροχής ορίζεται σε εκατόν τριάντα Ευρώ (130,00 €)

    Αντίγραφο του διπλοτύπου είσπραξης των παραπάνω ποσών προσκομίζεται στην Τεχνική Υπηρεσίααπό την οποία καθορίζεται σε συνεννόηση με τον ενδιαφερόμενο η ημέρα και ώρα κατασκευής της παροχής από τη τεχνική υπηρεσία του Δήμου. Το μέγιστο χρονικό διάστημα εντός του οποίου ο Δήμος υποχρεούται να κατασκευάσει την παροχή ορίζεται σε ένα (1) μήνα από την εξόφληση του διπλοτύπου είσπραξης εκ μέρους του καταναλωτή. Επισημαίνεται ότι οι παροχές ύδρευσης κατασκευάζονται υποχρεωτικά από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου η οποία είναι και η μόνη αρμόδια για την επέμβαση επί των δικτύων ύδρευσης και την κατασκευή των παροχών.

Σε εξαιρετικές-έκτακτες περιπτώσεις ανωτέρας βίας είναι δυνατό ο Δήμος να αδειοδοτήσει εγγράφως τον καταναλωτή να κατασκευάσει την παροχή του εξειδικευμένος – αδειούχος υδραυλικός που θα μισθωθεί από τον ίδιο. Στην περίπτωση αυτή, η υπηρεσία ύδρευσης καθορίζει στον καταναλωτή την ημέρα και ώρα της επί τόπου παρουσίας του εκπροσώπου της στον τόπο εκτέλεσης των εργασιών κατασκευής της παροχής. Ο εκπρόσωπος της Τεχνικής Υπηρεσίας παρίσταται για την επίβλεψη της καλής εκτέλεσης της εργασίας σύνδεσης η οποία εκτελείται με μέριμνα και δαπάνη του ενδιαφερόμενου από εξειδικευμένο – αδειούχο τεχνικό. Ο ιδιοκτήτης είναι υποχρεωμένος να συμμορφωθεί με τις υποδείξεις του εκπροσώπου του Δήμου, να τοποθετήσει βάνα διακοπής πριν το υδρόμετρο, να τοποθετήσει στο πεζοδρόμιο εξωτερικά της περίφραξης το φρεάτιο ύδρευσης και να αποκαταστήσει σε εύλογο χρονικό διάστημα (όχι μικρότερο των 5 ημερών και όχι μεγαλύτερο των 15 ημερών) την τομή επί του οδοστρώματος και του πεζοδρομίου με τρόπο ανάλογο της προϋπάρχουσας κατάστασης. Σε διαφορετική περίπτωση ο Δήμος έχει το δικαίωμα με βάση τα επόμενα άρθρα του παρόντος να αποκαταστήσει τα λανθασμένα κατασκευαστικά σημεία της υδροληψίας χρεώνοντας με το αντίστοιχο ποσό τον καταναλωτή. Ειδικά για την αποκατάσταση του πεζοδρομίου και του οδοστρώματος η χρέωση ορίζεται στο κατ’ αποκοπή ποσό των εξήντα  Ευρώ (60,00 €) το οποίο συνεισπράττεται με τον επόμενο λογαριασμό κατανάλωσης νερού.

4.2.  Για την υδροδότηση κατοικιών ή επαγγελματικών ακινήτων σε περιοχές εκτός σχεδίου πόλεωςκαι γενικά σε περιοχές όπου δεν έχει επεκταθεί το δημοτικό δίκτυο ύδρευσης, υποβάλλεται από τον ενδιαφερόμενο α) η αίτηση της παραγράφου 4.1, β) κυρωμένο αντίγραφο της οικοδομικής άδειας της κατοικίας ή του επαγγελματικού χώρου γ) τοπογραφικό διάγραμμα του ακινήτου και δ) υπεύθυνη δήλωση του νόμου 1599/86 ότι αναλαμβάνει ο ίδιος τα έξοδα της επέκτασης. Στην περίπτωση αυτή, εφ’ όσον είναι τεχνικά δυνατό, ο Δήμος ικανοποιεί το αίτημα, ύστερα από απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου (κατόπιν εισηγήσεως της Τεχνικής του Υπηρεσίας) με την οποία καθορίζεται και το ύψος της δαπάνης που υποχρεούται να πληρώσει προκαταβολικά ο αιτών. Όταν ένας αγωγός κατασκευάζεται με πληρωμή της δαπάνης του από ενδιαφερόμενο καταναλωτή, τότε για μια τριετία από την κατασκευή του, οι νέοι καταναλωτές που επιθυμούν να συνδεθούν με αυτόν θα πρέπει να καταθέσουν συμπληρωματικά στο Δήμο Υπεύθυνη Δήλωση από τον αρχικό καταναλωτή ότι τους επιτρέπει να συνδεθούν στον αγωγό και ότι του έχουν καταβάλει την αξία της επέκτασης που αντιστοιχεί στα μέτρα που τους εξυπηρετούν υδρευτικά.

4.3 Για την υδροδότηση από το δίκτυο ύδρευσης οικοπέδων ή αγροτεμαχίων εκτός ορίων οικισμών, απαιτούνται επιπλέον των ανωτέρω, να συντρέχουν σωρευτικά οι εξής προϋποθέσεις:

1.Τον καθορισμό ως ανώτατου ορίου κατανάλωσης τα 80 με 120 τ.μ/ χρόνο, κρίνοντας κατά περίπτωση. Ως κριτήρια θα λαμβάνονται ενδεικτικά υπόψη ο πληθυσμός της Τοπικής Κοινότητας για την οποία υποβάλλεται αίτηση σύνδεσης, ο αριθμός ανάλογων συνδέσεων που έχουν γίνει μέχρι τότε και το είδος της χρήσης.

2.Την αυστηρή τήρηση των προδιαγραφών του Προϋπολοιστικού Πίνακα προτεινομένων για εκτέλεση εργασιών της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου.

3.Την γνωστοποίηση στον ενδιαφερόμενο ότι σε περίπτωση που διαπιστωθεί υπέρβαση του ανωτέρω ορίου κατανάλωσης νερού ύδρευσης, η Τεχνική Υπηρεσία θα υποχρεούται να διακόπτει την σύνδεση αυτή οριστικά και αμετάκλητα Το Δημ. Συμβούλιο λαμβάνοντας υπόψη την σχετική αιτιολογημένη εισήγηση του οικείου Τοπ. Συμβουλίου, θα αποφασίζει σχετικά με την σύνδεση ή όχι του συγκεκριμένου ακινήτου με το δίκτυο ύδρευσης και τον καθορισμό του ανώτατου ορίου κατανάλωσης σε κάθε σύνδεση.(τροποποίηση στις 11/07/2016 με απόφαση Δ.Σ.147/2016 )

4.4 Ο Δήμος είναι υποχρεωμένος να εξασφαλίζει την δυνατότητα υδροδότησης (κεντρικά δίκτυα διανομής) για όλα τα ακίνητα που βρίσκονται εντός των ορίων οικισμού χωρίς την οικονομική συμμετοχή των καταναλωτών  σε ενδεχόμενες αναγκαίες επεκτάσεις του δικτύου .

 ΑΡΘΡΟ 5ο

ΕΠΑΝΑΣΥΝΔΕΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ

      5.1.  Η επανασύνδεση υδροληψίας που ακυρώθηκε προσωρινά (αφαίρεση υδρομέτρου τέως καταναλωτή) είναι δυνατή με τους ακόλουθους όρους:

      α)Αν την ακυρωθείσα υδροληψία επιθυμεί να επαναφέρει ο αρχικός καταναλωτής (ιδιοκτήτης ή ένοικος), τότε αυτός καταβάλει εξ ολοκλήρου το οφειλόμενο ποσό ( από κατανάλωση νερού ή άλλη αιτία (πρόστιμο κλπ)), καθώς και το τέλος επανασύνδεσης το οποίο ορίζεται στο 50 % του ισχύοντος εκάστοτε τέλους συνδέσεως και την αντίστοιχη εγγύηση κατανάλωσης στο ακέραιο. Σε περίπτωση που στην προϋπάρχουσα παροχή δεν υπήρχε το φρεάτιο ύδρευσης στο πεζοδρόμιο εξωτερικά της περίφραξης ή το προϋπάρχων υδρόμετρο (που έχει ήδη αφαιρεθεί) έχριζε αντικατάστασης, ο καταναλωτής υποχρεούται να προπληρώσει, να παραλάβει και να τοποθετήσει στο ακίνητο (εξωτερικά της περίφραξης) το νέο υδρόμετρο και το φρεάτιο.

       β)Αν την ακυρωθείσα υδροληψία επιθυμεί να επαναφέρει ο νέος ιδιοκτήτης ή ενοικιαστής, που δεν έχει σχέση αυτός ή συγγενικό του πρόσωπο με την οφειλή του υπό υδροδότηση ακινήτου, τότε αυτός επιβαρύνεται με τα όσα αναφέρονται στην παράγραφό 4.1 του παρόντος (Νέα σύνδεση).

     5.2. Για την επανασύνδεση υδροληψίας που ακυρώθηκε οριστικά (διακοπή από τον αγωγό διανομής) εκτός του προστίμου που επιβάλλεται από τον Δήμο έχουν εφαρμογή τα αναγραφόμενα στην παράγραφο4.1. του παρόντος (Νέα σύνδεση).

       5.3 Όταν η επανασύνδεση ζητείται να γίνει μετά από προηγούμενη αίτηση του καταναλωτή, για οριστική διακοπή της υδροδότησης του ακινήτου, η δαπάνη επανασύνδεσης χρεώνετε ως εξής:

α) σε περίπτωση που η οριστική διακοπή της παροχής είχε γίνει από τον κεντρικό αγωγό (αφαίρεση κολάρου και αγωγού ιδιωτικής παροχής, τότε το κόστος επανασύνδεσης ορίζεται όπως αναφέρεται στην παράγραφο 4.1 του παρόντος.

β) σε περίπτωση που η οριστική διακοπή της παροχής είχε γίνει μόνο με την αφαίρεση του υδρομέτρου μέσα από φρεάτιο του ακινήτου, το κόστος της δαπάνης επανασύνδεσης προκύπτει από το άθροισμα του τέλους επανασύνδεσης, της αντίστοιχης εγγύησης κατανάλωσης στο ακέραιο και του κόστους του υδρομέτρου).

 ΑΡΘΡΟ 6ο

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΥΔΡΟΛΗΨΙΑΣ

      Η μεταβίβαση των δικαιωμάτων υδροληψίας (που έχει σαν συνέπεια την αλλαγή ονόματος του καταναλωτή) γίνεται :

     Με  υπογραφή κοινής υπεύθυνης δήλωσης στην Τεχνική Υπηρεσία, τόσο από αυτόν που εκχωρεί τα δικαιώματά του, όσο και από αυτόν που υπεισέρχεται σ’ αυτά, αναλαμβάνοντας ταυτόχρονα τις αντίστοιχες υποχρεώσεις χωρίς διακοπή ή

Με την επιβεβαίωση κυριότητας του ακινήτου βάσει της συμβολαιογραφικής πράξεως μεταβιβάσεως ή δικαστικής απόφασης η οποία προσδιορίζει τους κληρονόμους έστω και χωρίς ειδική μνεία σε αυτές της μεταβιβάσεως των δικαιωμάτων  υδροληψίας.

   Στις περιπτώσεις αλλαγής ενοικιαστή ή ιδιοκτήτη (αγορά, κληρονομιά, μετακόμιση ενοικιαστή, κ.λ.π.) σε υδροδοτούμενο ακίνητο το οποίο έχει οποιεσδήποτε  οφειλές (ύδρευσης-αποχέτευσης κ.λ.π.), ο νέος καταναλωτής αναλαμβάνει υποχρεωτικά τις αντίστοιχες υποχρεώσεις. Σε διαφορετική περίπτωση ο Δήμος έχει το δικαίωμα να προβεί  στη διακοπή της υδροδότησης του ακινήτου μέχρι την πλήρη εξόφληση των παλαιοτέρων οφειλών και των αναγραφόμενων στο άρθρο 5 του παρόντος Κανονισμού.

Στις παραπάνω περιπτώσεις μετά από κάθε μεταβολή του δικαιούχου της υδροληψία, η εγγύηση κατανάλωσης ύδρευσης, καταβάλλεται ή αναμορφώνεται ανάλογα.

Σε περίπτωση θανάτου του αρχικού καταναλωτή η μεταβίβαση σε νόμιμο κληρονόμο και συγκεκριμένα σε σύζυγο- τέκνα και εγγόνια, πραγματοποιείται χωρίς την καταβολή του τέλους εγγύησης.

    Ο Δήμος δικαιούται να απορρίψει την αίτηση μεταβίβασης δικαιωμάτων υδροληψίας ιδίως στις περιπτώσεις όπου αυτή υποβάλλεται  από τον ιδιοκτήτη του ακινήτου και από προσωρινό ενοικιαστή ο οποίος ενδέχεται να εγκαταλείψει σε σύντομο χρονικό διάστημα το ακίνητο.

     Στις παραπάνω περιπτώσεις, μετά κάθε μεταβολή του δικαιούχου της υδροληψίας καταβάλλεται ή αναμορφώνεται ανάλογα η εγγύηση κατανάλωσης ύδατος.

 ΑΡΘΡΟ 7 ο

ΠΑΡΟΧΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ

      Παροχή ονομάζεται το τμήμα του αγωγού υδροδότησης ενός ακινήτου από τον κεντρικό αγωγό διανομής ύδατος έως το σύνορο του ακινήτου (πριν το υδρόμετρο).

     Για την κατασκευή παροχής υδροδότησης ισχύουν τα κάτωθι :

     Η τομή επί του κρασπέδου και του οδοστρώματος από τη θέση τοποθέτησης του φρεατίου υδρομέτρου έως το σημείο που βρίσκεται ο κεντρικός αγωγός διανομής γίνεται με την χρήση ασφαλτοκόπτη, με μέγιστο πλάτος 60 εκατοστών και με ελάχιστο βάθος 60 εκατοστών. Ο κατασκευαστής της παροχής υποχρεούται να εφαρμόσει τα αναγραφόμενα στην παράγραφο 4.1. του παρόντος Κανονισμού (αποκαταστάσεις).

Ο άξονας του σκάμματος τοποθέτησης του αγωγού σύνδεσης (τουμπόραμα) πρέπει να είναι ευθύγραμμος με διεύθυνση κάθετη προς τον αγωγό διανομής.

     Η διατομή του αγωγού σύνδεσης (τουμπόραμα) ορίζεται σε ½» (Φ18) όταν πρόκειται να υδροδοτηθούν μονοκατοικίες, διαμερίσματα, καταστήματα, κοινόχρηστοι χώροι, κ.λ.π., με ωριαία κατανάλωση μέχρι 1 ½  κ.μ.. και ¾» (Φ22) όταν πρόκειται να υδροδοτηθούν μεγάλοι καταναλωτές (βιομηχανίες, βιοτεχνίες, εργοτάξια, στρατόπεδα, νοσοκομεία, κ.λ.π.), με κριτήριο τη μέση ωριαία κατανάλωση που ξεπερνά  το 1 ½ κμ.  Σε περιοχές των οικισμών με μικρές πιέσεις στο δίκτυο έως και (3Αtm) επιτρέπεται η κατασκευή των παροχών να γίνεται με αγωγό ¾  (Φ22) και 1΄΄ (Φ26) αντίστοιχα.

      Ο αγωγός σύνδεσης (τουμπόραμα) εγκιβωτίζεται πάντοτε με άμμο ή απαλλαγμένα από πέτρες προϊόντα εκσκαφής και σε ελάχιστη ακτίνα 10 εκατοστών από την εξωτερική του πλευρά.

     Για την σύνδεση με τον κεντρικό αγωγό διανομής χρησιμοποιείται χυτοσιδηρό κολάρο και το τρύπημα του αγωγού διανομής γίνεται σε κάθε περίπτωση με τρυπάνι (αρίδα) διαμέτρου 12 χιλιοστών.

    Το μέγιστο μήκος του αγωγού σύνδεσης (τουμπόραμα) για την κατασκευή ιδιωτικής παροχής ορίζεται σε τριάντα (30) μέτρα. Σε περίπτωση που το ακίνητο απέχει απόσταση μεγαλύτερη των 30μέτρων από τον πλησιέστερο αγωγό διανομής τότε για την υδροδότησή του απαιτείται πρώτα η επέκταση του δικτύου ύδρευσης, υπό την προϋπόθεση ότι αφενός ο Δήμος έχει την οικονομική δυνατότητα (τεχνικό πρόγραμμα) και αφετέρου ο ιδιοκτήτης έχει καταθέσει υποχρεωτικά οικοδομική άδεια για ανέγερση νέας οικοδομής η τυχών υπάρχουσας

         Η επισκευή των υφιστάμενων παροχών που παρουσιάζουν διαρροή ανήκει στην αποκλειστική αρμοδιότητα του Δήμου.  Η δαπάνη επισκευής  που ορίζεται σε είκοσι Ευρώ (20,00 €) βαρύνει τον υδρολήπτη (εκτός των περιπτώσεων κάλυψης της παροχής από την διετή (2) εγγύηση καλής λειτουργίας όταν την παροχή την έχει κατασκευάσει ο Δήμος) και συνεισπράττεται με τον επόμενο λογαριασμό κατανάλωσης νερού. Σε περίπτωση επανάληψης των διαρροών σε διαφορετικά σημεία από το σημείο επιδιόρθωσης τότε η παροχή υποχρεωτικά αντικαθίσταται. Επίσης παροχή αντικαθίσταται εάν κατά την διάρκεια της επισκευής διαπιστωθεί ότι λόγω της μεγάλης της ηλικίας  είναι αμφίβολη η διατήρηση της στεγανότητάς της μετά την επισκευή.

     Εξαίρεση αποτελούν οι παροχές που έχουν κατασκευαστεί κακότεχνα από τον καταναλωτή (ελάχιστο βάθος, ακατάλληλα υλικά κλπ). Στην περίπτωση αυτή η Τεχνική Υπηρεσία έχει τη δυνατότητα να αρνηθεί την επιδιόρθωση της βλάβης και να διακόψει προσωρινά την υδροδότηση εάν η επιδιόρθωση της βλάβης δεν γίνει με μέριμνα του καταναλωτή ή αυτή  καθυστερήσει πλέον των τριών (3) ημερών.

     Η αντικατάσταση υφιστάμενων παροχών γίνεται από τον Δήμο είτε κατόπιν αιτήσεως του ιδιώτη είτε αυτεπάγγελτα σε περίπτωση ανεπανόρθωτης φθοράς λόγω μακροχρόνιας χρήσης (σάπισμα). Η δαπάνη αντικατάστασης εκατόν είκοσι (120,00 €) βαρύνει και στις δύο περιπτώσεις τον υδρολήπτη και συνεισπράττεται με τον επόμενο λογαριασμό κατανάλωσης νερού. Για την αντικατάσταση υφιστάμενων παροχών ισχύουν τα κατασκευαστικά στοιχεία που αναφέρονται παραπάνω.

    Σε περίπτωση αντικατάστασης της παροχής δεν χρεώνεται ξεχωριστά η δαπάνη της προηγούμενης παραγράφου.

 ΑΡΘΡΟ 8 ο

ΥΔΡΟΜΕΤΡΑ

 8.1.  ΓΕΝΙΚΑ

       Τα υδρόμετρα  είναι όργανα καταμέτρησης του νερού που χρησιμοποιούν οι καταναλωτές, με βάση δε την καταμέτρηση αυτή, εκδίδεται ο αντίστοιχος λογαριασμός. Τα υδρόμετρα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν διακρίνονται σε δύο κατηγορίες :

     α.Σε συνήθη υδρόμετρα μικρής διαμέτρου (1/2») με τα οποία υδρεύονται κυρίως μονοκατοικίες, διαμερίσματα, καταστήματα, κοινόχρηστοι χώροι, κ.λ.π., με ωριαία κατανάλωση μέχρι 1 ½  κ.μ

     β. Σε υδρόμετρα μεγάλης  διαμέτρου  (3/4»). Με τα υδρόμετρα  μεγάλης διαμέτρου υδρεύονται οι μεγάλοι καταναλωτές (βιομηχανίες, βιοτεχνίες, εργοτάξια, στρατόπεδα, νοσοκομεία, κ.λ.π.), με κριτήριο τη μέση ωριαία κατανάλωση που ξεπερνά  το 1 ½ κμ.   καθώς και στις εξαιρέσεις  του Άρθρου 7. (για περιοχές με μικρή πίεση(<3Atm

      γ) Η Υπηρεσία  Ύδρευσης έχει το δικαίωμα να προβεί στο σφράγισμα του ρακόρ σύνδεσης ενός υδρομέτρου προκειμένου να εξασφαλίζεται έναντι της αυθαίρετης επέμβασης του καταναλωτή σ’ αυτό.

    Προ του υδρομέτρου τοποθετείται πάντα βαλβίδα διακοπής.

 8.2. ΧΩΡΟΣ ΥΔΡΟΜΕΤΡΩΝ – ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ

     Κάθε ακίνητο υδροδοτείται από μία (1) και μόνο παροχή. Εξαιρούνται ακίνητα στα οποία διαμένουν δύο (2) η περισσότερες οικογένειες καθώς και περιπτώσεις όπου τα ακίνητο χρησιμοποιείται και ως επαγγελματική στέγη. Στις περιπτώσεις αυτές εγκρίνεται η τοποθέτηση περισσοτέρων του ενός (1) υδρομέτρου ανάλογα με τις χρήσεις του ακινήτου. ΟΛΑ ΤΑ ΥΔΡΟΜΕΤΡΑ (νέα ή υφιστάμενα) τοποθετούνται ή μεταφέρονται αντίστοιχα σε κοινόχρηστο χώρο εξωτερικά της περιφράξεως του υδροδοτούμενου ακινήτου. Το κάθε υδρόμετρο τοποθετείται  σε πλαστικό φρεάτιο (με ενισχυμένο πλαστικό καπάκι) διαστάσεων ΠxΜxΥ 25cm x 50cm x 25cm το οποίο τοποθετείται στο πεζοδρόμιο εξωτερικά της περίφραξης της οικοδομής.

     Η ρύθμιση αφορά τις νέες οικοδομές καθώς και όσες από τις παλαιότερες παρουσιάζουν πρόβλημα, σχετικό με τη θέση του υδρομέτρου. Οι ιδιοκτήτες των τελευταίων οφείλουν ύστερα από έγγραφη ειδοποίηση και με δική τους δαπάνη μέσα σε τακτή προθεσμία, να συμμορφωθούν με τις υποδείξεις των εντεταλμένων οργάνων του Δήμου. Σε διαφορετική περίπτωση ο Δήμος έχει το δικαίωμα να προβεί στην προσωρινή διακοπή της υδροδότησης (παραγρ. 9.3.3) ή να τοποθετήσει νέο φρεάτιο και υδρόμετρο σε κατάλληλη θέση σε κοινόχρηστο χώρο εξωτερικά του ακινήτου χρεώνοντας τον καταναλωτή με το κατ’ αποκοπή ποσό των εβδομήντα Ευρώ (70,00€) το οποίο συνεισπράττεται με τον επόμενο λογαριασμό κατανάλωσης νερού.

 8.3. ΕΛΕΓΧΟΣ – ΕΠΙΣΚΕΥΗ – ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΔΡΟΜΕΤΡΩΝ

    Ο έλεγχος, η επισκευή και η αντικατάσταση των υδρομέτρων ανήκει στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου.

    Ο έλεγχος της κανονικής λειτουργίας  των υδρομέτρων γίνεται από το Δήμο, είτε αυτεπάγγελτα (υπηρεσιακώς), είτε ύστερα από σχετική αίτηση του καταναλωτή

Ο Δήμος ελέγχει αυτεπάγγελτα τα υδρόμετρα όταν διαπιστώσει απόκλιση από τη συνήθη κατανάλωση. Ο έλεγχος στην περίπτωση αυτή επεκτείνεται, εάν είναι δυνατό, στις εσωτερικές υδραυλικές εγκαταστάσεις του καταναλωτή. Εάν διαπιστωθεί ότι κατά την περίοδο, για την οποία πρόκειται να εκδοθεί ο λογαριασμός ύδρευσης, το υδρόμετρο δεν λειτουργούσε κανονικά, η χρέωση γίνεται με βάση το άρθρο 10 (παράγραφος 10.1) του παρόντος.

     Η επισκευή των υδρομέτρων που γίνεται χωρίς επιβάρυνση των καταναλωτών ανήκει στην αποκλειστική αρμοδιότητα του Δήμου. Εξαίρεση από την αρχή αυτή, προβλέπεται στις περιπτώσεις που οι βλάβες δεν είναι φυσιολογικές, αλλά οφείλονται σε παγετό ή πυρκαγιά ή σε βίαιη επενέργεια ή αναρμόδια επέμβαση στα υδρόμετρα του καταναλωτή, οπότε ο Δήμος αναλαμβάνει την αντικατάσταση των υδρομέτρων και καταλογίζει την σχετική δαπάνη των τριάντα Ευρώ (30,00€) στον καταναλωτή  μαζί με την αξία 50 κ.μ. νερού για απώλειες. Η δαπάνη αυτή συνεισπράττεται με τον επόμενο λογαριασμό κατανάλωσης νερού. Σε περίπτωση υποτροπής, η δαπάνη για την αντικατάσταση του υδρομέτρου και η αποζημίωση για τις απώλειες νερού διπλασιάζονται.

    Τα υδρόμετρα αντικαθίστανται από το Δήμο, όταν έχουν φθαρεί λόγω μακροχρόνιας χρήσης ή παρουσιάζουν μη επιδιορθώσιμη βλάβη ή και κατόπιν αιτήσεως του καταναλωτή και σύμφωνη γνώμη της αρμόδιας Υπηρεσίας του Δήμου. Η δαπάνη αντικατάστασης (30,00 €) βαρύνει και στις δύο περιπτώσεις τον υδρολήπτη.  Η δαπάνη αυτή αναφέρεται μόνο στην περίπτωση αντικατάστασης του υδρομέτρου στην ίδια θέση με το παλιό και με την προϋπόθεση ότι η θέση αυτή πληρεί τους όρους της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου (ΧΩΡΟΣ ΥΔΡΟΜΕΤΡΩΝ – ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ ). Σε διαφορετική περίπτωση (αναγκαία μετατόπιση , τοποθέτηση φρεατίου) έχουν εφαρμογή τα αναγραφόμενα στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου.

ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ οποιαδήποτε επέμβαση στα υδρόμετρα από τον καταναλωτή χωρίς  έγγραφη άδεια από την Υπηρεσία Ύδρευσης. Στην περίπτωση αυτή επιβάλλεται με απόφαση Δημάρχου πρόστιμο στον καταναλωτή το ύψος του οποίου εξαρτάται από τα ποσά των λογαριασμών των τελευταίων ετών. Εκτός του προστίμου η Υπηρεσία Ύδρευσης εκτιμά την καταναλισκόμενη ποσότητα νερού και αναμορφώνει αναλόγως τον λογαριασμό ύδρευσης. Εάν υπάρχει δόλος εκ μέρους του καταναλωτή έχουν εφαρμογή τα αναγραφόμενα στο εδάφιο 4 του άρθρου 9,3 του παρόντος Κανονισμού.

 ΑΡΘΡΟ 9 ο

ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ – ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕΙΣ – ΠΟΙΝΕΣ –

ΠΡΟΣΤΙΜΑ – ΔΙΑΚΟΠΕΣ ΥΔΡΟΛΗΨΙΑΣ

 9.1.  ΑΥΘΑΙΡΕΤΗ ΣΥΝΔΕΣΗ

     Σε  περίπτωση νέας σύνδεσης  ακινήτου με το δημοτικό δίκτυο ύδρευσης χωρίς την άδεια του Δήμου και χωρίς την προκαταβολή του δικαιώματος σύνδεσης και της εγγύησης κατανάλωσης αλλά τηρουμένων όλων των άλλων διατάξεων (τοποθέτηση υδρομετρητή κλπ), επιβάλλεται με απόφαση του Δημάρχου σε βάρος του παραβάτη πρόστιμο εκατόν πενήντα Ευρώ (150,00€). επιπλέον των ποσών που προβλέπονται στην παρ. 4.1 για το τέλος  σύνδεσης και της εγγύησης τα οποία θα πρέπει να καταβάλει ο καταναλωτής. Ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα να στραφεί νομικά κατά του υδραυλικού που πραγματοποίησε αυθαίρετα την σύνδεση του καταναλωτή επεμβαίνοντας στο Δημοτικό Δίκτυο Ύδρευσης.

9.2.  ΛΑΘΡΑΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗ

    Σε  περίπτωση νέας ή παλαιάς σύνδεσης  ακινήτου με το δημοτικό δίκτυο ύδρευσης χωρίς την άδεια του Δήμου και χωρίς την προκαταβολή του δικαιώματος σύνδεσης και της εγγύησης κατανάλωσης αλλά και χωρίς την τοποθέτηση υδρομετρητή, επιβάλλεται με απόφαση του Δημάρχου σε βάρος του παραβάτη πρόστιμο τριακόσια Ευρώ (300,00€) και διακόπτεται η υδροδότηση του ακινήτου με αφαίρεση τμήματος της παροχής. Για την επανασύνδεση τους έχουν εφαρμογή τα αναγραφόμενα στην παράγραφο 5.2 του παρόντος. Ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα να στραφεί νομικά κατά του υδραυλικού που πραγματοποίησε αυθαίρετα την σύνδεση του καταναλωτή επεμβαίνοντας στο Δημοτικό Δίκτυο Ύδρευσης.

9.3. ΔΙΑΚΟΠΕΣ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ

    1. Διακοπή της υδροδότησης ακινήτου μπορεί να γίνει από την Υπηρεσία Ύδρευσης, μετά από  Αίτηση Διακοπής που υποβάλλει ο καταναλωτής στην Υπηρεσία. Στην περίπτωση αυτή η Υπηρεσία λαμβάνει την ένδειξη του υδρομέτρου εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών και προβαίνει στην εκκαθάριση των χρεώσεων του λογαριασμού ύδρευση. Για τον καταναλωτή δεν υπάρχει κόστος για την διακοπή της υδροδότησης του ακινήτου του εκτός από τον τελευταίο εξοφλητικό λογαριασμό. Στον τελευταίο λογαριασμό οι πάγιες χρεώσεις επαναϋπολογίζονται με βάσει το χρονικό διάστημα που διανύθηκε από την έκδοση του προτελευταίου λογαριασμού ως την ημερομηνία της Αίτησης Διακοπής (αναλογισμός δαπάνης). Σε περίπτωση που το Τεχνικό συνεργείο του Δήμου καθυστερήσει να προβεί στην διακοπή της υδροδότησης του ακινήτου (πέραν της ημερομηνίας λήψης της τελικής ένδειξης) καμία υποχρέωση δεν μπορεί να επιβληθεί στον καταναλωτή ανεξαρτήτως της κατανάλωσης που ενδεχομένως  πραγματοποίησε μετά την ημερομηνία λήψης της τελικής ένδειξης.

Η διακοπή διενεργείται από την Τεχνική Υπηρεσία αυτεπάγγελτα κατά προτεραιότητα σε δευτερεύουσες παροχές (δεύτερη κατοικία- αποθήκες- κτήματα κ.λ.π) και σε περίπτωση μη συμμόρφωσης του καταναλωτή τότε η προσωρινή διακοπή μπορεί να διενεργηθεί και στην κύρια κατοικία μετά από απόφαση του Δημ. Συμβουλίου. Η σειρά εκτέλεσης των εργασιών προσωρινής διακοπής υδροδότησης του καταναλωτή λόγω ανεξόφλητων λογαριασμών καθορίζεται με πρόγραμμα του γραφείου ύδρευσης του Δήμου, το οποίο συντάσσεται βάσει του χρονικού διαστήματος (προηγούνται οι παροχές με τα παλαιότερα ημερολογιακά  χρέη) και β) του μεγαλύτερου ανεξόφλητου ποσού).

   2. Το νερό εφόσον υπάρχει επάρκεια του Δικτύου, παρέχεται στους καταναλωτές όλη την διάρκεια του 24ώρου, εκτός αν για λόγους ανώτερης βίας ή βλαβών ή αναγκαίων παρεμβάσεων στο δίκτυο και τις άλλες εγκαταστάσεις του, ή τέλος για λόγους κυρώσεων που επιβάλλει ο Δήμος στους δύστροπους ή αμελείς ή παραβάτες του παρόντος κανονισμού καταναλωτές, η παροχή αυτή αναστέλλεται, μέχρι την άρση των εμποδίων που την επέβαλαν .Οι διακοπές υδροδότησης ως κυρώσεις στους καταναλωτές χωρίζονται σε προσωρινές και οριστικές. Η προσωρινή διακοπή (αφαίρεση υδρομέτρου) επιβάλλεται γενικά σε περιπτώσεις επουσιωδών  παραβάσεων του Κανονισμού. Για την επανασύνδεσή τους έχουν εφαρμογή τα αναγραφόμενα στην παράγραφο 5.1 του παρόντος. Η οριστική διακοπή (κατάργηση παροχής από τον αγωγό διανομής) επιβάλλεται σε περιπτώσεις σημαντικών παραβάσεων από τους καταναλωτές ή σε περιπτώσεις υποτροπής επουσιωδών παραβάσεων του Κανονισμού. Ως επανασύνδεση οριστικά διακεκομμένης παροχής νοείται η κατασκευή νέας παροχής (παράγραφοι 4.1 και 5.2 του παρόντος)

    3. Εάν ο καταναλωτής δεν εξοφλήσει το λογαριασμό κατανάλωσης νερού μέσα σε δέκα οκτώ (18) μήνες από την έκδοσή του επιβάλλεται εκτός των αντιστοιχούντων τόκων και προσωρινή διακοπή της παροχής του.

    4. Παρεμπόδιση κατά οποιονδήποτε τρόπο της εύκολης ανάγνωσης του υδρομέτρου, κατά παράβαση  του άρθρου 7 του παρόντος Κ.Υ.  Στην περίπτωση αυτή η διακοπή γίνεται μετά την διαπίστωση ότι δεν έχουν αρθεί τα  εμπόδια κατά την λήψη των ενδείξεων για δεύτερη φορά, οι δε χρεώσεις λογαριασμών καταναλώσεως νερού, γίνονται κατά την κρίση της υπηρεσίας, και περίπου στα όρια ή αυξημένες σε σχέση με τις προηγούμενες καταναλώσεις

     5. Οποιαδήποτε επέμβαση στο υδρόμετρα ή στην παροχή υδροδότησης, που αποσκοπεί στην αποτροπή ή στην παρεμπόδιση της καταμέτρησης του αναλισκόμενου ύδατος ή στη διαγραφή καταναλωθείσης ποσότητας, συνεπάγεται τη προσωρινή διακοπή της υδροδότησης (αφαίρεση υδρομέτρου) και την επιβολή σε βάρος του υδρολήπτη προστίμου, ίσου με το τριπλάσιο της μέγιστης κατανάλωσης των δύο τελευταίων περιόδων καταμέτρησης. Εάν υπάρχει υποτροπή του καταναλωτή στην ίδια παράβαση, η υδροληψία ακυρώνεται οριστικά (από τον αγωγό διανομής) και επιβάλλεται πρόστιμο ίσο με το δεκαπλάσιο της μέγιστης  κατανάλωσης των δύο τελευταίων περιόδων καταμέτρησης.

    6.  Εντοπισμός οφειλέτη και μη προσέλευσή του για εξόφληση της οφειλής σε τακτή προθεσμία . Στην περίπτωση που η υπηρεσία εντοπίζει οφειλέτη του Δήμου για οποιαδήποτε αιτία (πρόκληση βλαβών, πρόστιμα, εργασία, κ.λ.π.), τον καλεί εγγράφως και επί αποδείξει, να προσέλθει στα γραφεία και  να εξοφλήσει τη συγκεκριμένη οφειλή σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών. Αν ο οφειλέτης αυτός δεν προσέλθει στην προθεσμία αυτή, η υπηρεσία διακόπτει προσωρινά την υδροληψία, που χρησιμοποιεί αποκλειστικά αυτός και η οικογένειά του (σύζυγος και τέκνα) για οικιακή ή επαγγελματική χρήση, άσχετα αν η υδροληψία αυτή είναι στο όνομα τρίτου. Στην τελευταία όμως αυτή περίπτωση, μετά την αποπληρωμή της οφειλής, η Υπηρεσία επαναφέρει την υδροληψία σε λειτουργία, χωρίς δαπάνη για τον αναίτιο τρίτο.

    7. Προσωρινή διακοπή για άρνηση επισκευής εσωτερικής διακλάδωσης ή των εγκαταστάσεων του ακινήτου, στην περίπτωση μη καταμετρούμενης διαρροής με συνέπεια την απώλεια νερού για την υπηρεσία και την πρόκληση ζημίας σε παρακείμενες ιδιοκτησίες.

     8. Ο ιδιοκτήτης και εκείνος που χρησιμοποιεί το υδροδοτούμενο ακίνητο υποχρεούνται να επιτρέπουν την είσοδο σ’ αυτό υπαλλήλους του Δήμου για έλεγχο και λήψη στοιχείων που αφορούν την υδραυλική του εγκατάσταση. Σε διαφορετική περίπτωση ο Δήμος δικαιούται να διακόψει (προσωρινά) την υδροδότηση του ακινήτου.

      9. Σε περίπτωση που ιδιοκτήτης ακινήτου υποβάλλει αίτηση διακοπής αλλά στο ακίνητο διαμένει ενοικιαστής τότε η διακοπή γίνεται μετά από 30 ημερολογιακές ημέρες, και μετά την  ενημέρωση του ενοικιαστή ώστε στο διάστημα της παράτασης να μπορέσει ο ενοικιαστής να βρεi  νέο κατάλυμα

    10.  Εκτός από τις περιπτώσεις διακοπής της υδροδότησης που προβλέπει ως κύρωση ο παρών κανονισμός, ο Δήμος μπορεί επίσης να διακόπτει την παροχή ύδατος στις ακόλουθες περιπτώσεις:

     α) Για λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας.

     β) Για τεχνικούς λόγους (επισκευή και συντήρηση του δικτύου ή του υδραγωγείου  κ.λ.π. )

    γ) Όταν  δεν υπάρχει επαρκής ποσότητα ύδατος.

    Όταν πρόκειται για προγραμματιζόμενες διακοπές η αρμόδια υπηρεσία του Δήμου φροντίζει να ενημερώνει έγκαιρα με κάθε πρόσφορο τρόπο τους καταναλωτές. Σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται ο Δήμος σε αποζημίωση για βλάβες που ενδεχομένως προκαλέσουν στους καταναλωτές οι διακοπές ύδρευσης.

     11. Σε περίπτωση διακοπής της υδροληψίας για λόγους που προβλέπει ο παρόν Κανονισμός, Ύδρευσης, ο Δήμος δεν αναγνωρίζει δικαίωμα αποζημίωσης του καταναλωτή για τυχόν ζημίες που υφίσταται από την διακοπή αυτή. Το ίδιο συμβαίνει και στην περίπτωση που είναι δυνατό να προκληθούν ζημίες στα υδρευόμενα ακίνητα, όταν οι καταναλωτές δεν παίρνουν τα αναγκαία μέτρα αποτροπής των ζημιών αυτών.

 9.4. ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΣΕ ΑΓΩΓΟΥΣ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ

     Απαγορεύεται στους ιδιώτες να προκαλούν βλάβες στους αγωγούς και τις διακλαδώσεις των δικτύων υδροδότησης κατά την εκτέλεση δημόσιων ή ιδιωτικών έργων ή κατά την εκσκαφή ή ανέγερση οικοδομών. Για το λόγο αυτό υποχρεώνονται να πάρουν όλα τα αναγκαία και πρόσφορα μέτρα εντοπισμού και προστασίας των αγωγών, διακλαδώσεων και υδρευτικών κατασκευών επί των πεζοδρομίων, συμβουλευόμενοι την αρμόδια Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου, η οποία θα τους παράσχει τις σχετικές υποδείξεις. Στις περιπτώσεις αυτές ο υπαίτιος της ζημιάς, πέρα από τις ενδεχόμενες ποινικές του ευθύνες, υποχρεώνεται και στην αποπληρωμή της αποκατάστασης της ζημιάς (κοστολόγηση από την Τεχνική Υπηρεσία πλέον 20% για γενικά έξοδα).

 ΑΡΘΡΟ  10 ο

ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΝΕΡΟΥ

10.1. ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ

     Αν από τους ελέγχους (βλ. άρθρο 8) διαπιστωθεί, πως το υδρόμετρο δεν λειτουργεί κανονικά, με αποτέλεσμα την μειωμένη ένδειξη κατανάλωσης, η Υπηρεσία αναμορφώνει (μεταβάλλει), τους λογαριασμούς κατανάλωσης νερού ως εξής:

     Η χρέωση του υπό έκδοση λογαριασμού καταναλώσεως γίνεται με βάση το μέσο όρο των τελευταίων τεσσάρων λογαριασμών, στους οποίους το υδρόμετρο λειτουργούσε κανονικά. Αν οι προηγούμενες καταναλώσεις δεν καλύπτουν χρονική διάρκεια τεσσάρων λογαριασμών, τότε η χρέωση γίνεται με όσους λογαριασμούς, έχουν εκδοθεί. Σε περίπτωση που οι καταναλώσεις των τεσσάρων διαδοχικών λογαριασμών της προηγούμενης παραγράφου, παρουσιάζουν αρκετές αποκλίσεις μεταξύ τους, τότε για τη διαμόρφωση του μέσου όρου μπορούν να χρησιμοποιηθούν κατά την κρίση της Υπηρεσίας οι καταναλώσεις τριών (3) διαδοχικών λογαριασμών των τελευταίων ετών.

    Αν η περίοδος για την οποία πρόκειται να εκδοθεί ο λογαριασμός καλύπτεται με λειτουργία δυο υδρομέτρων (δηλ. του μη κανονικού και του κανονικού που το αντικατέστησε), τότε η χρέωση (αναμόρφωση) γίνεται αναλογικά, με βάση την καταγραφή του κανονικού υδρομέτρου, εφόσον καλύπτει διάρκεια λειτουργίας 30 τουλάχιστον ημερών. Αν  η χρονική διάρκεια λειτουργίας του κανονικού υδρόμετρου, είναι μικρότερη των 30 ημερών, για την χρέωση (αναμόρφωση) του λογαριασμού κατανάλωσης εφαρμόζεται η περίπτωση 1 του παρόντος άρθρου.

     Όταν διαπιστωθεί ότι το υδρόμετρο ανεγειρόμενης οικοδομής δεν λειτουργεί κανονικά, τότε η χρέωση (αναμόρφωση) του λογαριασμού κατανάλωσης νερού γίνεται με βάση το συνολικό όγκο της οικοδομής με συντελεστή 10% αυτού του όγκου μηνιαίως.

     Όταν διαπιστωθεί εσφαλμένη χρέωση από λάθη της υπηρεσίας ή της μηχανογράφησης, τότε αναμορφώνεται ο λογαριασμός και καταχωρείται σε αυτόν η κανονική κατανάλωση με την αντίστοιχη κανονική χρέωση. Στις παραπάνω περιπτώσεις τα ποσά που καταβλήθηκαν στον Δήμο συμψηφίζονται με τον επόμενο λογαριασμό.

10.2.  ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ

     Έκπτωση από τον λογαριασμό κατανάλωσης νερού, δεν αναγνωρίζεται κατ’ αρχήν, εκτός από τις παρακάτω περιπτώσεις και πάντοτε ύστερα από αίτηση του ενδιαφερόμενου καταναλωτή και έγκριση του Δημοτικού Συμβουλίου.

    1. Όταν από εμφανή βλάβη των εσωτερικών υδραυλικών εγκαταστάσεων, η καταγραφή στο υδρόμετρο ξεπερνάει το 10/πλάσιο της μεγαλύτερης πραγματικής κατανάλωσης των τεσσάρων (4) τελευταίων λογαριασμών, τότε στην επί πλέον πέρα του 10/πλάσιου ποσότητα νερού που καταγράφηκε, παρέχεται έκπτωση 80%.

    2.  Όταν από διαπιστούμενη υπό της Υπηρεσίας υπόγεια διαρροή, μη ορατή, που ξεπερνά το 2/πλάσιο του μεγαλύτερου λογαριασμού πραγματικής κατανάλωσης των τεσσάρων (4) τελευταίων λογαριασμών, τότε στην επί πλέον πέρα του 2/πλάσιου ποσότητα νερού που καταγράφηκε, παρέχεται έκπτωση 80%.

      Στις δύο παραπάνω περιπτώσεις κατά τον υπολογισμό της μεγαλύτερης καταναλώσεως των τελευταίων τεσσάρων λογαριασμών, δεν θα λαμβάνεται υπόψη ο λογαριασμός που επηρεάστηκε από την συγκεκριμένη διαρροή.

      Σε περίπτωση που για τον υπολογισμό της μεγαλύτερης κατανάλωσης των τελευταίων τεσσάρων (4) λογαριασμών, δεν καλύπτεται αντίστοιχη χρονική περίοδος, για τον συγκεκριμένο καταναλωτή που επιζητεί την έκπτωση, τότε λαμβάνεται υπόψη αναλογικά η μεγαλύτερη κατανάλωση των όσων λογαριασμών έχουν εκδοθεί επ’ ονόματί του.

     3.  Όταν πρόκειται για ασυνήθιστα υψηλή χρέωση, σε καταναλωτή που τυχαίνει να είναι άπορος. Στην περίπτωση αυτή η χρέωση γίνεται με βάση την πραγματική μέση κατανάλωση των τελευταίων τεσσάρων λογαριασμών ή των οποιονδήποτε λογαριασμών μικρότερης διάρκειας, και παρέχεται έκπτωση 100% επί της επί πλέον διαφοράς των μ3. Η ιδιότητα του άπορου αποδεικνύεται με βεβαίωση της Δ/νσης Κοινωνικής Πρόνοιας του αρμόδιου φορέα που υπάγεται ο καταναλωτής

   4. Δεν εκδίδονται  λογαριασμοί ύδρευσης σε εκκλησίες,  Μοναστήρια, Σχολεία, Κοιμητήρια, Γήπεδα, Πολιτιστικοί Σύλλογοι, Συνεταιρισμοί, Κ.Α.Π.Η., Παιδικοί Σταθμοί και Κοινόχρηστες Εγκαταστάσεις του Δήμου. Στα ανωτέρω ακίνητα ανεξάρτητα της μη έκδοσης λογαριασμών τοποθετούνται υποχρεωτικά υδρόμετρα προκειμένου να γίνεται δυνατός ο εντοπισμός λαθραίων υδροληψιών, διαρροών, υπερβολικών καταναλώσεων κ.λ.π.

     10.3.  ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΧΡΕΩΝ

     Κάθε είδους χρέη προς την Υ.Υ. μπορούν να διαγραφούν ολόκληρα ή εν μέρει:

    1.  Όταν οι οφειλέτες δεν έχουν περιουσία και είναι αγνώστου διαμονής, εφόσον οι προσπάθειες που έγιναν επί πενταετία για εύρεση της διαμονής τους δεν έφεραν αποτέλεσμα.

    2.  Όταν η εγγραφή τους στους οριστικούς βεβαιωτικούς καταλόγους ύδρευσης έγινε κατά κάποιο προφανώς λανθασμένο ως προς την φορολογητέα ύλη ή το πρόσωπο του φορολογούμενου.

      Η διαγραφή του χρέους γίνεται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου

10.4 ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ

    Οι καταναλωτές έχουν το δικαίωμα να υποβάλλουν ένσταση στην Υπηρεσία Ύδρευσης για κάθε λανθασμένη κατ’ την γνώμη τους χρέωση ή παράβλεψη ή αμέλεια των οργάνων της Υπηρεσίας. Το δικαίωμα της ενστάσεως παρέχεται για όλο το χρονικό διάστημα της προθεσμίας εξόφλησης που αναγράφεται πάνω στους λογαριασμούς ύδρευσης και για επιπλέον 60 ημερολογιακές ημέρες πέραν αυτής. Μετά το ανωτέρω χρονικό διάστημα οι ενστάσεις απορρίπτονται ως εκπρόθεσμες. Επί των  ενστάσεων αποφασίζει τελικά το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από εισήγηση της Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών η οποία λαμβάνει υπόψη της τα αποτελέσματα αυτοψίας της Υπηρεσίας Ύδρευσης.

    Όλες οι αποφάσεις του Δ.Σ κοινοποιούνται υποχρεωτικά στους ενδιαφερόμενους.

   Εάν από την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου δικαιώνεται ο ενιστάμενος καταναλωτής τότε αυτός υποχρεούται εντός μηνός από την κοινοποίηση της Απόφασης να καταβάλλει στην Ταμειακή Υπηρεσία του Δήμου το ποσό που αναγράφεται στην Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου χωρίς καμία επιβάρυνση για τόκους υπερημερίας..

   Σε περίπτωση που το Δημοτικό Συμβούλιο απορρίψει  την ένσταση του καταναλωτή τότε ο λογαριασμός Ύδρευσης που θα κληθεί να πληρώσει ο τελευταίος θα επιβαρυνθεί με τόκους υπερημερίας για το χρονικό διάστημα από την λήξη της προθεσμίας εξόφλησης του αρχικού λογαριασμού της Υπηρεσίας  (επί του οποίου ο καταναλωτής είχε υποβάλλει ένσταση) έως την ημερομηνία εξόφλησης. του.

    Σε κάθε περίπτωση, οι καταναλωτές που επιθυμούν να υποβάλλουν ένσταση επί εκδοθέντος λογαριασμού, έχουν το δικαίωμα (προκειμένου να μειώσουν την έντοκη επιβάρυνση τους εάν τελικά απορριφθεί η ένσταση) να καταβάλλουν στην Ταμειακή Υπηρεσία του Δήμου το ποσό το οποίο οι ίδιοι θεωρούν ως ορθή χρέωση πριν την εκπνοή της προθεσμίας που αναγράφεται στον λογαριασμό. Με τον τρόπο αυτό οι τόκοι υπερημερία (σε περιπτώσεις απόρριψης της ένστασης) θα βαρύνουν τη διαφορά  που προκύπτει από το ποσό που αναγράφεται στον λογαριασμό μείον το ποσό που κατέβαλαν εμπρόθεσμα στον Δήμο.

 ΑΡΘΡΟ  11 ο

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

 ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ

     Ο Δήμος φροντίζει ώστε το νερό που παρέχει το δημοτικό δίκτυο ύδρευσης, να έχει τα ποιοτικά χαρακτηριστικά που προβλέπουν οι εκάστοτε ισχύουσες υγειονομικές διατάξεις. Για το σκοπό αυτό λαμβάνει όλα τα προβλεπόμενα μέτρα επεξεργασίας και ελέγχου της ποιότητας του νερού. Ο Χημικός, Φυσικός και Υγειονομικός έλεγχος του χορηγούμενου νερού γίνεται αυτεπάγγελτα από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου σε συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς, και Διαπιστευμένα Εργαστήρια Χημικών και Μικροβιολογικών Αναλύσεων, σύμφωνα με τις ισχύουσες υγειονομικές διατάξεις. Ο Δήμος φέρει ευθύνη για την ποιότητα και γενικώς την υγιεινή παροχή του νερού, μέχρι το υδρόμετρο του καταναλωτή.

     Απαγορεύεται η χρησιμοποίηση από τους καταναλωτές, ελαστικών ή πλαστικών ή άλλων σωλήνων για την μεταφορά νερού, από τη βρύση σε διάφορους αποθηκευτικούς χώρους (ντεπόζιτα, δεξαμενές ραντιστήρες κλπ.), για να αποφευχθεί η αναρρόφηση που μπορεί να μολύνει το δίκτυο από τις αποθήκες αυτές νερού, σε περίπτωση διακοπής της υδροδότησης. Απαγορεύεται επίσης η μεταφορά νερού, μέσω οποιονδήποτε σωλήνων από τις κοινόχρηστες βρύσες.

     Απαγορεύεται η διέλευση από το χώρο των υδρομετρητών σωληνώσεων ή εγκαταστάσεων αποχέτευσης ή καυσίμων. Εάν υπάρχουν τέτοιες εγκαταστάσεις μετατοπίζονται υποχρεωτικά με φροντίδα και δαπάνη των ιδιοκτητών μέσα σε προθεσμία ενός μήνα από τη σχετική ειδοποίηση του Δήμου. Εάν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία αυτή διακόπτεται η υδροδότηση μέχρι να συμμορφωθούν οι υπόχρεοι.

Ο Δήμος μπορεί να αρνηθεί την υδροδότηση φυσικού ή νομικού προσώπου, όταν υπάρχουν βάσιμες ενδείξεις κινδύνου μόλυνσης του νερού που πρόκειται να παροχετευτεί

 ΑΡΘΡΟ  12 ο

ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΥΛΙΚΩΝ – ΕΡΓΑΣΙΩΝ, ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ

      Οι τιμές των εργασιών που εκτελεί ο Δήμος για λογαριασμό των καταναλωτών, τα πρόστιμα, τα τέλη και οι ποινές του παρόντος κανονισμού καθορίζονται και τροποποιούνται κάθε φορά από το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Εμμανουήλ Παππά.

     Τα τέλη και οι λογαριασμοί ύδρευσης είναι ανταποδοτικά έσοδα του Δήμου που προορίζονται να καλύψουν: α) τις δαπάνες διοίκησης, συντήρησης και λειτουργίας του δημοτικού δικτύου ύδρευσης και β) τις δαπάνες απόσβεσης των επενδεδυμένων κεφαλαίων . Τα τέλη ύδρευσης καθορίζονται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και βεβαιώνονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 του ΠΔ 318/69 και των άρθρων 3 και 4του ΒΔ 17/5-15/6/1959.

Η καταμέτρηση της κατανάλωσης γίνεται κατ’ ελάχιστον μία (1) φορά κάθε έτος. Ο Δήμος έχει τη δυνατότητα να εκδίδει ενδιάμεσους λογαριασμούς με χρεώσεις «έναντι» της ετήσιας κατανάλωσης του κάθε καταναλωτή. Η χρέωση των καταναλωτών μπορεί να γίνεται και με μηχανογραφημένους λογαριασμούς, σύμφωνα με τις διατάξεις του ΠΔ 923/77 .

     Η πληρωμή του τέλους σύνδεσης και της εγγύησης κατανάλωσης έχει την έννοια ότι ο καταναλωτής αποδέχεται ανεπιφύλακτα όλους τους γενικούς και ειδικούς όρους του παρόντος κανονισμού και τα σχετικά Τιμολόγια όπως αυτά ισχύουν κάθε φορά με αντίστοιχη Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

      Οι λογαριασμοί πρέπει να εξοφλούνται εμπρόθεσμα, για να αποφεύγονται οι συνέπειες που προβλέπει ο παρών Κανονισμός. Ο Δήμος δεν αναγνωρίζει υπέρ του καταναλωτή το δικαίωμα να επικαλείται τη μη παραλαβή ή την απώλεια του λογαριασμού κατανάλωσης, για να ανατρέψει τις τυχόν εις βάρος του συνέπειες που επιβάλλονται από την μη έγκαιρη εξόφληση του. Στις περιπτώσεις αυτές ο καταναλωτής οφείλει να επιδείξει τη στοιχειώδη επιμέλεια, στην αναζήτηση του λογαριασμού, ή να αποταθεί στην Υπηρεσία Ύδρευσης η οποία του χορηγεί αντίγραφο του τρέχοντος Λογαριασμού, προσκομίζοντας ένα παλιό απόκομμα προηγούμενου λογαριασμού.

 ΑΡΘΡΟ 13 ο

ΚΥΡΩΣΕΙΣ – ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΩΣ

      Όποιος παραβαίνει τις διατάξεις του παρόντος κανονισμού τιμωρείται σύμφωνα με το άρθρο 459 του Ποινικού Κώδικα.

     Ο κανονισμός αυτός ισχύει από τη δημοσίευση (11/07/2016) της τελευταίας τροποποίησής του, κατά τον τρόπο που προβλέπει το άρθρο 79 του N. 3463/06 (ΦΕΚ – 114 Α/8-6-2006).