Μπορείτε να κατεβάσετε τον κανονισμό σε μορφή PDF εδώ.

Με την Κανονιστική Απόφαση 40/12-2-2014 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Εμμανουήλ Παππά ψήφισε τον κάτωθι Κανονισμό Αποχέτευσης του Δήμου Εμμανουήλ Παππά :

Α Ρ Θ Ρ Ο  1ο

Αντικείμενο  του  Κανονισμού

Σκοποί του παρόντος Κανονισμού είναι :

  • Η προστασία του φυσικού και δομημένου περιβάλλοντος, της δημόσιας υγείας και της ασφάλειας των πολιτών και εργαζόμενων στα δίκτυα αποχέτευσης.
  • Η προστασία του δικτύου αποχέτευσης λυμάτων και όμβριων για την καλή, ασφαλή και οικονομική λειτουργία και συντήρηση του.
  • Η ρύθμιση των σχέσεων αρμόδιας Δημοτικής Υπηρεσίας  και πολίτη – χρήστη των υπηρεσιών της.

Ο Κανονισμός αυτός περιλαμβάνει τους όρους της εν γένει λειτουργίας του δικτύου αποχέτευσης των ακαθάρτων οικιακής χρήσης και των όμβριων νερών της περιοχής αρμοδιότητας του Δήμου Εμμανουήλ Παππά

 ΑΡΘΡΟ 2ο

Νομικό  πλαίσιο

Στις διατάξεις του εμπεριέχονται ρυθμίσεις:

    Του άρθρου 75 παρ. (γ) περιπτώσεις (1) και (10) καθώς και του άρθρου 174 του N. 3463/06 (ΦΕΚ – 114 Α/8-6-2006): Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων.

    Των άρθρων 19 και 82 του ΒΔ της 24/9-20/10/1958 «Περί των προσόδων των Δήμων και Κοινοτήτων».

    Του άρθρου 29 του ΑΝ 344/68 «Περί διατάξεων τινών αφορωσών εις τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης».

     Του άρθρου 11 του ΝΔ 318/69 » Περί βεβαιώσεως και εισπράξεως των εσόδων των Δήμων και Κοινοτήτων», και του ΠΔ 923/77  «Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως του από 17/5-15/6/1959 ΒΔ».

     Του Ν 1512/85 και της 28116/29-3-91 διαταγής του Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ.

     Των Υγειονομικών Διατάξεων με αριθμούς : α) Γ3α/761/68 και Γ4/1722/74 ‘‘Περί ποιότητας του πόσιμου ύδατος » β) 5673/4-12-57 ‘‘ Περί απολυμάνσεως του ύδατος των υδρεύσεων » γ) Α5/288/1986 ‘‘ Ποιότητα του πόσιμου νερού σε συμμόρφωση προς την 80/7787 οδηγία της ΕΟΚ».

 Οι διατάξεις του παρόντος Κανονισμού είναι υποχρεωτικές και αφορούν όλους όσους χρησιμοποιούν (ή έχουν υποχρέωση να χρησιμοποιήσουν) το δίκτυο αποχέτευσης όμβριων και λυμάτων. Αφορά επίσης όλα τα επιμέρους στοιχεία του δικτύου (εξωτερικές διακλαδώσεις, φρεάτια, αγωγούς κλπ).

 Α Ρ Θ Ρ Ο  3ο

Βασικές  έννοιες

 «Λύματα« καλούνται γενικά τα πάσης φύσεως «υγρά» προερχόμενα από ανθρωπογενείς δραστηριότητες και απορρίπτονται ως μη δυνάμενα να χρησιμοποιηθούν από τις υφιστάμενες εγκαταστάσεις.  Τα λύματα μπορεί να περιέχουν ένα ποσοστό αδιάλυτων στερεών.

 «Οικιακά λύματα« καλούνται ειδικότερα τα υγρά απόβλητα τα προερχόμενα από τους χώρους εξυπηρέτησης κατοικιών ή του προσωπικού Ιδρυμάτων ή άλλων Επιχειρήσεων (μαγειρεία, πλυντήρια, λουτρά, αποχωρητήρια, κ.λ.π).

 «Βιομηχανικά απόβλητα« καλούνται τα πάσης φύσεως υγρά απόβλητα τα προερχόμενα εκ της παραγωγικής διαδικασίας πάσης φύσεως, εκτός των οικιακών, εγκαταστάσεων (εξαιρούνται τα απόβλητα των χώρων εξυπηρέτησης του προσωπικού).

 «Όμβρια νερά» θεωρούνται τα νερά της βροχής, τα νερά που προέρχονται από το λιώσιμο των χιονιών, τα νερά από τις στέγες, τους κήπους, το πλύσιμο των δρόμων και πλατειών και τα αγροτικά απόβλητα που προέρχονται από τους αγρούς κατά τις βροχοπτώσεις.

 Το δίκτυο αποχέτευσης αποτελούν οι αγωγοί ακαθάρτων και ομβρίων νερών ή οι παντορροϊκοί αγωγοί, τα αντλιοστάσια, οι καταθλιπτικοί αγωγοί, τα διευθετημένα (ανοικτά ή καλυμμένα) ή μη ρέματα και γενικά κάθε έργο, που έχει σκοπό τη συλλογή και μεταφορά των ακαθάρτων και ομβρίων νερών μέχρι τους τελικούς αποδέκτες.

 Στο δίκτυο αποχέτευσης μπορεί να εντάσσονται και αγωγοί που κατασκευάσθηκαν ή θα κατασκευασθούν από τρίτους, εφ’ όσον αυτοί βρίσκονται εκτός των ιδιοκτησιών, ή και εντός των ιδιοκτησιών ακόμη, εφ’ όσον αυτό κριθεί σκόπιμο απ’ την αρμόδια Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου. Στους αγωγούς αυτούς η Τεχνική Υπηρεσία έχει υποχρεώσεις και δικαιώματα όμοια με εκείνα προς το υπόλοιπο δίκτυο.

 Χωριστικό σύστημα όπου υπάρχει:  Είναι το σύστημα, που αποτελείται από δύο ξεχωριστά δίκτυα υπονόμων, δηλαδή το δίκτυο ακαθάρτων που μεταφέρει τα λύματα και τα απόβλητα και το δίκτυο ομβρίων που μεταφέρει τα όμβρια νερά.

 Παντορροϊκό σύστημα, είναι το σύστημα συλλογής και παροχέτευσης των λυμάτων και ομβρίων νερών με κοινό αγωγό.

 Νόμιμη σύνδεση ακινήτου είναι η σύνδεση μέσω αγωγού και φρεατίου καθαρισμού με το δίκτυο αποχέτευσης, που έχει γίνει μετά από έγκριση της αρμόδιας Τεχνικής Υπηρεσίας ή του Δήμου στο παρελθόν.

 Παράνομη σύνδεση ακινήτου είναι ή σύνδεση σε δίκτυο αποχέτευσης, που έχει γίνει χωρίς την έγκριση της αρμόδιας Τεχνικής Υπηρεσίας ή του Δήμου στο παρελθόν και δεν έχει δηλωθεί η κατασκευή ώστε να εκδίδεται ο αντίστοιχος λογαριασμός χρήσης της.

 Τέλος σύνδεσης μετά του δικτύου αποχέτευσης πρόκειται για το χρηματικό ποσό που χρεώνει ο Δήμος σε κάθε ακίνητο για εξαρχής νέα σύνδεση του με το δίκτυο.

 Φρεάτιο προσαρμογής ή πεζοδρομίου η φρεάτιο ελέγχου είναι το στεγανό φρεάτιο που κατασκευάζεται υποχρεωτικά εξωτερικά της ρυμοτομικής γραμμής του αποχετευόμενου ακινήτου και στο οποίο καταλήγει ο αγωγός της εσωτερικής εγκατάστασης αποχέτευσης του ακινήτου. Σε περιπτώσεις χωριστικών δικτύων κατασκευάζονται υποχρεωτικά δύο τέτοια φρεάτια για κάθε ακίνητο (ένα για κάθε δίκτυο).

Διακλάδωση καλείται ο αγωγός της ιδιωτικής παροχής που συνδέει το φρεάτιο προσαρμογής με τον κεντρικό αγωγό του Δημοτικού Αποχετευτικού Δικτύου

 Παροχή αποχέτευσης ακινήτου είναι το τμήμα της εγκατάστασης αποχέτευσης για όμβρια ή ακάθαρτα νερά η οποία βρίσκεται εξωτερικά της Ρυμοτομικής Γραμμής του ακινήτου και η οποία περιλαμβάνει το Φρεάτιο Προσαρμογής, τη διακλάδωση και τη σύνδεση της Διακλάδωσης με τον Κεντρικό Αποχετευτικό Αγωγό.

Οι Παροχές Αποχέτευσης επειδή βρίσκονται εξωτερικά της Ρυμοτομικής Γραμμής των ακινήτων κατασκευάζονται και επισκευάζονται υποχρεωτικά από συνεργεία του Δήμου μετά την καταβολή της αντίστοιχης δαπάνης από τον ενδιαφερόμενο καταναλωτή

 Α Ρ Θ Ρ Ο  4ο

Σύστημα  Αποχέτευσης

 4.1.      Ως σύστημα αποχέτευσης των Τοπικών και Δημοτικών Κοινοτήτων έχει επιλεγεί ως επί το πλείστων το παντορροϊκό σύστημα αποχέτευσης, με παράλληλη πρόθεση του Δήμου, για την σταδιακή κατασκευή χωριστικού  συστήματος (όμβριων και ακαθάρτων), ανάλογα με τις μελλοντικές οικονομικές συνθήκες και προϋποθέσεις για την χρηματοδότηση των αναγκαίων έργων.

4.2.      Οι κεντρικοί αγωγοί του δικτύου αποχέτευσης ανήκουν στην ιδιοκτησία του Δήμου ανεξάρτητα από τον τρόπο, τον χρόνο και την πηγή χρηματοδότησης των δαπανών προμήθειας και τοποθέτησης. Τα τμήματα των σωληνώσεων που συνδέουν τους αγωγούς διανομής με τα οικόπεδα ή τις οικοδομές των καταναλωτών (παροχές) ανήκουν στην ιδιοκτησία των τελευταίων χωρίς όμως να έχουν καμία δυνατότητα επέμβασης στο τμήμα από τον κεντρικό αγωγό έως και το φρεάτιο προσαρμογής (όπου υπάρχει) στον κοινόχρηστο χώρο εξωτερικά του ακινήτου.

4.3.      Οι ιδιωτικές παροχές αποχέτευσης αποτελούν συμπληρωματικό έργο των παροχών υδροδότησης των κτιριακών εγκαταστάσεων στα διοικητικά όρια του Δήμου. Η μεταβίβαση επομένως της κυριότητας των παροχών αποχέτευσης γίνεται αυτομάτως και αδαπάνως για τους καταναλωτές με την μεταβίβαση του αντίστοιχου δικαιώματος υδροληψίας του ακινήτου όπως αυτή αναλύεται στον Κανονισμό Ύδρευσης του Δήμου Εμμανουήλ Παππά.

 Α Ρ Θ Ρ Ο  5ο

Δικαιούμενα σύνδεσης ακίνητα – Υποχρεώσεις ιδιοκτητών

 5.1.      Ο ιδιοκτήτης, συνιδιοκτήτης, ή συνομέας ακινήτου που βρίσκεται εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου, ο οποίος έλαβε άδεια κατασκευής οικοδομής ως και κάθε νόμιμος εκπρόσωπος, καλείται κατά την υποβολή της αίτησης υδροδότησης του ακινήτου του στο αρμόδιο Γραφείο Ύδρευσης να  δηλώσει εγγράφως και τον τρόπο αποχέτευσης του ακινήτου του (κατασκευή αδειοδοτημένου βόθρου ή σύνδεση σε υφιστάμενη εν λειτουργία παροχή αποχέτευσης ή κατασκευή νέας παροχής προς το αποχετευτικό δίκτυο του Δήμου).

5.2.      Απαγορεύεται η κατασκευή παροχής αποχέτευσης και η σύνδεση υδροδοτούμενων ή μη ακάλυπτων ακινήτων (οικοπέδων – αγροτεμαχίων) με το Δημοτικό Δίκτυο Αποχέτευσης χωρίς σε αυτά να υπάρχει κτίσμα/οικοδομή κατοικίας ή άλλης επαγγελματικής χρήσης. Απαγορεύεται επίσης η αποχέτευση στο Δημοτικό Αποχετευτικό Δίκτυο μη υδροδοτούμενων κτιρίων ή εγκαταστάσεων από το Δημοτικό Δίκτυο Ύδρευσης.

 5.3.     Κάθε υδροδοτούμενο ακίνητο είτε πρόκειται για οικοδομή είτε για άλλη κτιριακή εγκατάσταση έχει υποχρέωση σύνδεσης (εάν είναι τεχνικά εφικτό) με το Δημοτικό δίκτυο αποχέτευσης στον αντίστοιχο δρόμο του οικισμού που έχει πρόσωπο το ακίνητο. Σε περιπτώσεις που είναι ανέφικτη η με φυσική-βαρυτική ροή αποχέτευση του ακινήτου στον ανωτέρω αγωγό εξετάζεται από την Τεχνική Υπηρεσία η δυνατότητα αποχέτευσης σε άλλο σημείο του αποχετευτικού δικτύου. Στην περίπτωση αυτή και εφόσον η παροχή αποχέτευσης θα πρέπει να διέλθει διαμέσου όμορης ιδιοκτησίας, για την κατασκευή της παροχής ο ιδιοκτήτης θα πρέπει να εξασφαλίσει την έγγραφη σύμφωνη γνώμη του όμορου ιδιοκτήτη (Υπεύθυνη Δήλωση ότι επιτρέπει την εγκατάσταση της παροχής αποχέτευσης του γειτονικού οικοπέδου στην ιδιοκτησία του) την οποία θα προσκομίσει με τα λοιπά δικαιολογητικά της αιτήσεώς του στο Γραφείο Ύδρευσης του Δήμου προκειμένου να κατασκευαστεί η παροχή του.  Το τμήμα της παροχής αποχέτευσης εντός του όμορου ακινήτου κατασκευάζεται με ευθύνη και δαπάνη του καταναλωτή (ως επέκταση του εσωτερικού του δικτύου) ο οποίος έχει και την ευθύνη για την εύρυθμη λειτουργία του συγκεκριμένου τμήματος καθώς και για οποιαδήποτε ενδεχόμενη ζημιά προκληθεί από βλάβη του αγωγού κατά μήκος της όμορης ιδιοκτησίας.

5.4.      Η σύνδεση του εσωτερικού δικτύου της αποχέτευσης των ακινήτων με τον κεντρικό αγωγό αποχέτευσης είναι υποχρεωτική και για ακίνητα που έχουν πρόσοψη μόνο σε ιδιωτικούς δρόμους, ανεξάρτητα αν είναι εγκεκριμένοι ή όχι. Στις περιπτώσεις αυτές, οι απαιτούμενοι αγωγοί και οι διακλαδώσεις κατασκευάζονται εντός των ιδιωτικών δρόμων από τους ιδιοκτήτες, ή και από την  Τεχνική Υπηρεσία, μετά από συμφωνία με το σύνολο των συνιδιοκτητών των ακινήτων οι οποίοι επιβαρύνονται με την δαπάνη που απαιτείται για την κατασκευή τους.  Σε περίπτωση όμως που ο ιδιωτικός δρόμος παραχωρηθεί προς κοινή χρήση με συμβολαιογραφική πράξη ο αγωγός κατασκευάζεται από τον Δήμο και ο ιδιοκτήτης του ακινήτου καταβάλλει μόνο την δαπάνη για την κατασκευή της ιδιωτικής παροχής του ακινήτου του.

5.5.      Σε περιπτώσεις κατασκευής νέων δικτύων αποχέτευσης εντός των ορίων οικισμών όλες οι παρόδιες ιδιοκτησίες υποχρεωτικά συνδέονται με το νέο δίκτυο με δαπάνη του ιδιοκτήτη τους.

5.6.      Οι όροι και οι προϋποθέσεις για τη χορήγηση άδειας σύνδεσης και την κατασκευή παροχής αποχέτευσης σε βιομηχανίες, βιοτεχνίες, εργοστάσια, εργαστήρια, νοσοκομεία, άμβυκες, γκαράζ, στάβλους κ.λπ. καθορίζονται με ειδική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

 Α Ρ Θ Ρ Ο   6Ο

Παροχή αποχέτευση-Εσωτερικό δίκτυο αποχέτευσης ακινήτων.

6.1       Παροχή αποχέτευσης είναι το τμήμα της εγκατάστασης αποχέτευσης για όμβρια ή ακάθαρτα νερά η οποία κατασκευάζεται αποκλειστικά από το Δήμο μετά από αίτηση και καταβολή της σχετικής δαπάνης από τον ενδιαφερόμενο καταναλωτή, βρίσκεται εξωτερικά της Ρυμοτομικής Γραμμής του ακινήτου και περιλαμβάνει:

α) Το φρεάτιο προσαρμογής ή πεζοδρομίου η φρεάτιο ελέγχου στο οποίο καταλήγει το εσωτερικό δίκτυο του ακινήτου (ελάχιστή διατομή  φρεατίου Φ250mm και χυτό καπάκι 300χ300mm )

β) Τον αγωγό κατά πλάτος του εγκεκριμένου δρόμου ( διακλάδωση ) με ελάχιστη διατομή Φ125.

γ) Τη σύνδεση του αγωγού αυτού με τον αγωγό του δικτύου που περνάει, μπροστά από το ακίνητο. Η σύνδεση γίνεται υποχρεωτικά με σέλλα (σαμάρι) εάν ο κεντρικός αγωγός είναι πλαστικός και με ανοικτή πλαστική γωνία στην άνω ακμή του κεντρικού αγωγού εάν αυτός είναι τσιμεντοσωλήνα. Σε κάθε περίπτωση θα καταβάλλεται η μέγιστη προσπάθεια για την ελάχιστη δυνατή διάτρηση του κεντρικού αγωγού.

δ) Απαγορεύεται η είσοδος  του αγωγού της ιδιωτικής παροχής εντός του τσιμεντοσωλήνα.

6.2       Τα φρεάτια προσαρμογής, οι εξωτερικές διακλαδώσεις των ακαθάρτων και ομβρίων νερών καθώς και οι συνδέσεις τους με αντίστοιχους κεντρικούς αγωγούς κατασκευάζονται από την Τεχνική Υπηρεσία και η δαπάνη κατασκευής χρεώνεται στους κύριους των ακινήτων. Σε εξαιρετικές-έκτακτες περιπτώσεις ανωτέρας βίας είναι δυνατό ο Δήμος να αδειοδοτήσει εγγράφως τον καταναλωτή να κατασκευάσει την παροχή του εξειδικευμένος – αδειούχος υδραυλικός που θα μισθωθεί από τον ίδιο. Στην περίπτωση αυτή, η υπηρεσία ύδρευσης καθορίζει στον καταναλωτή την ημέρα και ώρα της επί τόπου παρουσίας του εκπροσώπου της στον τόπο εκτέλεσης των εργασιών κατασκευής της παροχής. Ο εκπρόσωπος της Τεχνικής Υπηρεσίας παρίσταται για την επίβλεψη της καλής εκτέλεσης της εργασίας σύνδεσης η οποία εκτελείται με μέριμνα και δαπάνη του ενδιαφερόμενου από εξειδικευμένο – αδειούχο τεχνικό. Ο ιδιοκτήτης είναι υποχρεωμένος να συμμορφωθεί με τις υποδείξεις του εκπροσώπου του Δήμου, να κατασκευάσει και συνδέσει στο πεζοδρόμιο εξωτερικά της περίφραξης το φρεάτιο προσαρμογής και να αποκαταστήσει σε εύλογο χρονικό διάστημα (όχι μικρότερο των 5 ημερών και όχι μεγαλύτερο των 15 ημερών) την τομή επί του οδοστρώματος και του πεζοδρομίου με τρόπο ανάλογο της προϋπάρχουσας κατάστασης. Σε διαφορετική περίπτωση ο Δήμος έχει το δικαίωμα με βάση τα επόμενα άρθρα του παρόντος να αποκαταστήσει τα λανθασμένα κατασκευαστικά σημεία της παροχής αποχέτευσης χρεώνοντας με το αντίστοιχο ποσό τον καταναλωτή. Ειδικά για την αποκατάσταση του πεζοδρομίου και του οδοστρώματος η χρέωση ορίζεται στο κατ’ αποκοπή ποσό που καθορίζεται με Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου και το οποίο συνεισπράττεται με τον επόμενο λογαριασμό κατανάλωσης νερού.

6.3       Κανείς, εκτός από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου δεν μπορεί να εκτελέσει οποιαδήποτε εργασία αποχέτευσης έξω από τη ρυμοτομική γραμμή του ακινήτου, χωρίς γραπτή άδεια του Δήμου.

6.4       Το βάθος της εξωτερικής διακλάδωσης Η, θα πρέπει να είναι μεγαλύτερο από 0,70 μ., αν όμως το βάθος του κεντρικού αγωγού ή άλλοι κατασκευαστικοί λόγοι κατά την κρίση της Τεχνικής Υπηρεσίας. επιβάλλουν μικρότερο βάθος στο άκρο της παροχής, θα διασφαλίζεται η προστασία των σωλήνων από θραύση, π.χ. με Εγκιβωτισμό του σωλήνα.

6.5       Η παροχή αποχέτευσης του ακινήτου κατασκευάζεται, κατά κανόνα κάτω από τους αγωγούς ύδρευσης. Αν αυτό δεν είναι δυνατό, τότε πρέπει να εξασφαλίζεται η πλήρης στεγανότητα των σωλήνων της διακλάδωσης.

 6.6      Το φρεάτιο προσαρμογής χρησιμεύει για τον έλεγχο και τη συντήρηση του εξωτερικού δικτύου και κατασκευάζεται από την Τεχνική Υπηρεσία ( εκτός αν έχει ήδη κατασκευασθεί απ’ τον ιδιοκτήτη και εγκριθεί απ’ την Τεχνική Υπηρεσία ) στο πεζοδρόμιο στο καταλληλότερο κατά την κρίση της υπηρεσίας σημείο έξω από την ρυμοτομική γραμμή ακινήτου. Η δαπάνη κατασκευής του χρεώνεται στον ιδιοκτήτη. Αν το φρεάτιο δεν μπορεί για αντικειμενικούς λόγους να κατασκευασθεί έξω από τη ρυμοτομική γραμμή του ακινήτου, τότε κατασκευάζεται μέσα στο ακίνητο και όσο το δυνατό κοντά στη ρυμοτομική γραμμή, σε θέση άμεσα επισκέψιμη και ελεύθερη που καθορίζεται από την Τεχνική Υπηρεσία

6.7       Όταν η διακλάδωση για την σύνδεση του ακινήτου γίνεται απ’ την Τεχνική Υπηρεσία χωρίς την αίτηση του ιδιοκτήτη, αλλά για να προηγηθεί π.χ. έργων ασφαλτόστρωσης, το φρεάτιο προσαρμογής είναι δυνατό να μην κατασκευάζεται ταυτόχρονα με την κατασκευή της διακλάδωσης. Σ’ αυτή την περίπτωση η κατασκευή του θα γίνει από την υπηρεσία, όταν συνδεθεί το ακίνητο με το δίκτυο αποχέτευσης και θα είναι προϋπόθεση για την σύνδεση αυτή.

6.8       Για τις βιομηχανικές, βιοτεχνικές ή άλλες ανάλογες χρήσεις των ακινήτων, εφόσον γίνουν αποδεκτές οι αιτήσεις τους για να συνδεθούν στο δίκτυο αποχέτευσης, το φρεάτιο προσαρμογής είναι και το φρεάτιο ελέγχου και δειγματοληψίας των αποβλήτων ( επεξεργασμένων ή μη ) από την Τεχνική Υπηρεσία και τις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες.

6.9       Οι επισκευές και η συντήρηση των παροχών αποχέτευσης των ακινήτων, όπως και των αγωγών του δικτύου της πόλης, γίνονται από την Τεχνική Υπηρεσία.  Στις περιπτώσεις που η βλάβη οφείλεται σε κακή χρήση του δικτύου η δαπάνη χρεώνεται στον κύριο του ακινήτου.

6.10     Το εσωτερικό δίκτυο των ακινήτων μέχρι το φρεάτιο προσαρμογής και ελέγχου κατασκευάζεται με φροντίδα και δαπάνη των ιδιοκτητών των ακινήτων, σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά υπάρχουσες σχετικές διατάξεις (κανονισμός εσωτερικών υδραυλικών διακλαδώσεων κ.λπ.).

6.11     Όλες οι σωληνώσεις της εσωτερικής εγκατάστασης αποχέτευσης συνδέονται σε ενιαίο αγωγό μέσα στο ακίνητο και από κει οδηγούνται στο φρεάτιο προσαρμογής, καθαρισμού και ελέγχου.

6.12     Στο εσωτερικό δίκτυο των ακινήτων και σε κατάλληλη θέση ο ιδιοκτήτης υποχρεούται να εξασφαλίζει το ακίνητό του, από τυχόν επιστροφή λυμάτων είτε λόγω απόφραξης του αγωγού, είτε από οποιαδήποτε άλλη αιτία, τοποθετώντας ανάντι του φρεατίου επίσκεψης δικλείδα ασφάλισης ή άλλο σχετικό μηχανισμό.

6.13     Ο Δήμος ουδεμία ευθύνη φέρει στην περίπτωση πρόκλησης ζημιάς λόγω απόφραξης για οποιαδήποτε αιτία είτε του κεντρικού αγωγού είτε της διακλάδωσης προς την ιδιοκτησία.

6.14     Επίσης όπου απαιτείται, κατά την κρίση της Τεχνικής Υπηρεσίας και ανάλογα με το είδος των λυμάτων, η κατασκευή λιποσυλλέκτη – μηχανοσίφωνα, αυτή θα γίνεται πριν το φρεάτιο προσαρμογής απ’ τον ιδιοκτήτη. Εάν ο ιδιοκτήτης δεν συμμορφώνεται στις υποδείξεις της Τεχνικής Υπηρεσίας, διακόπτεται η παροχή αποχέτευσης και η παροχή του νερού

 Α Ρ Θ Ρ Ο   7Ο

Νέα σύνδεση ακινήτων με το δίκτυο αποχέτευσης.

    7.1    Η σύνδεση των κτιρίων με το δημοτικό δίκτυο αποχέτευσης (εφόσον βρίσκονται στην περιοχή που αυτό εξυπηρετεί), είναι υποχρεωτική για τους ιδιοκτήτες τους και γίνεται ύστερα από αίτηση των ενδιαφερομένων προς το Δήμο, η οποία ικανοποιείται εφόσον συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις. Στην αίτηση αναγράφονται τα στοιχεία του αιτούντος (όνομα, επώνυμο, διεύθυνση, τηλέφωνο), το είδος και η θέση του ακινήτου καθώς και  τη λειτουργία της εγκατάστασης (για οικιακές ή επαγγελματικές χρήσεις). Μαζί με την αίτηση υποβάλλονται α) κυρωμένο αντίγραφο της οικοδομικής άδειας(εάν υπάρχει για κτίρια εντός ορίων οικισμών και υποχρεωτικά για κτίρια εκτός ορίων), β)Τοπογραφικό διάγραμμα – σκαρίφημα του ακινήτου επί του οποίου προσδιορίζεται από τον ιδιοκτήτη το σημείο και το βάθος που καταλήγει η εσωτερική αποχετευτική εγκατάσταση προκειμένου να κατασκευαστεί το φρεάτιο προσαρμογής, γ) Υπεύθυνη Δήλωση του καταναλωτή για τον τρόπο αποχέτευσης των ομβρίων υδάτων του ακινήτου του  και  δ) Σε περιπτώσεις επαγγελματικών κτιρίων αντίστοιχη βεβαίωση ή μελέτη ή Υπεύθυνη Δήλωση του ιδιοκτήτη με το είδος, τη σύνθεση και τη ποσότητα των παραγόμενων λυμάτων που θα αποχετευτούν στο κεντρικό δίκτυο

            Η αίτηση μπορεί να είναι κοινή με την αίτηση υδροδότησης του ακινήτου. Στην περίπτωση αυτή τα κοινά δικαιολογητικά υποβάλλονται μία φορά από τον ενδιαφερόμενο.

Στη συνέχεια ο ενδιαφερόμενος παραλαμβάνει από την Τεχνική Υπηρεσία το υπηρεσιακό σημείωμα με το οποίο καταβάλει στην Ταμειακή Υπηρεσία του Δήμου :

    Το τέλος σύνδεσης με το δίκτυο αποχέτευσης οριζόμενο με σχετική Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου.

    Το κόστος της δαπάνης κατασκευής της ιδιωτικής παροχής η οποία ορίζεται επίσης με σχετική Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου

     Αντίγραφο του διπλοτύπου είσπραξης των παραπάνω ποσών προσκομίζεται στο γραφείο Ύδρευσης – Αποχέτευσης της Τεχνικής Υπηρεσίας από το οποίο μετά τον επιτόπου έλεγχο για τη δυνατότητα αποχέτευσης του ακινήτου (ύπαρξη και βάθος κεντρικού αποχετευτικού αγωγού και καθορισμός τρόπου αποχέτευσης και του  σημείου σύνδεσης της ιδιωτικής παροχής με τον κεντρικό αγωγό) καθορίζεται σε συνεννόηση με τον ενδιαφερόμενο η ημέρα και ώρα κατασκευής της παροχής από τη τεχνική υπηρεσία του Δήμου.

Το μέγιστο χρονικό διάστημα εντός του οποίου ο Δήμος υποχρεούται να κατασκευάσει την παροχή ορίζεται σε δύο (2) μήνες από την εξόφληση του διπλοτύπου είσπραξης εκ μέρους του καταναλωτή. Επισημαίνεται ότι οι παροχές αποχέτευσης (όπως και αυτές της ύδρευσης) κατασκευάζονται υποχρεωτικά από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου η οποία είναι και η μόνη αρμόδια για την επέμβαση επί των δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης και την κατασκευή των αντίστοιχων  παροχών.

Η κατασκευή των παροχών αποχέτευσης των υφιστάμενων υδροδοτούμενων κτιρίων που βρίσκονται εντός της ζώνης εξυπηρέτησης ενός νέου δικτύου αποχέτευσης που κατασκευάζεται από τον Δήμο σε περιοχή του οικισμού, είναι επίσης υποχρεωτική για τα ακίνητα και κατασκευάζεται είτε μετά από αίτηση των ενδιαφερομένων σύμφωνα με τα ανωτέρω, είτε αυτεπάγγελτα από το Δήμο. Σε κάθε περίπτωση η δαπάνη της καταβάλλεται από τον καταναλωτή με τον επόμενο λογαριασμό ύδρευσης.

 7.2       Για κτίρια εκτός ορίων οικισμού όπου δεν υπάρχει κεντρικός αγωγός αποχέτευσης η σύνδεσή τους με το δίκτυο αποχέτευσης γίνεται μόνο μετά από σύμφωνη γνώμη του Τοπικού Συμβουλίου της Τοπικής ή Δημοτικής Κοινότητας και εφόσον αυτή είναι τεχνικά εφικτή(ύπαρξη κλίσεων). Αφού αξιολογηθεί από την Τεχνική Υπηρεσία εάν ο υπό κατασκευή νέος αγωγός είναι ιδιωτική παροχή ή επέκταση του κεντρικού αποχετευτικού δικτύου του οικισμού, θα υπολογίζεται η αναγκαία κατάλληλη διατομή. Σε αυτή την περίπτωση ανεξαρτήτως της διατομής του αγωγού που θα επιλέξει η Τεχνική Υπηρεσία και των λοιπών άλλων αναγκαίων τεχνικών εργασιών (φρεάτια επίσκεψης και συμβολής, σχάρες ομβρίων κλπ)  ο ιδιώτης καταναλωτής θα επιβαρυνθεί με την δαπάνη των 8,00€/m μήκος αγωγού επέκτασης του δικτύου η οποία υποχρεωτικά προκαταβάλλεται. Για το σκοπό αυτό ο ενδιαφερόμενος υποβάλει κατά την αίτησή του εκτός των αναγραφομένων δικαιολογητικών της παραγράφου 7.1 και  Υπεύθυνη Δήλωση του Νόμου 1599/86  ότι αναλαμβάνει ο ίδιος τα έξοδα της επέκτασης. Η αίτηση και τα λοιπά δικαιολογητικά διαβιβάζεται από την Τεχνική Υπηρεσία στο Τοπικό Συμβούλιο για τη λήψη της σχετικής Απόφασης (σύμφωνη γνώμη). Στην περίπτωση αυτή και εφ’ όσον είναι τεχνικά δυνατό, ο Δήμος ικανοποιεί το αίτημα με έργο αυτεπιστασίας αφού ο καταναλωτής εξοφλήσει στην Οικονομική υπηρεσία το συνολικό ποσό της οφειλής του.

Η δαπάνη για την επέκταση του αποχετευτικού δικτύου είναι ανεξάρτητη από το τέλος σύνδεσης και τη δαπάνη κατασκευής της ιδιωτικής παροχής τα ποσά των οποίων προστίθενται στο ανωτέρω κόστος επέκτασης του δικτύου.

 Α Ρ Θ Ρ Ο   8ο

Δαπάνες και τέλη

 Για τη λειτουργία και συντήρηση του δικτύου αποχέτευσης καθώς και για την κάλυψη των υποχρεώσεων που ανέλαβε η  Τεχνική Υπηρεσία για την κατασκευή του, επιβάλλονται τα παρακάτω τέλη και δαπάνες :

 8.1       Δαπάνη κατασκευής νέας παροχής

8.1.1    Η Δαπάνη κατασκευής της ιδιωτικής παροχής αποχέτευσης είναι ανταποδοτική δαπάνη ανεξαρτήτου του μέσου πλάτους του δρόμου και της όδευσης του αγωγού αποχέτευσης.

18.1.2  Η δαπάνη αυτή καθορίζεται με σχετική Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου για όλα τα ακίνητα εντός των ορίων οικισμού που θα συνδεθούν στο Δημοτικό δίκτυο αποχέτευσης.

8.1.3    Για τα ακίνητα εκτός των ορίων οικισμού η δαπάνη αυτή καταβάλλεται για την κατασκευή της ιδιωτικής αποχέτευσης και είναι ανεξάρτητη της δαπάνης επέκτασης του δικτύου όπως ορίζεται στο άρθρο 7 παρ 7.2

 8.2.      Τέλος σύνδεσης με το δίκτυο αποχέτευσης

 8.2.1.   Το τέλος σύνδεσης με το δίκτυο αποχέτευσης καταβάλλεται εφάπαξ κατά την νέα σύνδεση ενός ακινήτου με το δημοτικό δίκτυο της αποχέτευσης και ορίζεται με σχετική Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου, ανά παροχή, ανεξαρτήτως του είδους και του μεγέθους του ακινήτου.

 8.3       Τέλος αποχέτευσης 

 8.3.1.   Το τέλος αυτό εισπράττεται μέσω των λογαριασμών νερού και χρεώνεται σε κάθε καταναλωτή ύδρευσης που αποχετεύει τα λύματα ή και τα όμβριά του στο Δημοτικό Αποχετευτικό Δίκτυο ανεξαρτήτως του τρόπου αποχέτευσης (π.χ σε περιπτώσεις κοινής παροχής αποχέτευσης με άλλον καταναλωτή το τέλος χρεώνεται εξολοκλήρου σε κάθε έναν καταναλωτή ύδρευσης). Το ύψος του τέλους αποχέτευσης καθορίζεται σε ετήσια βάση με Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου

8.3.2.   Για περιπτώσεις ακινήτων, που δεν υδρεύονται από το Δημοτικό δίκτυο ύδρευσης και για κάθε άλλη περίπτωση που δεν προβλέπεται από τον παρόντα κανονισμό, το τέλος αποχέτευσης και ο τρόπος καταβολής του θα καθορίζονται με απόφαση του Δ.Σ.

8.3.3.   Ειδικά για ακίνητα που ανήκουν κατά κυριότητα ή επικαρπία σε Ιερούς Ναούς, Νοσοκομεία, Σχολεία, Μουσεία και λοιπά κοινωφελή ιδρύματα που δεν αποτελούν κερδοσκοπικούς Οργανισμούς και εφ’ όσον το ακίνητο χρησιμοποιείται για τους σκοπούς των ιδρυμάτων αυτών, το Δ.Σ. μπορεί να αποφασίζει ιδιαίτερα τιμολόγια.

8.3.4.   Ιδιαίτερα επίσης τιμολόγια θα μπορούν να εφαρμόζονται με απόφαση του Δ.Σ. και στην περίπτωση αποχέτευσης Βιομηχανιών, Βιοτεχνιών, Εργαστηρίων αμβύκων κ.λπ. ανάλογα με την ποσότητα των αποχετευομένων απόβλητων (εκτίμηση της ποσότητας ή μέτρηση στην περίπτωση που χρησιμοποιούν δικό τους νερό) το βιολογικό φορτίο κ.λπ.

8.3.5.   Το τέλος αποχέτευσης οφείλεται και από τους ιδιοκτήτες ακινήτου που συνδέθηκαν αυθαίρετα με οποιονδήποτε τρόπο με το δίκτυο αποχέτευσης χωρίς να απαλλάσσονται με την καταβολή των τελών αυτών από τις άλλες υποχρεώσεις (καταβολή τελών σύνδεσης κ.λπ.)

8.3.6.   Μελλοντικά μετά την κατασκευή του κεντρικού βιολογικού καθαρισμού το Δ.Σ. έχει τη δυνατότητα διατήρησης του τέλους σε όσους ζητήσουν να αποσυνδεθούν από τα υφιστάμενα δίκτυα αποχέτευσης.

8.3.7.   Μελλοντικά μπορεί να εφαρμοστεί ειδικός κανονισμός για την αποχέτευση Βιομηχανικών, Βιοτεχνιών κ.λπ. οπότε θα εφαρμόζονται τα τιμολόγια που θα προβλέπονται στον κανονισμό αυτό.

 8.4.      Δαπάνη απόφραξης

 Δαπάνη απόφραξης ιδιωτικών παροχών αποχέτευσης για την απόφραξη με ειδικό μηχάνημα του Δήμου της ιδιωτικής διακλάδωσης της παροχής ενός ακινήτου στο τμήμα από τον κεντρικό αγωγό έως και το όριο της ιδιοκτησίας.

Η απόφραξη της παροχής διαχωρίζεται σε δύο περιπτώσεις οι οποίες χρεώνονται με διαφορετικές χρεώσεις.

Η πρώτη περίπτωση αφορά στην απλή απόφραξη όπου δεν απαιτούνται άλλες υδραυλικές εργασίες και η απόφραξη γίνεται με απλή επίσκεψη και εργασία αποκλειστικά του αποφρακτικού οχήματος και του χειριστή του.

Η δεύτερη περίπτωση αφορά στις σύνθετες επεμβάσεις όπου η απόφραξη της παροχής απαιτεί και την εκτέλεση συμπληρωματικών υδραυλικών εργασιών είτε για την αποκάλυψη του αγωγού της παροχής και την δημιουργία σημείου εισόδου σε αυτή (φρεάτιο επιθεωρήσεως και ελέγχου), είτε για την χειρονακτική απόφραξή της με επέμβαση απευθείας στον αγωγό, είτε τέλος με την αποξήλωση και επανακατασκευή της στις περιπτώσεις που δεν είναι δυνατή η επισκευή της.

Η δαπάνη και για τις δύο περιπτώσεις ορίζεται με σχετική Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου και συνεισπράττεται με το επόμενο λογαριασμό ύδρευσης.

Για την απόφραξη ιδιωτικής παροχής θα πρέπει ο καταναλωτής να υποβάλλει έγγραφη αίτηση στον Δήμο η οποία υπέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης ότι αποδέχεται την ανωτέρω χρέωση μετά την επιτυχή επέμβαση του συνεργείου του Δήμου. Η δαπάνη αφορά είτε στο ποσό που αντιστοιχεί στην απόφραξη της υφιστάμενης παροχής με την αποκλειστική χρήση του αποφρακτικού οχήματος ή στο ποσό που αντιστοιχεί στις περιπτώσεις που είναι αναγκαίες οι συμπληρωματικές υδραυλικές εργασίες στην παροχή ακόμη και στην αντικατάστασή της εάν δεν μπορεί να επιτευχθεί η απόφραξη ή εάν κριθεί ότι υπάρχει κατασκευαστικό πρόβλημα που μπορεί να προκαλέσει σε σύντομο χρονικό διάστημα την επανάληψη της βλάβης χωρίς την ευθύνη του καταναλωτή.

 8.5.      Λοιπές δαπάνες

 8.5.1.   Η δαπάνη, για κάθε επιβαλλόμενη, από τον παρόντα Κανονισμό τροποποίηση των εσωτερικών εγκαταστάσεων αποχέτευσης των ακινήτων καθώς και η ευθύνη για την εκτέλεση των σχετικών εργασιών βαρύνουν τον ιδιοκτήτη.

8.5.2.   Τον ιδιοκτήτη βαρύνουν επίσης και οι δαπάνες ελέγχου των εσωτερικών εγκαταστάσεων αποχέτευσης και της σύστασης των αποχετευμένων υγρών, σε περίπτωση που διαπιστωθεί πιθανότητα παράβασης των όρων του παρόντος κανονισμού. Οι δαπάνες καθορίζονται απολογιστικά μετά το τέλος του ελέγχου.

8.5.3.   Στην περίπτωση που κάποιος ιδιοκτήτης καθυστερεί ή αρνείται να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του προς τον Δήμο, όπως προκύπτουν απ’ την ισχύουσα Νομοθεσία και τον παρόντα Κανονισμό, η Τεχνική Υπηρεσία προβαίνει στη διακοπή της παροχής νερού, την κατάργηση της αποχέτευσης του ακινήτου και σε κάθε άλλη προβλεπόμενη νόμιμη ενέργεια μέχρι την εκπλήρωσή τους.

8.5.4.   Οι οικονομικές υποχρεώσεις των ιδιοκτητών των ακινήτων μπορεί να ενσωματώνονται στους λογαριασμούς της ύδρευσης για την ταυτόχρονη εξόφλησή τους.

8.5.5.   Απαγορεύεται στους ιδιώτες να προκαλούν βλάβες στους αγωγούς και τις διακλαδώσεις των δικτύων αποχέτευσης κατά την εκτέλεση δημόσιων ή ιδιωτικών έργων ή κατά την εκσκαφή ή ανέγερση οικοδομών. Για το λόγο αυτό υποχρεώνονται να πάρουν όλα τα αναγκαία και πρόσφορα μέτρα εντοπισμού και προστασίας των αγωγών, διακλαδώσεων και αποχετευτικών κατασκευών επί των πεζοδρομίων, συμβουλευόμενοι την αρμόδια Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου, η οποία θα τους παράσχει τις σχετικές υποδείξεις. Στις περιπτώσεις αυτές ο υπαίτιος της ζημιάς, πέρα από τις ενδεχόμενες ποινικές του ευθύνες, υποχρεώνεται και στην αποπληρωμή της αποκατάστασης της ζημιάς (κοστολόγηση από την Τεχνική Υπηρεσία πλέον 20% για γενικά έξοδα). Οι

 Α Ρ Θ Ρ Ο   9Ο

Αριθμός παροχών αποχέτευσης

 9.1.     Μια παροχή αποχέτευσης ακαθάρτων ή/και ομβρίων εξυπηρετεί κατά κανόνα ένα ακίνητο. Κατ’ εξαίρεση και κατά την κρίση της αρμόδιας υπηρεσίας είναι δυνατό να δοθεί άδεια σύνδεσης περισσοτέρων του ενός ακινήτου στην ίδια παροχή αποχέτευσης ή και αντίστροφα μπορεί ακίνητο να συνδεθεί με περισσότερες της μιας παροχές αποχέτευσης.

9.2.      Σε ειδικές περιπτώσεις είναι δυνατή η σύνδεση της εσωτερικής αποχετευτικής εγκατάστασης ενός ακινήτου στο φρεάτιο προσαρμογής όμορου ακινήτου (κοινή παροχή για δύο ακίνητα). Η λύση αυτή γίνεται μόνο κατόπιν έγκρισης της Τεχνικής Υπηρεσίας η οποία διαπιστώνει την υδραυλική επάρκεια της παροχής αποχέτευσης (διατομή και κλίση αγωγού διακλάδωσης, όγκος φρεατίου προσαρμογής, είδος και παροχετευτική ικανότητα του κεντρικού αγωγού, κατασκευαστικά στοιχεία οδοστρώματος οδού κλπ). Για την έγκριση σύνδεσης της αποχέτευσης ενός κτιρίου στο φρεάτιο προσαρμογής του όμορου ακινήτου απαιτείται η προσκόμιση Υπεύθυνης Δήλωσης του όμορου ιδιοκτήτη ότι επιτρέπει την σύνδεση στο φρεάτιό του. Στις περιπτώσεις αυτές η παροχή αποχέτευσης θεωρείται κοινή και οι ευθύνες και τα δικαιώματα που απορρέουν από των παροχή μοιράζονται εξίσου στους όμορους ιδιοκτήτες. Ο νέος ιδιοκτήτης δεν καταβάλει στο Δήμο τέλος σύνδεσης και δαπάνη κατασκευής νέας παροχής αποχέτευσης (αφού η σύνδεση της εσωτερικής του εγκατάστασης με το φρεάτιο προσαρμογής της όμορης ιδιοκτησίας θα γίνει από τον ιδιώτη υδραυλικό που θα του κατασκευάσει την εσωτερική εγκατάσταση) αλλά επιβαρύνεται ετησίως με το τέλος αποχέτευσης καθώς και με το μισό της δαπάνης απόφραξης (το άλλο μισό χρεώνεται στον όμορο ιδιοκτήτη) εάν μελλοντικά απαιτηθεί η επέμβαση του Δήμου για την απόφραξη της παροχής.

9.3.      Σε οικοδομές με καταστήματα ή με χωριστές κυριότητες ανά όροφο ή με ξεχωριστά διαμερίσματα σε κάθε όροφο (πολυκατοικίες) η αποχέτευσή τους γίνεται κατά κανόνα με κοινή παροχή αποχέτευσης και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά υποβάλλονται από τον διαχειριστή ή από ένα συγκύριο, προκειμένου να υπολογιστεί χρεωθεί το τέλος σύνδεσης και η δαπάνη κατασκευής της παροχής. Υπεύθυνοι και υπόλογοι στο Δήμο θα είναι ο διαχειριστής και οι συγκύριοι της πολυκατοικίας.

9.4.      Αν σ’ ένα ακίνητο υπάρχουν οικιακά λύματα και βιομηχανικά λύματα, τότε για κάθε είδους αποχετευομένων υγρών κατασκευάζεται χωριστό εσωτερικό δίκτυο και αν το αρμόδιο γραφείο ύδρευσης-αποχέτευσης το κρίνει απαραίτητο, μπορεί να επιβάλλει την κατασκευή ανάλογων χωριστών εξωτερικών διακλαδώσεων και φρεατίων ελέγχου.

9.5.      Για ακίνητα που έχουν πρόσοψη σε περισσότερους από ένα δρόμους , στους οποίους  υπάρχουν αγωγοί του οριστικού αποχετευτικού δικτύου η σύνδεση γίνεται με τον αγωγό που εξυπηρετεί καλύτερα το ακίνητο με τη σύμφωνη όμως γνώμη της υπηρεσίας.  Αν υπάρχει αγωγός του οριστικού δικτύου στον ένα απ’ τους δυο δρόμους, το ακίνητο συνδέεται υποχρεωτικά σ’αυτόν, εφ’ όσον είναι τεχνικά δυνατή η σύνδεσή του.

 Α Ρ Θ Ρ Ο  10Ο

Αποχέτευση χαμηλών χώρων ή επιφανειών

  10.1.   Όταν τα εντός του ακινήτου στόμια υποδοχής των αποχετεύσεων ακαθάρτων και ομβρίων υδάτων βρίσκονται χαμηλότερα του ισογείου, η σύνδεση με τον υπόνομο επιτρέπεται ΜΟΝΟΝ μετά από ειδική άδεια της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου.

        Η άδεια αυτή χορηγείται μόνο μετά από έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη του ακινήτου «ότι δεν θα έχει καμία απαίτηση για αποζημίωση σε περίπτωση που θα προκληθούν ζημιές στο ακίνητό του από πλημμύρες ή οποιοδήποτε άλλη αιτία, και ότι αυτός είναι υπεύθυνος για ζημιές που θα προκληθούν από την παραπάνω αιτία σε τρίτους, καθώς επίσης και για την καταβολή των δαπανών που θα χρειασθούν για την αποκατάσταση των παραπάνω ζημιών».

 10.2.    Όταν τα στόμια υποδοχής, που αναφέρονται παραπάνω βρίσκονται όχι μόνο χαμηλότερα του πεζοδρομίου αλλά και της στάθμης υπερύψωσης των υδάτων του υπονόμου, όπως αυτή καθορίζεται από τη Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου, απαιτείται εκτός από την ανωτέρω άδεια η εσωτερική εγκατάσταση της αποχέτευσης να είναι εφοδιασμένη με αυτόματη δικλείδα ασφαλείας και με υδροφρακτική χειροκίνητη δικλείδα

Οι δικλείδες πρέπει να τοποθετούνται σε θέσεις ευχερώς επισκέψιμες και να συντηρούνται με δαπάνη και ευθύνη του ιδιοκτήτη, ο οποίος παραμένει ως ο μόνος υπεύθυνος για την καλή λειτουργία τους, η δε Τεχνική Υπηρεσία  διατηρεί το δικαίωμα πάντοτε να διακόπτει τη σύνδεση της αποχέτευσης εφόσον τούτο θεωρηθεί απαραίτητο.

 10.3.    Οι ανωτέρω παράγραφοι 1 και 2 του παρόντος άρθρου, εφαρμόζονται και στις ήδη συνδεδεμένες με οποιοδήποτε τρόπο με το δίκτυο οικοδομές πριν την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού και οι ιδιοκτήτες είναι υποχρεωμένοι να εφαρμόζουν όσα αναφέρονται στις παραπάνω παραγράφους, εφόσον τους υποδειχθεί από την Τεχνική Υπηρεσία.

10.4.    Τα αποχωρητήρια πρέπει πάντοτε να εγκαθίστανται πάνω από την στάθμη υπερυψώσεως των υδάτων του υπονόμου. Σαν υψόμετρο αυτών λαμβάνεται η στάθμη του νερού στο σιφόνι της λεκάνης του αποχωρητηρίου.

 10.5.    Σε περίπτωση που υπόγειος ή άλλος χώρος, βρίσκεται τόσο χαμηλά ώστε να μη μπορεί να γίνει η αποχέτευση των νερών προς τον υπόνομο του δρόμου με φυσική ροή, τότε η αποχέτευση γίνεται με μηχανική ανύψωση των νερών με ευθύνη και δαπάνη του ιδιοκτήτη. Οι διαστάσεις της δεξαμενής από την οποία θα αντλούνται τα απόβλητα, είναι τέτοιες ώστε να πραγματοποιείται άντληση σε χρονικά διαστήματα τέτοια που να μην υπερβαίνουν τις 3 ώρες.

 10.6.    Για οικόπεδα ή αυλές ή και τα τμήματά τους, που βρίσκονται κοντά σε ρέματα τα οποία έχουν ανώτατη στάθμη πλημμυρών ψηλότερη απ’ αυτά απαγορεύεται η αποχέτευση των ομβρίων απ’ ευθείας στο ρέμα.

 Α Ρ Θ Ρ Ο  11ο

Έλεγχος εγκαταστάσεων

 11.1.    Ο έλεγχος των εξωτερικών διακλαδώσεων γίνεται από τη Τεχνική Υπηρεσία με αυτοψία.  Η Τεχνική Υπηρεσία προβαίνει, αν κρίνει απαραίτητο, σε εκσκαφές, καθαιρέσεις η χημικές αναλύσεις των υγρών που αποχετεύονται και υποδεικνύει στον κύριο του ακινήτου, ανεξάρτητα από τη κατηγορία ιδιοκτησίας, κάθε αναγκαία συμπληρωματική εργασία για την ασφαλή λειτουργία και χρήση του δικτύου αποχέτευσης.

 11.2.    Είναι υποχρεωτική η ύπαρξη φρεατίου ελέγχου του εσωτερικού δικτύου αποχέτευσης σ’ όλες τις οικοδομές, που συνδέονται με το δίκτυο αποχέτευσης.

 11.3.    Αν διαπιστωθεί κακή λειτουργία της εγκατάστασης αποχέτευσης, είτε γιατί ο κύριος του ακινήτου δεν συμμορφώθηκε με τις διατάξεις του κανονισμού αυτού και τις τεχνικές υποδείξεις των αρμοδίων οργάνων, είτε γιατί διοχετεύει στο δίκτυο αποχέτευσης απαγορευμένες ουσίες, η Τεχνική Υπηρεσία του τάσσει προθεσμία για να τακτοποιήσει τις ανωμαλίες αυτές και να κάνει τις συμπληρωματικές αναγκαίες εργασίες κατά την κρίση της υπηρεσίας.

              Αν δεν συμμορφωθεί, τότε η Τεχνική Υπηρεσία κάνει τις απαιτούμενες εργασίες με δικά της συνεργεία, για λογαριασμό του ιδιοκτήτη και τον χρεώνει με τη σχετική δαπάνη.

              Αν ο παραβάτης αρνηθεί να καταβάλλει την πραγματοποιηθείσα δαπάνη, η Τεχνική Υπηρεσία προβαίνει στη διακοπή της παροχής νερού και σε κάθε νόμιμη ενέργεια για την είσπραξή της.

 11.4.    Ζημιές που προξενούνται από οποιονδήποτε, στο δίκτυο αποχέτευσης και στις εξωτερικές διακλαδώσεις, επισκευάζονται μόνο από τη Τεχνική Υπηρεσία Η δαπάνη της αποκατάστασης και των τυχόν βλαβών σε τρίτους χρεώνεται σ’ αυτόν που προξένησε τη ζημιά.

 11.5.    Πριν από κάθε σύνδεση με το δίκτυο αποχέτευσης η Τεχνική Υπηρεσία έχει το δικαίωμα να κάνει έλεγχο στην εσωτερική εγκατάσταση αποχέτευσης του ακινήτου, για να διαπιστώσει την καλή και ασφαλή λειτουργία της.  Σε περίπτωση, που η εγκατάσταση είναι ελαττωματική, η Τεχνική Υπηρεσία δεν πραγματοποιεί τη σύνδεση του ακινήτου με το δίκτυο αποχέτευσης μέχρι την επισκευή ή τροποποίηση της εσωτερικής εγκατάστασης του ακινήτου.  Αν κριθεί απαραίτητη η μετατόπιση ή τροποποίηση των σωλήνων αποχέτευσης της Τεχνικής Υπηρεσίας, ο κύριος του ακινήτου επιβαρύνεται με τη σχετική δαπάνη.

 11.6.    Μετά την σύνδεση του ακινήτου με το δίκτυο ακαθάρτων, ο ιδιοκτήτης οφείλει να αχρηστεύει, με φροντίδα και δαπάνη του, κάθε παλιά εγκατάσταση αποχέτευσης μέσα στην ιδιοκτησία του όπως βόθρους, παλιούς υπονόμους κ.λπ., σύμφωνα με τις κείμενες υγειονομικές διατάξεις.

 11.7   Απαγορεύεται αυστηρά η σύνδεση εσωτερικών εγκαταστάσεων αποχέτευσης ακαθάρτων σε τσιμενταύλακες ή άλλους αγωγούς ομβρίων που βρίσκονται στους κοινόχρηστους χώρους του οικισμού. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί από αρμόδια όργανα της Τεχνικής υπηρεσίας ότι καταναλωτής έχει συνδέσει την εσωτερική εγκατάσταση της αποχέτευσης ακαθάρτων της ιδιοκτησίας του σε τσιμενταύλακα ή άλλο αγωγό ομβρίων στον κοινόχρηστο χώρο του οικισμού, η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου προβαίνει άμεσα και αυτεπάγγελτα στην κατασκευή παροχής αποχέτευσης του ακινήτου προς τον κεντρικό αγωγό του δικτύου ακαθάρτων και επιβάλει ειδικό πρόστιμο οριζόμενο στην σχετική Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου (που ενσωματώνεται στον επόμενο λογαριασμό ύδρευσης του ακινήτου), εκτός του κόστους της νέας παροχής και του τέλους σύνδεσης (τα οποία ποσά επίσης ενσωματώνονται στον επόμενο λογαριασμό ύδρευσης του ακινήτου).

  11.8   Απαγορεύεται αυστηρά η απόρριψη του περιεχομένου των βόθρων σε αγωγό αποχέτευσης του οικισμού. Εάν διαπιστωθεί τέτοια περίπτωση, διακόπτεται προσωρινά η παροχή υδροδότησης του ακινήτου, έως την αποκατάσταση της εσωτερικής εγκατάστασης αποχέτευσης και την πλήρη παράκαμψη του βόθρου και επιβάλλεται ειδικό πρόστιμο οριζόμενο με σχετική Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου (που ενσωματώνεται στον επόμενο λογαριασμό ύδρευσης του ακινήτου),

 Α Ρ Θ Ρ Ο  12ο

Περιπτώσεις χωριστικών δικτύων(υφιστάμενων ή νέων)

12.1.    Οι κύριοι των ακινήτων είναι υποχρεωμένοι να διαχωρίζουν το δίκτυο αποχέτευσης των εσωτερικών εγκαταστάσεων των ακινήτων τους και να αποχετεύουν χωριστά τα ακάθαρτα και χωριστά τα όμβρια ανάλογα με τον τρόπο που θα τους υποδειχθεί από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου.

            Τα βρόχινα νερά απαγορεύονται αυστηρώς να αποχετεύονται στο δίκτυο ακαθάρτων.

             Όπου οι τυχόν παροχές ακαθάρτων των ιδιοκτησιών παροχετεύουν και βρόχινα νερά, οι ιδιοκτήτες είναι υποχρεωμένοι να τα διαχωρίσουν και να αποχετεύουν τα βρόχινα με οποιοδήποτε τρόπο στο ρείθρο της οδού και εφόσον τούτο δεν είναι τεχνικώς δυνατόν, ο τρόπος αποχετεύσεώς των θα αποφασίζεται κατά περίπτωση από την Τεχνική Υπηρεσία, κατόπιν σχετικής αιτήσεως του ενδιαφερομένου.

                Σε περίπτωση άρνησης του ιδιοκτήτη να εκτελέσει τις απαραίτητες εργασίες για τον διαχωρισμό των βρόχινων νερών, η Τεχνική Υπηρεσία έχει το δικαίωμα να διακόψει την παροχή νερού.

 12.2.    Η αποχέτευση των ομβρίων νερών στους αγωγούς ομβρίων ή στους παντορροϊκούς, δεν είναι υποχρεωτική, εκτός από ειδικές περιπτώσεις όπως όταν λιμνάζουν όμβρια νερά σε ακάλυπτους χώρους και δεν υπάρχει άλλος τρόπος για την απομάκρυνσή τους ή την απορροή τους στη δημοτική οδό, δημιουργώντας προβλήματα στους γειτονικούς ιδιοκτήτες. Σ’ αυτές τις  περιπτώσεις αποφασίζει η Τεχνική Υπηρεσία για την υποχρέωση του ιδιοκτήτη να συγκεντρώσει και να αποχετεύσει τα όμβρια του ακινήτου του.

 12.3.    Αν με την κατασκευή νέου οριστικού δικτύου, οι παλιοί αγωγοί δεν εντάσσονται στο δίκτυο αυτό, αλλά καταργούνται, τότε τα ακίνητα που ήταν συνδεδεμένα μ’ αυτούς, υποχρεωτικά θα συνδέονται από την Υπηρεσία με το νέο οριστικό δίκτυο αποχέτευσης, με τον τρόπο που ορίζεται στις προηγούμενες παραγράφους.

             Εάν το νέο δίκτυο είναι παντορροϊκό τότε η δαπάνη σύνδεσης καλύπτεται από τον Δήμο χωρίς καμία άλλη επιβάρυνση του ιδιοκτήτη.

            Εάν το νέο δίκτυο είναι χωριστικό τότε ο Δήμος αναλαμβάνει το κόστος σύνδεσης της υφιστάμενης παροχής με τον αντίστοιχο αγωγό, ενώ η υποχρεωτική νέα (2η) παροχή (ομβρίων ή ακαθάρτων) επιβαρύνει τον ιδιοκτήτη.

            Η επιβάρυνση των ιδιοκτητών των ακινήτων αυτών με τις δαπάνες κατασκευής της νέας παροχής, κατασκευής φρεατίου και τέλους αποχέτευσης, θα αποφασίζεται κατά περίπτωση από το Δ.Σ.

 12.4.    Η συντήρηση για την καλή λειτουργία του εσωτερικού δικτύου μέχρι το φρεάτιο προσαρμογής γίνεται με ευθύνη των ιδιοκτητών και κάθε δαπάνη βαρύνει τους ίδιους.

Α Ρ Θ Ρ Ο   13Ο

Αποχετευόμενα υγρά

 Στο αγωγό ακαθάρτων νερών αποχετεύονται υποχρεωτικά τα οικιακά λύματα των ακινήτων.

 Απαγορεύεται ν’ αποχετεύονται ή απορρίπτονται στο δίκτυο των υπονόμων οι ουσίες που απαριθμούνται στον Πίνακα Ι, έστω και αν προέρχονται από οικιακή χρήση.

 Οι μέγιστες επιτρεπόμενες τιμές φυσικοχημικών και βιολογικών χαρακτηριστικών των αποβλήτων καθορίζονται στον ΠΙΝΑΚΑ ΙΙ.

 Τα προαναφερόμενα όρια ισχύουν για ημερήσιες παροχές από 5 μ3 και άνω. Σε περίπτωση μικρότερων ημερήσιων παροχών και μετά από ειδική έγκριση της Τεχνικής Υπηρεσίας μπορούν να επιτραπούν τιμές διπλάσιες. Οι παραπάνω επιτρεπόμενες τιμές αφορούν συγκεντρώσεις σύνθετου δείγματος.

             Απαγορεύεται η χρησιμοποίηση για οποιαδήποτε λόγο υγρών από οπουδήποτε και αν προέρχονται και ρέουν σε διευθετημένους χείμαρρους ή ρέματα ή αγωγούς γενικά ομβρίων ή ακαθάρτων νερών, χωρίς προηγούμενη άδεια της Τεχνικής Υπηρεσίας.  Άδειες που έχουν χορηγηθεί πριν από την ισχύ του παρόντα Κανονισμού, από οποιαδήποτε Αρχή, καταργούνται.

 Α Ρ Θ Ρ Ο   14ο

Κυρώσεις

             Η παραβίαση του παρόντος κανονισμού μπορεί να επισύρει εκτός των άλλων και την διακοπή υδροδότησης του ακινήτου.

ΠΙΝΑΚΑΣ Ι

ΟΥΣΙΕΣ ΠΟΥ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ΝΑ ΑΠΟΡΡΙΠΤΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

1 Λύματα και ουσίες που προέρχονται γενικά από βόθρους στεγανούς ή απορροφητικούς αν δεν προηγηθεί κατάλληλη προεπεξεργασία τους έτσι ώστε η ποιότητα και η σύνθεση τους να αντιστοιχεί στην ποιότητα και σύνθεση των οικιακών λυμάτων και μόνον με άδεια της Τ.Υ.
2 Κάθε είδους στερεά απορρίμματα που μπορούν να φράξουν τους αγωγούς (απορρίμματα μαγειρείων, σκουπίδια, προϊόντα κατεδαφίσεων, άμμος, στάχτη, κουρέλια, κοπριά ζώων, απορρίμματα σφαγείων, δύσκολα βιοαποικοδομησιμες ύλες όπως πλαστικά τεμάχια, γυαλιά κλπ.) έστω και μέσω σκουπιδοφάγων ή άλλων ανάλογων μέσων. Δεν επιτρέπονται να απορρίπτονται στερεά μεγαλύτερα των 20 mm.
3 Επικίνδυνα απόβλητα όπως ορίζονται στην Οδηγία 91/689/ΕΟΚ (12.12.91) της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπως τροποποιείται ή αντικαθίσταται κάθε φορά
4 Εύφλεκτες ή εκρηκτικές ή άλλες ουσίες των οποίων το σημείο ανάφλεξης είναι μικρότερο ή ίσο των 25οC και που μπορούν να κάνουν ζημιές στο αποχετευτικό δίκτυο ή να δημιουργήσουν κίνδυνο για τη ζωή του προσωπικού συντήρησης.
5 Αέρια και ατμοί. Η απ’ ευθείας σύνδεση αεραγωγών με τους υπονόμους απαγορεύεται.
6 Ουσίες που παράγουν δηλητηριώδη ή ασφυξιογόνα αέρια ή λόγω αποσύνθεσης, ζύμωσης κλπ. δημιουργούν έντονες ή ενοχλητικές αναθυμιάσεις.
7 Ουσίες που μπορούν λόγω της περιεκτικότητάς τους σε οξέα, αλκάλια, άλατα, πίσσα κλπ. να βλάψουν τα υλικά κατασκευής των αγωγών ή άλλων εξαρτημάτων και μερών του δικτύου αποχέτευσης. Υγρών γενικά  που δεν πληρούν τους όρους των προδιαγραφών που ισχύουν κάθε φορά για την  προστασία των αγωγών και των εγκαταστάσεων αποχέτευσης.
8 Υγρά που μπορεί να δυσκολέψουν τη λειτουργία των αγωγών όπως αυτά που προκαλούν καταπτώσεις, χημικές κατακρημνίσεις, κατακαθίσεις ή αποθέσεις μέσα στους αγωγούς κλπ.
9 Υγρά με θερμοκρασία μεγαλύτερη των 40 βαθμών Κελσίου.
10 Υγρών που περιέχουν ανθρακασβέστιο ή ενώσεις ανθρακασβεστίου
11 Υγρών που περιέχουν ουσιες που διογκώνονται σε επαφή με το νερό
12 Υγρών που περιέχουν ραδιενεργές ουσίες, εκτός  αν έχουν χορηγηθεί προς τούτο άδεια σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου περί Ελέγχου Ατομικής Ενέργειας
13 Οργανικές ουσίες ή απορρυπαντικά μη αποσυντιθέμενα βιολογικώς κατά 80% σε 24 ώρες.
14 Υγρά και ουσίες που μπορούν με οποιονδήποτε τρόπο να δράσουν βλαπτικά στις Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυμάτων η το περιβάλλον κατά την κρίση της Τεχνικής Υπηρεσίας
15 Φαρμακευτικές ουσίες που δεν έχουν καταναλωθεί και κυρίως αντιβιοτικές και οιστρογόνες  ουσίες.
16 Υγρά το pΗ των οποίων δεν βρίσκεται μεταξύ των τιμών 6,0 και 9,5.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙ

ΟΡΙΑ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΟΡΙΟ

mg/l

Στερεά καθιζάνοντα σε 2 ώρες σε κώνο IMHOFF

15

Συνολικά στερεά δια εξάτμισης (Ολικά διαλυμένα στερεά-εξάτμιση στους 105ο C)

1500

Στερεά αιωρούμενα

500

BOD

500

COD

1000

Αμμωνία (NH4+)

75

Φωσφορικά άλατα  (PO4)

30

Χλωριούχα άλατα  (Cl-)

1000

Φθοριούχα άλατα ως (F-)

10

Θειούχα (Η2S)

150

Θειώδη (SΟ3)

2

Θειικά  (SΟ4)

750

Κυανιούχα (CN-)

0,5

Αρσενικό (As)

0,1

Βάριο (Ba)

20

Βόριο (B)

1

Αλουμίνιο (Al)

15

Μαγνήσιο (Mg)

100

Κάδμιο  (Cd)

0,1

Χρώμιο (Cr+3)

2,5

Χρώμιο (Cr+6)

0,25

Σίδηρος (Fe)

50

Μαγγάνιο (Μη)

4

Υδράργυρος (Ηg)

0,01

Νικέλιο (Νi)

0,5

Μόλυβδος (Pb)

0,2

Χαλκός (Cu)

2

Άργυρος (Αg)

0,1

Σελήνιο (Se)

0,1

Ψευδάργυρος (Zn)

1

Σύνολο τοξικών στοιχείων Σ(CV/LV) όπου CV και LV είναι οι συγκεντρώσεις και τα ανώτατα όρια για As, Cd, Cr, Ag, Hg, Ni, Pb, Cu, Se, Zn.

3

Λίπη και  λάδια Ζωικά και φυτικά

50

Ορυκτά λάδια (υδρογονάνθρακες εκχυλιζόμενοι με αιθέρα)

15

Φαινόλες

10

Μερκαπτάνες ως S

0,1

Διαλύτες οργανικοί αρωματικοί Διθειούχος άνθρακας, χλωροφόρμιο, τετραχλωριούχος άνθρακας, διχλωροαιθυλένιο, τριχλωροαιθυλένιο

2

Χλωριωμένες οργανικές ενώσεις (εντομοκτόνα, διαλύτες, πλαστικοποιητές)

0,1

Ελεύθερα χλώρια

5

Αλδεΰδες

50