Μπορείτε να κατεβάσετε τον κανονισμό σε μορφή PDF εδώ.

Με την 153/29-4-2009 Κανονιστική Απόφασή του το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου μας ενέκρινε τον ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΠΑ ο οποίος έχει ως εξής :

Άρθρο 1ο

ΣΚΟΠΟΣ – ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Ο παρών κανονισμός άρδευσης αφορά στην άρδευση των κτημάτων της περιοχής, δικαιοδοσίας Δήμου Εμμανουήλ Παππά, που εξυπηρετούνται από τα νερά που διαχειρίζεται ο Δήμος και δεν υπάγονται σε διοίκηση από τον Γ.Ο.Ε.Β. ή τους Τ.Ο.Ε.Β.

Αφορά επίσης και στις αγροτικές κατοικίες, στις κτηνοτροφικές, βιοτεχνικές, βιομηχανικές και λοιπές μονάδες (θερμοκήπια, καπνοσπορεία κλπ), που δεν μπορούν να εξυπηρετηθούν από τα δίκτυα ύδρευσης, αλλά εξυπηρετούνται από τα υφιστάμενα αρδευτικά δίκτυα.

Ο Κανονισμός αυτός περιέχει τους όρους και τις προϋποθέσεις παροχής αρδευτικού νερού, από τα δημοτικά δίκτυα άρδευσης, προς τους υδρολήπτες – καταναλωτές.

Περιγράφει τις αρδευτικές υποδομές του Δήμου Εμμανουήλ Παππά και καθορίζει τα σχετικά με την άρδευση δικαιώματα και υποχρεώσεις του Δήμου και των υδροληπτών.

Αποσκοπεί στην εξασφάλιση της ομαλής λειτουργίας των αρδευτικών δικτύων που ανήκουν στον Δήμο Εμμανουήλ Παππά, για την καλύτερη εξυπηρέτηση του κάθε καλλιεργητή – καταναλωτή.

Στοχεύει, στην υπηρέτηση της αναπτυξιακής προοπτικής της περιοχής, στην βέλτιστη διαχείριση του υδάτινου δυναμικού και στη δίκαιη κατανομή του κόστους λειτουργίας στους χρήστες, με βάση τη λογική της ανταποδοτικότητας.

Άρθρο 2ο

ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Ο παρών Κανονισμός εκδίδεται βάσει των διατάξεων του άρθρου 79 του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ Α’114) και αποτελεί κανονιστική διοικητική πράξη με ισχύ ουσιαστικού Νόμου εντός των ορίων του Δήμου Εμμανουήλ Παππά.

Για την κατάρτιση του παρόντος Κανονισμού λήφθηκαν υπόψη οι διατάξεις:

1. του άρθρου 75 του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ Α’ 114) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» όπως συμπληρώθηκε με τα άρθρα 94 και 95 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», καθώς και του άρθρου 167 του Ν. 3463/2006.

2. του Ν. 481/1943 (ΦΕΚ Α’ 266) και του Ν.Δ. 608/1948 (ΦΕΚ Α’ 97) «Περί διοικήσεως και διαχειρίσεως των δι’ αρδεύσεις χρησιμοποιουμένων υδάτων».

3. του Β.Δ 28.3/15.4.1957. «Περί της αστυνομίας επί Αρδευτικών Υδάτων» (ΦΕΚ 60Α’).

4. Ν.Δ. 3881/1958 (ΦΕΚ Α’ 181) «Περί Έργων Εγγείων Βελτιώσεων».

5. του Β.Δ. 24-9/20-10-1958 (ΦΕΚ Α’ 171) «Περί κωδικοποιήσεως εις ενιαίον κείμενον Νόμου των ισχυουσών διατάξεων περί των προσόδων των Δήμων και Κοινοτήτων».

6. του Β.Δ. 13-9/7-11-1959 (ΦΕΚ Α’ 243) «Περί Οργανισμών Εγγείων Βελτιώσεων».

7. του Β.Δ. 17-5/15-6-1959 (ΦΕΚ Α’ 114) «Περί οικονομικής διοικήσεως και λογιστικού των Δήμων και Κοινοτήτων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

8. Π.Δ. 923/1977 (ΦΕΚ Α’ 315) «Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως του από 17.5/15.6.1959 Β.Δ./τος «περί οικονομικής διοικήσεως και λογιστικού των δήμων και κοινοτήτων»».

9. του Ν.Δ. 318/1969 (ΦΕΚ Α’ 212) «Περί βεβαιώσεως και εισπράξεως των εσόδων των Δήμων και Κοινοτήτων».

10. του Π.Δ. 499/1975 (ΦΕΚ Α’ 163) «Περί της αστυνομίας επί των αρδευτικών υδάτων και έργων, των διοικούμενων υπό των Οργανισμών Εγγείων Βελτιώσεων (Ο.Ε.Β.)».

11. του άρθρου 211 του Ν. 3584/2007 «πρόσληψη υδρονομέων άρδευσης».

12. του N. 3585/2007 (ΦΕΚ Α’ 148) «Προστασία του περιβάλλοντος, αγροτική ασφάλεια και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τον Ν.3938/2011 (ΦΕΚ 61/τ. Α’/2011).

13. του N. 1080/1980 (ΦΕΚ Α’ 246) «Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως διατάξεων τινών της περί των προσόδων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοικήσεως Νομοθεσίας και άλλων τινών συναφών διατάξεων».

14. της αριθ. 4913/470/146/1960 Απόφασης Υπουργού Γεωργίας (ΦΕΚ Β’ 149) «Περί εκδόσεων κανονισμών Αρδεύσεως υπό των Τοπικών Επιτροπών Αρδεύσεως (Τ.Ε.Α.) του Ν.Δ. 608/1948».

15. της αριθ. Φ16/6631/1989 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ Β’ 428) «Προσδιορισμός κατώτατων και ανώτατων ορίων των αναγκαίων ποσοτήτων για την ορθολογική χρήση νερού στην άρδευση».

16. του νόμου 3199/2003 : Προστασία και διαχείριση των υδάτων – Εναρμόνιση με την Οδηγία 2000/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2000.

17. της Ευρωπαϊκής Οδηγίας – Πλαίσιο για τη διαχείριση των Υδάτων (2000/60/ΕΚ).

18. του άρθρου 186 του Ν.4635/19 (167Α΄) «Ρύθμιση θεμάτων προσλήψεων».

Άρθρο 3ο

ΤΟΠΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ

1. Σε κάθε Κοινότητα του Δήμου Εμμανουήλ Παππά, όπου λειτουργεί δημοτικό δίκτυο άρδευσης, συστήνεται με απόφαση του Δημάρχου, Τοπική Επιτροπή Άρδευσης (Τ.Ε.Α.), με σκοπό την εύρυθμη λειτουργία, την αποδοτική διαχείριση και την εποπτεία του δημοτικού δικτύου άρδευσης που βρίσκεται στην περιοχή της οικείας Κοινότητας.

Οι Τοπικές Επιτροπές Άρδευσης είναι τριμελείς, αποτελούμενες από:

α) Τον κατά τόπο αρμόδιο Αντιδήμαρχο ή εντεταλμένο δημοτικό σύμβουλο της οικείας Δημοτικής Ενότητας που ορίζεται από τον Δήμαρχο, ως Πρόεδρο.

β) Τον Πρόεδρο του Συμβουλίου της οικείας Κοινότητας ή κοινοτικό σύμβουλο που ορίζεται από αυτόν, ως μέλος.

γ) Υπάλληλο του Τμήματος Ύδρευσης – Άρδευσης – Αποχέτευσης της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου, ως μέλος.

2. Η Τοπική Επιτροπή Άρδευσης ασκεί στα όρια της Κοινότητας, όπου είναι και η περιοχή ευθύνης της, τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

α) Εποπτεύει τη λειτουργία και διαχείριση του οικείου δικτύου άρδευσης.

β) Παραλαμβάνει, εξετάζει και εγκρίνει ή απορρίπτει τις υποβληθείσες αιτήσεις άρδευσης και ενημερώνει σχετικά τους υποψηφίους καταναλωτές.

γ) Καταρτίζει το γενικό πρόγραμμα αρδεύσεως στην περιοχή ευθύνης της και το αναρτά στον πίνακα ανακοινώσεων της Κοινότητας.

δ) Με απόφασή της καθορίζει στην περιοχή ευθύνης της, το ανώτατο επιτρεπτό όριο χρήσης αρδευτικού νερού σε κυβικά μέτρα ανά στρέμμα και κατά κατηγορία καλλιεργειών, σύμφωνα με τους περιορισμούς που τίθενται από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία, με στόχο την ορθολογική διαχείριση και την εξοικονόμηση των υδατικών πόρων.

ε) Εισηγείται στον Δήμαρχο την τροποποίηση της ημερομηνίας έναρξης ή λήξης της
αρδευτικής περιόδου, εφόσον συντρέχει λόγος. Αποφασίζει και υλοποιεί τη διακοπή λειτουργίας του δικτύου μετά τη λήξη της αρδευτικής περιόδου.

στ) Βεβαιώνει με πράξη της, τις αρδευτικές παραβάσεις που αναφέρονται στον παρόντα Κανονισμό και εισηγείται στον Δήμαρχο την επιβολή του αναλογούντος προστίμου.

ζ) Βεβαιώνει βλάβες που προξένησαν στο αρδευτικό δίκτυο αγρότες ή τρίτοι, ηθελημένα ή όχι, και επιβάλλει την άμεση αποκατάστασή τους. Σε περίπτωση που κρίνει ότι η βλάβη επήλθε εσκεμμένα από τον ιδιοκτήτη ή νομέα του αγρού εισηγείται την επιβολή και του ανάλογου προστίμου σύμφωνα με τον παρόντα Κανονισμό.

η) Ενημερώνει με κάθε πρόσφορο τρόπο τους καταναλωτές, όταν διακόπτεται η λειτουργία του αρδευτικού δικτύου, για σχετικά μεγάλη διάρκεια, λόγω βλαβών ή ανωτέρας βίας (Π.Χ. διακοπής ρεύματος από τη ΔΕΗ, κλοπής υλικών κλπ).

θ) Παρακολουθεί και ελέγχει την λειτουργία των υδρονομέων άρδευσης.

ι) Δέχεται καταγγελίες αγροτών για τυχόν παράβαση καθήκοντος υδρονομέων και τις διαβιβάζει στο Δήμαρχο για την άσκηση πειθαρχικού ελέγχου εφόσον συντρέχει περίπτωση.

κ) Δέχεται και εξετάζει καταγγελίες/ενστάσεις καταναλωτών σε σχέση με τη λειτουργία των αντλητικών συγκροτημάτων (επεκτάσεις δικτύου, εγκατάσταση παροχών, βλάβες, κλπ).

κα) Παρακολουθεί και ελέγχει τον στόχο της ανταποδοτικότητας στη λειτουργία του αρδευτικού δικτύου σε ετήσια βάση.

κβ) Προτείνει προς τα αρμόδια όργανα τις αναγκαίες εκείνες τεχνικές ή λοιπές επεμβάσεις που χρειάζονται για την αποδοτικότερη, ποιοτικότερη ή και οικονομικότερη λειτουργία του δικτύου.

3. Οι διατάξεις των άρθρων 88 παρ. 1, 2 και 3 και 89 του Ν. 3852/2010 περί σύγκλησης του συμβουλίου, τόπου συνεδρίασης, απαρτίας και λήψης αποφάσεων των κοινοτήτων εφαρμόζονται αναλόγως και στις Τοπικές Επιτροπές Άρδευσης. Την γραμματειακή υποστήριξη της Τοπικής Επιτροπής Άρδευσης εκτελεί ο δημοτικός υπάλληλος που έχει οριστεί για τη διοικητική εξυπηρέτηση του Συμβουλίου της οικείας Δημοτικής ή Τοπικής Κοινότητας ή άλλος υπάλληλος που ορίζεται με απόφαση Δημάρχου ή του κατά τόπον Αντιδημάρχου, εφόσον του έχει ανατεθεί η σχετική αρμοδιότητα.

Άρθρο 4ο

ΑΡΔΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ

1. Η αρδευτική περίοδος λειτουργίας του δημοτικού δικτύου άρδευσης ξεκινά την 1η Μαΐου και λήγει την 31η Οκτωβρίου κάθε έτους. Οι ως άνω ημερομηνίες είναι ενδεικτικές και μπορεί να τροποποιούνται ανάλογα με τις επικρατούσες κλιματολογικές συνθήκες, τα διαθέσιμα αποθέματα υδάτων, την επάρκεια αυτών για άρδευση, τις εκάστοτε καλλιεργητικές ανάγκες, το είδος των καλλιεργειών, λαμβάνοντας υπόψη και τους περιορισμούς ή τις απαγορεύσεις που τυχόν τίθενται από σχετικές διατάξεις νόμων ή αποφάσεις αρμοδίων υπερκείμενων οργάνων και υπηρεσιών.

2. Με απόφαση του Δημάρχου, που εκδίδεται κατόπιν εισήγησης των Τοπικών Επιτροπών Άρδευσης, μπορεί να τροποποιείται η ημερομηνία έναρξης ή λήξης της αρδευτικής περιόδου. Η απόφαση αναρτάται στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου και στα καταστήματα των οικείων Κοινοτήτων, με έκδοση σχετικού αποδεικτικού ανάρτησης. Επιπλέον η απόφαση δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του Δήμου και δημοσιοποιείται με κάθε άλλο πρόσφορο μέσο.

Για τις κτηνοτροφικές και λοιπές μονάδες η παραπάνω περίοδος διαρκεί όλο το έτος και σε 24ωρη βάση. Οι διατάξεις των επόμενων παραγράφων έχουν εφαρμογή και στην περίπτωση των κτηνοτροφικών και λοιπών μονάδων.

Άρθρο 5ο

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΡΔΕΥΣΗΣ

1. Ως «Δημοτικό Δίκτυο Άρδευσης» ορίζεται το αρδευτικό δίκτυο που περιλαμβάνει όλα τα επί μέρους αυτόνομα, υπόγεια, ή επί του εδάφους συστήματα και εγκαταστάσεις άρδευσης που κατασκευάστηκαν και λειτουργούν με οποιονδήποτε τρόπο στις Κοινότητες του Δήμου Εμμανουήλ Παππά, των οποίων την ευθύνη κατασκευής, συντήρησης, διαχείρισης και λειτουργίας έχει ο Δήμος Εμμανουήλ Παππά και περιγράφεται στο άρθρο 1 του παρόντα κανονισμού.

2. Όσον αφορά τις αρδευτικές υποδομές ιδιοκτησίας του Δήμου Εμμανουήλ Παππά, η μελέτη, κατασκευή, επισκευή, συντήρηση και εκμετάλλευση του δικτύου, των αντλιοστασίων και των πηγών λήψης νερού καθώς και η επέκταση του δικτύου, γίνεται από το Δήμο, ανάλογα με τις ανάγκες που προκύπτουν, την επάρκεια του νερού και τις οικονομικές δυνατότητες του Δήμου.

Άρθρο 6ο

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΙΚΤΥΩΝ – ΑΓΩΓΟΙ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

1.ΑΝΟΙΧΤΑ ΔΙΚΤΥΑ (ΑΥΛΑΚΙΑ):Ανοιχτά δίκτυα άρδευσης ορίζονται τα δίκτυα τα οποία τροφοδοτούνται με νερό από πηγές, ποτάμια δεξαμενές και αντλιοστάσια που βρίσκονται στην επιφάνεια του εδάφους με τη μορφή αυλακιών και είναι χωμάτινα ή τσιμενταύλακες. Τα δίκτυα αυτά τροφοδοτούν με νερό τις καλλιεργούμενες εκτάσεις και αποτελούνται από ένα κεντρικό αύλακα, ο οποίος στην πορεία του διακλαδίζεται σε μικρότερα αυλάκια τα οποία τελικά τροφοδοτούν τους υδρολήπτες. Η διανομή του νερού απ’ αυτά καθορίζεται από τους υδρονομείς, οι οποίοι μέσω των φρεατίων διαχειρίζονται τις θύρες κατευθύνσεως ροής του νερού (κόφτρες).

2.ΚΛΕΙΣΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΜΕ ΒΑΝΕΣ ΥΔΡΟΛΗΨΙΑΣ: Κλειστά δίκτυα άρδευσης με βάνες υδροληψίας, ορίζονται τα υπόγεια δίκτυα των αγωγών που τροφοδοτούνται με νερό από δεξαμενές και αντλιοστάσια και τα οποία καταλήγουν σε κεντρικές, κοινόχρηστες υδροληψίες, οι οποίες εξυπηρετούν περισσότερους του ενός εγγεγραμμένους καλλιεργητές. Είναι κατασκευασμένα από σωλήνες PVC ή πολυαιθυλενίου (PE) και ελέγχονται με βάνες από τους υπαλλήλους της Υπηρεσίας άρδευσης ή τους υδρονομείς. Η διανομή στα τμήματα των δικτύων τα οποία δεν τροφοδοτούνται συνεχώς με νερό, γίνεται από τους υδρονομείς, οι οποίοι μέσω της διαχείρισης των βανών, τροφοδοτούν τους αντίστοιχους κλάδους. Οι καλλιεργητές καλύπτουν τις αρδευτικές τους ανάγκες με τη χρήση ιδιόκτητου αρδευτικού εξοπλισμού (καρούλια, πυραύλους) που συνδέουν με βάση το ισχύον πρόγραμμα στις βάνες (υδροληψίες) του αρδευτικού δικτύου.

3.ΚΛΕΙΣΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΜΕ ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΤΕΣ: Κλειστά δίκτυα άρδευσης με υδρομετρητές, ορίζονται τα υπόγεια δίκτυα των αγωγών που τροφοδοτούνται με νερό από δεξαμενές και αντλιοστάσια και επί των οποίων είναι εγκατεστημένες ατομικές υδροληψίες (παροχές άρδευσης), οι οποίες εξυπηρετούν έναν εγγεγραμμένο καταναλωτή άρδευσης. Είναι κατασκευασμένα από σωλήνες PVC ή πολυαιθυλενίου (PE), ελέγχονται με βάνες από τους υπαλλήλους της Υπηρεσίας άρδευσης και η κατανάλωση του νερού καταγράφεται από υδρομετρητές που είναι τοποθετημένοι στις παροχές. Στην ίδια κατηγορία ανήκουν και τα αρδευτικά δίκτυα με παροχές, στις οποίες για οποιονδήποτε λόγο δεν έχουν εγκατασταθεί προς το παρόν υδρομετρητές στις παροχές τους.

4. Οι αγωγοί διανομής του δικτύου άρδευσης ανήκουν στην ιδιοκτησία του Δήμου, ανεξάρτητα από τον τρόπο και την πηγή χρηματοδότησης κατά το παρελθόν των δαπανών προμήθειας και τοποθέτησης. Τα τμήματα σωληνώσεων που συνδέουν τους αγωγούς διανομής με τα ακίνητα των καταναλωτών, (παροχές) ανήκουν στην ιδιοκτησία των τελευταίων, χωρίς όμως να έχουν καμία δυνατότητα επέμβασης στο τμήμα από τον αγωγό διανομής έως και τον υδρομετρητή στον κοινόχρηστο χώρο.

5. Η λήψη του νερού, για την άρδευση των κτημάτων, γίνεται από τα υφιστάμενα δίκτυα άρδευσης, είτε από τις υδροληψίες του αρδευτικού δικτύου, που η κάθε μία φέρει τουλάχιστον ένα (1) υδροστόμιο, είτε με ιδιωτικό αγωγό παροχής που συνδέεται στον πλησιέστερο κεντρικό αρδευτικό αγωγό. Στα κλειστά δίκτυα με υδρομετρητές οι παροχές, κατά κανόνα, καταλήγουν σε υδρομετρητή τοποθετημένο στο όριο του αγροτεμαχίου, το οποίο καταγράφει το καταναλισκόμενο νερό. Σε περιπτώσεις ανωτέρας βίας και μόνο μετά από ειδικά αιτιολογημένη απόφαση της Τοπικής Επιτροπής Άρδευσης επιτρέπεται η λειτουργία ιδιωτικής παροχής χωρίς υδρομετρητή, για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα και μέχρι την εξαφάνιση της «ανωτέρας βίας».

6. Για κάθε κτήμα μικρότερο ή ίσο των 30 στρεμμάτων, ο κάθε παραγωγός είναι υποχρεωμένος να παίρνει νερό για άρδευση από ένα και μόνο υδροστόμιο κάθε φορά που ποτίζει, διαλέγοντας για το σκοπό αυτό, σε συνεργασία με τα υδρονομικά όργανα, το πλησιέστερο προς το χωράφι του υδροστόμιο. Για κτήματα μεγαλύτερης έκτασης χρησιμοποιείται ανάλογος αριθμός υδροστομίων. Σε περίπτωση που υφίσταται ανάγκη άρδευσης περισσότερων παραγωγών από το ίδιο υδροστόμιο, η σειρά άρδευσης καθορίζεται από τα αρμόδια υδρονομικά όργανα.

7. Στα υδροστόμια όπου έχει τοποθετηθεί «ηλεκτροβάνα», οι παραγωγοί προμηθεύονται «κάρτα άρδευσης» (κάρτα ροής νερού) από το Δήμο (Ταμειακή Υπηρεσία ή εξουσιοδοτημένους φορείς). Η «κάρτα άρδευσης» (κάρτα ροής νερού) είναι κάρτα συγκεκριμένης ποσότητας νερού για κάθε καταναλωτή. Η σύνδεση στο υδροστόμιο γίνεται με αρδευτικά υλικά των παραγωγών και ο Δήμος καμία ευθύνη δεν φέρει για φθορές που προκαλούνται στο υλικό αυτό από τρίτους.

Άρθρο 7ο

ΑΡΔΕΥΟΜΕΝΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ

Οι περιοχές οι όποιες εντάσσονται στο σύστημα άρδευσης του Δήμου Εμμανουήλ Παππά είναι οι παρακάτω:

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΠΑ

1. Αρδευτικό δίκτυο Κοινότητας ΧΡΥΣΟΥ (κλειστό δίκτυο με υδρομετρητές και χωρίς υδρομετρητές, που θα πρέπει να τοποθετηθούν).

2. Αρδευτικό δίκτυο αγροκτήματος ΖΗΛΙ Κοινότητας Χρυσού & Αγίου Πνεύματος(κλειστό δίκτυο με υδρομετρητές και χωρίς υδρομετρητές, που θα πρέπει να τοποθετηθούν).

3. Αρδευτικό δίκτυο Κοινότητας ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ(κλειστό δίκτυο με υδρομετρητές).

4. Αρδευτικά δίκτυα Κοινότητας ΔΑΦΝΟΥΔΙΟΥ(κλειστά δίκτυα με υδρομετρητές και χωρίς υδρομετρητές, που θα πρέπει να τοποθετηθούν και δίκτυα με βάνες διανομής).

5. Αρδευτικό δίκτυο Κοινότητας ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΠΑ (κλειστό δίκτυο με υδρομετρητές και χωρίς υδρομετρητές, που θα πρέπει να τοποθετηθούν).

6. Αρδευτικό δίκτυο Κοινότητας ΜΕΤΑΛΩΝ(κλειστό δίκτυο με υδρομετρητές και χωρίς υδρομετρητές, που θα πρέπει να τοποθετηθούν).

7. Αρδευτικά δίκτυα Κοινότητας ΝΕΟΥ ΣΟΥΛΙΟΥ (κλειστά δίκτυα με υδρομετρητές και χωρίς υδρομετρητές, που θα πρέπει να τοποθετηθούν και δίκτυα με βάνες διανομής.

8. Αρδευτικό δίκτυο Κοινότητας ΠΕΝΤΑΠΟΛΗΣ (κλειστό δίκτυο με υδρομετρητές και χωρίς υδρομετρητές, που θα πρέπει να τοποθετηθούν.

9. Αρδευτικό δίκτυο Κοινότητας ΤΟΥΜΠΑΣ(κλειστό δίκτυο με υδρομετρητές και χωρίς υδρομετρητές, που θα πρέπει να τοποθετηθούν).

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΤΡΥΜΟΝΑ

1. Αρδευτικό δίκτυο Κοινότητας ΝΕΟΥ ΣΚΟΠΟΥ. Περιοχή ευθύνης Τ.Ο.Ε.Β. ΝΕΟΥ ΣΚΟΠΟΥ ( Υδροδότηση από δημοτικό δίκτυο αρδευόμενων εκτάσεων, κτηνοτροφικών, βιομηχανικών, βιοτεχνικών, θερμοκηπίων και λοιπών μονάδων, μόνο με υδρομετρητή).

2. Αρδευτικό δίκτυο Κοινοτήτων ΜΟΝΟΒΡΥΣΗΣ – ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ – ΝΕΟΥ ΣΚΟΠΟΥ. Περιοχή ευθύνης Τ.Ο.Ε.Β. ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ – ΜΟΝΟΒΡΥΣΗΣ – ΝΕΟΥ ΣΚΟΠΟΥ.

3. Αρδευτικό δίκτυο Κοινότητας ΜΟΝΟΒΡΥΣΗΣ (Υδροδότηση από δημοτικό δίκτυο αρδευόμενων εκτάσεων, κτηνοτροφικών, βιομηχανικών, βιοτεχνικών, θερμοκηπίων και λοιπών μονάδων, μόνο με υδρομετρητή).

4. Αρδευτικό δίκτυο Κοινότητας ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ (Αρδευόμενες εκτάσεις από δημοτικό αρδευτικό δίκτυο με βάνες διανομής). – Υδροδότηση κτηνοτροφικών, βιομηχανικών, βιοτεχνικών, θερμοκηπίων και λοιπών μονάδων, μόνο με υδρομετρητή).

5. Αρδευτικό δίκτυο Κοινότητας ΒΑΛΤΟΤΟΠΙΟΥ, περιοχή ευθύνης Τ.Ο.Ε.Β.ΠΡΟΒΑΤΑ (Υδροδότηση από δημοτικό δίκτυο αρδευόμενων εκτάσεων, κτηνοτροφικών, βιομηχανικών, βιοτεχνικών, θερμοκηπίων και λοιπών μονάδων, μόνο με υδρομετρητή).

6. Αρδευτικό δίκτυο Κοινοτήτων ΨΥΧΙΚΟΥ, ΜΕΣΟΚΩΜΗΣ, ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ και ΠΕΘΕΛΙΝΟΥ περιοχές ευθύνης Τ.Ο.Ε.Β. ΨΥΧΙΚΟΥ – ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ – ΠΕΘΕΛΙΝΟΥ (Υδροδότηση από δημοτικό δίκτυο αρδευόμενων εκτάσεων, κτηνοτροφικών, βιομηχανικών, βιοτεχνικών, θερμοκηπίων και λοιπών μονάδων, μόνο με υδρομετρητή).

Άρθρο 8ο

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΧΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΔΕΥΣΗΣ

1. Δικαίωμα χρήσης του δημοτικού δικτύου άρδευσης έχουν όσοι κατέχουν ή και καλλιεργούν με οποιοδήποτε καθεστώς (ιδιόκτητα ή μισθωμένα) χωράφια, που με αίτηση – υπεύθυνη δήλωσή τους, ζητούν να κάνουν χρήση αυτού. Στην αίτηση – υπεύθυνη δήλωση που υποβάλλεται στην αρμόδια Υπηρεσία άρδευσης του Δήμου ή στα γραφεία της οικίας Κοινότητας, οι ενδιαφερόμενοι δηλώνουν:

α) Τα ακριβή ατομικά τους στοιχεία (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση κατοικίας, αριθμός δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, αριθμός φορολογικού μητρώου, τηλέφωνο, κλπ.)

β) Την έκταση του αγρού που επιθυμούν να αρδεύουν

γ) Την τοποθεσία που βρίσκεται ο αγρός

δ) Τον 13 ψήφιο κωδικό ΟΣΔΕ του αγροτεμαχίου και την έκταση που αναφέρεται στη δήλωση ΟΣΔΕ (όπου αυτή υπάρχει)

ε) Τον αριθμό του αγροτεμαχίου Διανομής ή ΚΑΕ Εθνικού Κτηματολογίου

στ) Το είδος της καλλιέργειας

ζ) Το ιδιοκτησιακό καθεστώς (ιδιόκτητο ή ενοικιαζόμενο)

ζα) Στην υπεύθυνη δήλωση θα δηλώνεται ότι θα εξασφαλίσει την απαιτούμενη ποσότητα αιχμής μέσω δεξαμενής εξισορρόπησης – αποθήκευσης του νερού, ή άλλης κατάλληλης διάταξης και ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα τον παρόντα Κανονισμό, τον οποίο οφείλει να τηρεί. Επίσης, οι ενδιαφερόμενοι υποχρεούνται να προσκομίσουν στον Δήμο Εμμανουήλ Παππά τα αποδεικτικά στοιχεία που θα τους ζητηθούν, κατά περίπτωση.

2. Οι ενδιαφερόμενοι χρήστες των αρδευτικών υποδομών του Δήμου Εμμανουήλ Παππά, που δεν έχουν υδρομετρητές και αρδεύουν με βάνες διακοπής, υποχρεούνται να υποβάλλουν την ανωτέρω αναφερόμενη αίτηση, πριν την έναρξη της αρδευτικής περιόδου, εντός τακτικής προθεσμίας για τον έγκαιρο προγραμματισμό των αρδεύσεων. Με απόφαση της οικείας Τοπικής Επιτροπής Άρδευσης, μπορούν να γίνουν δεκτές και αιτήσεις ενδιαφερομένων που υποβάλλονται εκτός των οριζόμενων προθεσμιών, εφόσον υπάρχει επάρκεια και ευχέρεια. Σ’ αυτή την περίπτωση οι εν λόγω καλλιεργητές εντάσσονται και αυτοί στο πρόγραμμα αρδεύσεως, με σειρά που ορίζεται από το αρμόδιο αρδευτικό όργανο, εφόσον τηρηθούν τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του άρθρου 8 του παρόντος κανονισμού.

3. Στα δίκτυα όπου υπάρχουν υδρομετρητές, η παραπάνω αίτηση – υπεύθυνη δήλωση απαιτείται μόνο στην αρχική σύνδεση του ακινήτου με το δίκτυο.

4. Για την άρδευση των κτημάτων και λοιπών μονάδων (κτηνοτροφικών, βιοτεχνικών κλπ.), που αναφέρονται στο άρθρο 1, χρησιμοποιούνται τα νερά των πηγών, των γεωτρήσεων και όσων απολήγουν από αλλού μέσα στο αγρόκτημα. Είναι δυνατή επίσης η υδροδότηση κλάδων δικτύων άρδευσης από τα υφιστάμενα δίκτυα ύδρευσης, εφόσον αυτό είναι τεχνικά εφικτό και δεν δημιουργεί πρόβλημα στην ύδρευση του οικισμού. Σε κάθε περίπτωση υδροδότησης από τα δίκτυα ύδρευσης, απαιτείται απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται έπειτα από εισήγηση του Κοινοτικού Συμβουλίου.

5. Η υδροδότηση των αγροτικών κατοικιών, κτηνοτροφικών, βιοτεχνικών και λοιπών μονάδων από τα δίκτυα άρδευσης, σε καμία περίπτωση δεν αφορά στην ύδρευση αυτών, καθόσον δεν πληρούνται οι προδιαγραφές της ύδρευσης. Επισημαίνεται ότι ο Δήμος δεν φέρει καμία ευθύνη στην περίπτωση χρήσης από τους καταναλωτές των νερών του δικτύου άρδευσης για την ύδρευση των ανωτέρω κτημάτων και λοιπών μονάδων (κτηνοτροφικών, βιοτεχνικών κλπ.).

Η χρήση του νερού αυτού που επιτρέπεται και για άλλες ειδικές χρήσεις, όπως υδροδότηση αγροτικών κατοικιών, κτηνοτροφικών, βιοτεχνικών, βιομηχανικών και άλλων μονάδων ειδικών καλλιεργειών, εγκαταστάσεων υδροπονίας κ.ο.κ., όπου απαιτείται, ο υδρολήπτης προβαίνει, με τις κατάλληλες ειδικές τεχνικές και συσκευές, στην επιθυμητή βελτίωση του παρεχόμενου νερού, με ευθύνη και δαπάνες του. Ο Δήμος Εμμανουήλ Παππά δεν έχει καμιά ευθύνη, ούτε υποχρέωση αποζημίωσης για οποιαδήποτε ζημιά τυχόν προκληθεί από την ακαταλληλότητα του παρερχομένου νερού για την ειδική αυτή αρδευτική ή άλλη χρήση.

6. Οι κοινόχρηστες παροχές που υπάρχουν σε διάφορα σημεία έξω από τους οικισμούς, εξυπηρετούν τις ανάγκες των καλλιεργητών για ραντίσματα. Στην περίπτωση καταναλωτή που θέλει να ποτίζει με βυτίο καλλιέργειες σε περιοχή του Δήμου Εμμανουήλ Παππά που δεν υπάρχει αρδευτικό δίκτυο, αυτός υποβάλλει στην Τοπική Επιτροπή Άρδευσης, αίτηση υδροληψίας συγκεκριμένων κυβικών που εκτιμά ότι θα χρειαστεί την τρέχουσα αρδευτική περίοδο.

Αίτηση υδροληψίας υποβάλλει επίσης και κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που επιθυμεί να κάνει χρήση κοινόχρηστης παροχής ή δημοτικής δεξαμενής άρδευσης και για άλλες χρήσεις. Στην αίτηση δηλώνεται ο σκοπός της χρήσης του νερού (πχ για λατομική χρήση, χρήση σε εργοτάξιο κλπ), καθώς και το μέγιστο αριθμό κυβικών που θα χρειαστεί. Στην περίπτωση ανάγκης υδροληψίας όλο το έτος, στην αίτηση θα αναγράφεται η ελάχιστη ποσότητα που θα χρειαστεί. Ο υδρολήπτης υποχρεούται να ενημερώνει την αντίστοιχη Τ.Ε.Α. κάθε φορά που θα προβαίνει σε υδροληψία από κοινόχρηστη παροχή ή δεξαμενή άρδευσης.

7. Με την απόφαση του δημοτικού συμβουλίου «περί επιβολής ανταποδοτικών τελών άρδευσης», καθορίζεται και η χρέωση ανά κυβικό μέτρο νερού, για τους καταναλωτές που, με αίτησή τους, κάνουν χρήση των κοινόχρηστων παροχών. Τα υδρονομικά όργανα ελέγχουν την υδροληψία από τους παραπάνω χρήστες με κάθε πρόσφορο τρόπο.

Άρθρο 9ο

ΤΕΛΗ ΑΡΔΕΥΣΗΣ

1. Σε όσους χρησιμοποιούν τις υποδομές και εγκαταστάσεις του δημοτικού δικτύου άρδευσης και κάνουν χρήση του παρεχόμενου αρδευτικού νερού, επιβάλλονται τέλη άρδευσης που είναι ανταποδοτικά έσοδα του Δήμου και προορίζονται να καλύπτουν κάθε συναφές έξοδο της υπηρεσίας άρδευσης, ιδίως δε τις δαπάνες συντήρησης, επισκευής και λειτουργίας των αντλιοστασίων, των γεωτρήσεων, των ηλεκτρικών παροχών, των αρδευτικών καναλιών, των δικτύων άρδευσης, τα έξοδα μισθοδοσίας των υδρονομέων καθώς επίσης και τις δαπάνες απόσβεσης των επενδυμένων κεφαλαίων.

2. Τα τέλη άρδευσης καθώς και τα είδη και το ύψος των προστίμων, ορίζονται ανά Κοινότητα του Δήμου Εμμανουήλ Παππά, με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, μετά από εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και είναι δυνατόν να αναπροσαρμόζονται κάθε χρόνο.

3. Το ύψος των εκάστοτε επιβαλλόμενων τελών άρδευσης υπολογίζεται με βάση τον κανόνα της ανταποδοτικότητας και μπορεί να διαφοροποιείται ανά Κοινότητα, ανάλογα με τις ιδιαίτερες συνθήκες που επικρατούν σε κάθε περιοχή (τρόπος άρδευσης, πηγή προέλευσης αρδευτικού νερού, είδος καλλιεργειών, κόστος λειτουργίας δικτύου, κλπ)..

4. Τα τέλη άρδευσης ισχύουν για την επόμενη, μετά την έκδοση της απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, αρδευτική περίοδο. Στην περίπτωση που δεν ληφθεί νέα απόφαση ισχύουν τα τέλη της προηγούμενης περιόδου.

5. Τα τέλη άρδευσης βεβαιώνονται από την Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου με τη σύνταξη σχετικού βεβαιωτικού καταλόγου και εισπράττονται από τον δημοτικό ταμία ή τους εισπράκτορες του Δήμου, σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζεται από τις σχετικές διατάξεις του Β.Δ. 17-5/15-06-1959 (ΦΕΚ Α’114) «Περί οικονομικής διοικήσεως και λογιστικού των Δήμων και Κοινοτήτων», όπως ισχύουν. .

6. Κατά των βεβαιωτικών καταλόγων μπορεί να υποβληθεί ένσταση από τον καταναλωτή εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από τη δημοσίευση, ενώπιον της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου. Οι τυχόν υποβληθείσες ενστάσεις εκδικάζονται υποχρεωτικά εντός τριάντα (30) ημερών από την λήξης της προθεσμίας υποβολής τους, από την αρμόδια επιτροπή επίλυσης διαφορών, μετά από εισήγηση της Τοπικής Επιτροπής Άρδευσης. Το πόρισμα της επιτροπής διαβιβάζεται στην Οικονομική Επιτροπή, η οποία και αποφασίζει σχετικά.

Άρθρο 10ο

ΠΑΡΟΧΕΣ – ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΤΕΣ

Όσοι κάνουν χρήση του αρδευτικού δικτύου του Δήμου Εμμανουήλ Παππά είναι υποχρεωμένοι:

1. Το διαθέσιμο νερό άρδευσης του Δήμου χορηγείται στους καλλιεργητές αγροτεμάχιων που βρίσκονται εντός της κτηματικής περιφέρειας του Δήμου, είτε πρόκειται για ιδιοκτήτες είτε πρόκειται για ενοικιαστές των αγροτεμαχίων αυτών.

α) Ιδιοκτήτης, κατά τις διατάξεις του παρόντος Κανονισμού, θεωρείται εκείνος που κατά τη συναλλαγή του με τον Δήμο Εμμανουήλ Παππά δηλώνει ότι, είναι κύριος, ψιλός κύριος ή επικαρπωτής της αρδευόμενης έκτασης και υπογράφει την αίτηση για την υδροδότηση του ακινήτου. Ο Δήμος κατά την υποβολή της αίτησης δεν εξετάζει τίτλους ιδιοκτησίας και τυχόν διεκδικήσεις πάνω στο ακίνητο που πρόκειται να αρδευτεί, ούτε η άρδευση αγροτεμαχίου ή οικοπέδου αποτελεί στοιχείο αποδεικτικό ιδιοκτησίας υπέρ του αιτούντος.

β) Καταναλωτής θεωρείται εκείνος που κατά την συναλλαγή του με τον Δήμο Εμμανουήλ Παππά δηλώνει ότι είναι ο χρήστης της αρδευόμενης έκτασης (π.χ. στις περιπτώσεις ενοικιαζόμενων αγροτεμαχίων καταναλωτής είναι ο ενοικιαστής).

2. Για όλες τις παροχές άρδευσης, οι οποίες προϋπάρχουν του παρόντος Κανονισμού σε αγροτεμάχια ή αποθήκες, αγροτικές κατοικίες, πολυετείς καλλιέργειες κλπ και δεν έχουν τοποθετημένους υδρομετρητές, ούτε είναι καταχωρημένες στην Υπηρεσία Άρδευσης, οι ιδιοκτήτες των αγροτεμαχίων αυτών οφείλουν να δηλώσουν στην Υπηρεσία ή στην Τοπική Επιτροπή Άρδευσης (Τ.Ε.Α.), εντός εξαμήνου από την έναρξη ισχύος του παρόντος Κανονισμού και σε κάθε περίπτωση πριν την έναρξη της αρδευτικής περιόδου, όλα τα απαραίτητα στοιχεία που απαιτούνται (ιδιοκτήτης, καταναλωτής, μέγεθος αγροτεμαχίου, είδος καλλιέργειας κλπ). Παροχές που θα εντοπιστούν μετά την ανωτέρω χρονική προθεσμία και οι οποίες δεν θα έχουν δηλωθεί από τους ιδιοκτήτες τους, θα διακόπτεται η λειτουργία τους και ο ιδιοκτήτης θα πρέπει να υποβάλει αίτηση αρχικής σύνδεσης για την επαναλειτουργία τους.

Με ευθύνη της Υπηρεσίας και της Τοπικής Επιτροπής Άρδευσης (Τ.Ε.Α.), δημιουργείται αρχείο καταναλωτών άρδευσης, ανά Κοινότητα. Απαγορεύεται ρητά η άρδευση αγροτεμαχίων που δεν περιλαμβάνονται στο αρχείο καταναλωτών άρδευσης.

3. Οι υδρομετρητές, στα δίκτυα με ιδιωτικές παροχές άρδευσης, τοποθετούνται στην άκρη του κτήματος και σε περίπτωση που πρόκειται για περιφραγμένο κτήμα, έξωθεν της περίφραξης και εντός ειδικού πλαστικού φρεατίου, ελάχιστων διαστάσεων 25 Χ 50 Χ 25cm.

Η διατομή του αγωγού σύνδεσης (παροχή) ορίζεται σε 3/4΄ ΄ (Φ22). Σε περίπτωση αιτήματος για μεγαλύτερη διάμετρο, αυτή θα καθορίζεται από την Υπηρεσία Άρδευσης του Δήμου Εμμανουήλ Παππά, έπειτα από τη σύμφωνη γνώμη της Τοπικής Επιτροπής Άρδευσης (Τ.Ε.Α) και ανάλογα με τη φέρουσα ικανότητα του συγκεκριμένου δικτύου. Η κατασκευή της παροχής, η τοποθέτηση του υδρομετρητή, της βάνας διακοπής και του φρεατίου γίνεται από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Εμμανουήλ Παππά, ύστερα από σχετική αίτηση – υπεύθυνη δήλωση (βλ. Άρθρο 8) των ενδιαφερόμενων προς τον Δήμο, η οποία ικανοποιείται εφόσον συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις. Απαγορεύεται ρητά η τοποθέτηση ή μετακίνηση αντικατάσταση υδρομετρητή από τρίτους.

4. Το τέλος σύνδεσης με το δίκτυο άρδευσης ορίζεται σε τριάντα ευρώ (30 €). Η αξία του υδρομετρητή, της βάνας διακοπής και του φρεατίου ορίζεται σε σαράντα ευρώ (40 €). Το κόστος της δαπάνης κατασκευής της ιδιωτικής παροχής ορίζεται σε πενήντα ευρώ (50 €) και για απόσταση έως και είκοσι μέτρα (20μ.) από την θέση υδροληψίας (κεντρικό αρδευτικό αγωγό). Για κάθε επιπλέον μέτρο το κόστος της δαπάνης ορίζεται σε τρία ευρώ/μέτρο (3€/μ).

α) Όταν η ιδιοκτησία του αιτούντα είναι μακριά από τον κεντρικό αγωγό, η τυχόν απαιτούμενη επέκταση του δικτύου άρδευσης, περιλαμβάνεται στο Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου και γίνεται έπειτα από πρόταση του Κοινοτικού Συμβουλίου και απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Στην περίπτωση που το έργο δεν επιλέγεται από το Κοινοτικό Συμβούλιο να συμπεριληφθεί στο τεχνικό πρόγραμμα, η επέκταση του δικτύου μπορεί να γίνει με δαπάνη του αιτούντα, έπειτα από την έγκριση της Τοπικής Επιτροπής Άρδευσης. Σε αυτήν την περίπτωση, η Τεχνική Υπηρεσία εκπονεί μελέτη για την επέκταση του δικτύου και το κόστος καταβάλλεται από τον ιδιώτη στο ταμείο του Δήμου. Το δημοτικό Συμβούλιο στη συνέχεια αποφασίζει για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού και του Τεχνικού Προγράμματος και το έργο εκτελείται από την Τεχνική Υπηρεσία.

β) Για διάστημα τριών ετών, όποιος επιθυμεί να συνδεθεί στο παραπάνω δίκτυο που κατασκευάστηκε δαπάνη του ιδιώτη, οφείλει να καταβάλει σε αυτόν αναλογικό ποσό της δαπάνης επέκτασης, που πληρώθηκε από τον ιδιώτη. Μετά την τριετία το δίκτυο ανήκει στην ιδιοκτησία του Δήμου.

Άρθρο 11ο

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ

1. Κάθε παροχή άρδευσης, στην περίπτωση μεταβίβασης της ιδιοκτησίας, μεταβιβάζεται στον νέο ιδιοκτήτη, εντός δύο μηνών από την ημερομηνία της πράξης μεταβίβασης. Ο νέος ιδιοκτήτης, οφείλει να γνωστοποιήσει στον Δήμο Εμμανουήλ Παππά την εν λόγω πράξη και να καταθέσει αίτηση για έκδοση νέου λογαριασμού στο όνομά του.

Ο πρώην ιδιοκτήτης οφείλει να εξοφλήσει τις τυχόν ανεξόφλητες οφειλές από κατανάλωση νερού. Η μη εξόφληση αυτών συνεπάγεται την αναστολή της διαδικασίας μεταβίβασης της παροχής και διακοπή της σύνδεσης, έως την τακτοποίηση αυτών, εκτός εάν ο νέος ιδιοκτήτης αναλάβει, με υπεύθυνη δήλωσή του, τις οφειλές που θα χρεωθούν στο νέο λογαριασμό.

2. Σε περίπτωση θανάτου, τυχόν οφειλές του θανόντος/ούσης μετακυλούν στον κληρονόμο, ο οποίος για να συνεχίσει να έχει δικαίωμα να αρδεύει το ακίνητο, θα πρέπει να τακτοποιήσει τις προηγούμενες οφειλές του θανόντος/ούσης.

3. Σε περίπτωση αλλαγής ενοικιαστή, ο νέος καταναλωτής υποχρεώνεται να καταθέσει στην υπηρεσία άρδευσης, αίτηση – υπεύθυνη δήλωση για την έκδοση νέου λογαριασμού στο όνομά του και υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη που δηλώνει ότι ενοικιάζει το ακίνητο στον αιτούντα.

4. Ορίζεται τέλος μεταβίβασης 10€, είτε σε νέο ιδιοκτήτη είτε σε νέο ενοικιαστή

Άρθρο 12ο

ΥΔΡΟΝΟΜΕΙΣ – ΘΕΣΕΙΣ ΥΔΡΟΝΟΜΕΩΝ

1. Για την καλή λειτουργία του δικτύου, προσλαμβάνονται υδρονομείς κάθε χρόνο, με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Τα συμβούλια των Κοινοτήτων του Δήμου Εμμανουήλ Παππά, με σχετική εισήγηση, εκθέτουν την γνώμη και τις απόψεις τους, για τις ανάγκες πρόσληψης των υδρονομέων στις περιοχές τους, η οποία δεν είναι δεσμευτική για το Δημοτικό Συμβούλιο Εμμανουήλ Παππά.

2. Η πρόσληψη των υδρονομέων διέπετε, αποκλειστικώς, από τις ειδικές ρυθμίσεις του από 28.3/15.4.1957 Β.Δ. «Περί της αστυνομίας επί Αρδευτικών Υδάτων» (ΦΕΚ 60Α’), όπως ισχύει, όπως προβλέπεται στο άρθρο 211 του ισχύοντος σήμερα Ν. 3584/2007. Η πρόσληψη αυτών δεν υπάγεται στην διαδικασία της ΠΥΣ 33/2006 (ΦΕΚ 280 Α’), όπως ισχύει, ενώ ενεργείται, κατά παρέκκλιση των διατάξεων του ν. 2190/1994, όπως ισχύουν.

3. Με τον παρόντα κανονισμό ορίζονται οι μέγιστες προβλεπόμενες θέσεις των υδρονομέων ανά Κοινότητα, οι τομείς δράσης τους και ότι άλλο απαιτείται για την πρόσληψή τους. Ο αριθμός των θέσεων των υδρονομέων κατά Κοινότητα, καλύπτει τις ετήσιες ανάγκες για την διανομή του νερού και την επιτήρηση του δικτύου άρδευσης, σε όλη την επικράτεια του Δήμου Εμμανουήλ Παππά.

4. Το Δημοτικό Συμβούλιο δύναται, μετά από αξιολόγηση των εκάστοτε κατ’ έτος ισχυουσών συνθηκών και αναγκών άρδευσης, να μην καλύπτει όλες τις προβλεπόμενες στον παρόντα κανονισμό θέσεις. Στην περίπτωση αυτή, ένας υδρονομέας μπορεί να καλύπτει τις ανάγκες περισσότερων της μίας Κοινότητας. Οι θέσεις υδρονομέων κατανέμονται ως εξής:

• Κοινότητα Χρυσού: Ένας (1) υδρονομέας

• Κοινότητα Αγίου Πνεύματος: Ένας (1) υδρονομέας

• Κοινότητα Δαφνουδίου: : Ένας (1) υδρονομέας

• Κοινότητα Εμμανουήλ Παππά: : Ένας (1) υδρονομέας

• Κοινότητα Μετάλλων: : Ένας (1) υδρονομέας

• Κοινότητα Νέου Σουλίου: : Ένας (1) υδρονομέας

• Κοινότητα Πεντάπολης: : Ένας (1) υδρονομέας

• Κοινότητα Τούμπας: : Ένας (1) υδρονομέας

• Κοινότητα Νεοχωρίου: Δύο (2) υδρονομείς

• Κοινότητα Μονόβρυσης: Ένας (1) υδρονομέας

Άρθρο 13ο

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ – ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΥΔΡΟΝΟΜΕΩΝ

1. Οι υδρονομείς κατά την άσκηση των καθηκόντων τους φέρουν ευθύνη για την πιστή τήρηση του παρόντος κανονισμού. Η καταγγελία και βεβαίωση τυχόν αδικημάτων που αφορούν τον παρόντα κανονισμό θα πρέπει να γίνεται εγγράφως και σε διάστημα δυο ημερών από την διαπίστωση του συμβάντος, ενώπιον της Τοπικής Επιτροπής Άρδευσης. Οι υδρονομείς είναι υπεύθυνοι για:

α) Την επιμέλεια της καλής συλλογής και διοχέτευσης του νερού, την επιτήρηση της ροής αυτού στους αύλακες – κλειστά δίκτυα, μέχρι και την τελευταία αρδευόμενη ιδιοκτησία.

β) Να διαχειρίζονται τα δίκτυα και τις εγκαταστάσεις της άρδευσης και να αναφέρουν αμέσως κάθε δυσλειτουργία των εγκαταστάσεων.

γ) Την φύλαξη και την προστασία των πάσης φύσεως αρδευτικών έργων και την επιμέλεια της καλής λειτουργίας τους. Ακόμη για την ασφάλεια των χώρων των αντλιοστασίων και των φρεατίων, τα οποία θα πρέπει να είναι κλειδωμένα και ο υδρονομέας να έχει τα κλειδιά.

δ) Να διατηρούν τους χώρους των αντλιοστασίων καθαρούς καθώς και τα φρεάτια.

ε) Να τηρούν το πρόγραμμα άρδευσης και να μεριμνούν για την έγκαιρη γνωστοποίησή του, ώστε να λαμβάνουν γνώση οι αρδευόμενοι νωρίτερα.

στ) Να μην δέχονται φιλοδωρήματα σε καμιά περίπτωση επί ποινή απολύσεως. Επιπλέον δεν επιτρέπεται η άρδευση κτημάτων παραγωγών από τους υδρονομείς έναντι αμοιβής.

ζ) Σε ανοιχτά δίκτυα μεριμνούν για την τήρηση καταστάσεων με τους αρδευόμενους καταναλωτές. Σ αυτές θα αναγράφονται τα στρέμματα ή τα δέντρα αντίστοιχα, ανάλογα με τις χρεώσεις που έχουν οριστεί. Στις Δημοτικές Ενότητες όπου υπάρχουν κλειστά δίκτυα ο υδρονομέας είναι υποχρεωμένος να τηρεί καταστάσεις όπου θα αναγράφονται οι ώρες ή τα KW, ή τα κυβικά που άρδευσε ή κατανάλωσε ο κάθε καταναλωτής.

η) Σε καθημερινή βάση να περιοδεύουν την αρδευόμενη περιοχή και να ελέγχουν τους υδρομετρητές, όπου αυτοί υπάρχουν στα κλειστά δίκτυα και τα αυλάκια, για να έχουν ιδία αντίληψη των συνθηκών λειτουργίας αυτών.

θ) Να επιτηρούν τις κοινόχρηστες υδροληψίες και να αναφέρουν στην Υπηρεσία, όποιον χρησιμοποιεί το νερό, χωρίς άδεια, για χρήσεις πέραν του ραντίσματος των καλλιεργειών .

2. Οι υδρονομείς επίσης υποχρεούνται, για κάθε αρδευτικό δίκτυο με υδραύλακες να τηρούν κατάσταση στην οποία θα είναι καταγεγραμμένα τα ονόματα των καταναλωτών σύμφωνα με το πρόγραμμα άρδευσης. Σε περίπτωση μη τήρησης του προγράμματος σε όλα τα δίκτυα λόγω τεχνικού προβλήματος το πρόγραμμα θα συνεχίζεται εκεί που είχε σταματήσει πριν. Οι υδρονομείς θα πρέπει να κάνουν έλεγχο των στοιχείων που δηλώνονται από τους αρδευόμενους καταναλωτές σχετικά με την έκταση και τα δέντρα που αρδεύονται.

3. Οι υδρονομείς είναι υποχρεωμένοι να παρεμβαίνουν και να επιλύουν ζητήματα που αφορούν στο δίκτυο άρδευσης οποιαδήποτε ώρα του 24ώρου, ανεξάρτητα από το ωράριο απασχόλησής τους, καθ’ όλη την διάρκεια της αρδευτικής περιόδου και απαγορεύεται να ασχολούνται κατά την ώρα της υπηρεσίας τους σε κάθε εργασία ξένη προς τα καθήκοντά τους. Η τήρηση του ωραρίου παρακολουθείται από την Τ.Ε.Α.

4. Σε κάθε αντλιοστάσιο που υδροδοτεί κλειστό αρδευτικό δίκτυο με υδρομετρητές, τοποθετούνται από το Δήμο κεντρικοί υδρομετρητές, για τον έλεγχο της συνολικής κατανάλωσης του νερού και οι υδρονομείς υποχρεούνται, με δική τους ευθύνη, να τηρούν αρχείο, στο οποίο θα καταγράφονται με ακρίβεια τα κυβικά νερού που καταναλώνονται από την μια επίσκεψή τους έως την άλλη.

5. Επιπλέον, σε κάθε αντλιοστάσιο θα τηρείται, με ευθύνη των υδρονομέων, βιβλίο επισκέψεων – συμβάντων στο οποίο θα αναγράφονται τόσο από τους ίδιους όσο και από τυχόν συντηρητές, αυστηρή καταγραφή των επισκέψεών τους, η οποία και θα περιλαμβάνει:

α) Προσωπικά στοιχεία εργαζομένου (ονοματεπώνυμο – υπογραφή), ακριβείς ώρα προσέλευσης – αποχώρησής του από το αντλιοστάσιο (ημερομηνία και ώρα)

β) Είδος εργασίας που παρείχε

γ) Τα τυχόν προβλήματα στη λειτουργία των αντλιοστασίων

δ) Ο χρόνος που παρουσιάστηκαν αυτά, και

ε) Το είδος και ο ακριβής αριθμός τεμαχίων από τα υλικά που χρησιμοποιήθηκαν για κάθε εργασία.

6. Κάθε μήνα οι υδρονομείς παραδίδουν καταστάσεις και στο τέλος της αρδευτικής περιόδου, παραδίδουν συγκεντρωτική κατάσταση στην Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου Εμμανουήλ Παππά, σημειώνοντας ποιοι από τους ιδιοκτήτες έκαναν χρήση του δικαιώματος άρδευσης και ποιοι όχι, τις μετρήσεις κατανάλωσης, καθώς και τυχόν μεταβολές των στοιχείων ιδιοκτητών. Με βάση τις καταστάσεις αυτές, η Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου Εμμανουήλ Παππά προβαίνει στη σύνταξη βεβαιωτικών καταλόγων για την είσπραξη των αντίστοιχων ανταποδοτικών τελών.

7. Οι υδρονομείς θα συνεργάζονται στενά με τη Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Εμμανουήλ Παππά, στην οποία θα δίνουν γραπτή αναφορά στο τέλος κάθε μήνα, τόσο των κυβικών που καταναλώθηκαν όσο και των υλικών που δαπανήθηκαν για κάθε βλάβη που εντοπίσθηκε και διορθώθηκε.

Σε περίπτωση μη τήρησης των ανωτέρω από τους υδρονομείς ο Δήμος Εμμανουήλ Παππά θα μπορεί να προβεί στις νόμιμες κυρώσεις που προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία.

8. Εάν ο υδρονομέας του Δήμου επιτρέψει την άρδευση σε μη δικαιούχους ή δεν καταγράψει στις καταστάσεις τις καταναλώσεις ή μεταχειριστεί ευνοϊκά οποιοδήποτε καταναλωτή, τιμωρείται, με απόφαση του Δημάρχου, με χρηματικό πρόστιμο από 200 έως 1.000 Ευρώ και άμεση απομάκρυνση από τα καθήκοντά του και αντικατάστασή του, χωρίς δικαίωμα για αποζημίωση του χρόνου που απασχολήθηκε στην υπηρεσία άρδευσης του Δήμου Εμμανουήλ Παππά.

9. Για κάθε παράπονο κατά των υδρονομέων και λοιπών οργάνων του Δήμου σε ότι αφορά την εφαρμογή του Κανονισμού Άρδευσης, θα πρέπει οι ενδιαφερόμενοι να απευθύνονται, εντός προθεσμίας τριών (3) ημερών στα αρμόδια όργανα του Δήμου για λήψη τυχόν μέτρων.

Άρθρο 14ο

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ

Όσοι κάνουν χρήση του αρδευτικού δικτύου του Δήμου Εμμανουήλ Παππά είναι υποχρεωμένοι:

1. Να συμμορφώνονται με τις διατάξεις του παρόντος Κανονισμού Άρδευσης, τις οδηγίες και συστάσεις των υδρονομικών οργάνων και τις σχετικές αποφάσεις των Τοπικών Επιτροπών Άρδευσης και του Δημοτικού Συμβουλίου.

2. Να συνεργάζονται με τα αρμόδια όργανα και υπηρεσίες του Δήμου για την καλύτερη δυνατή λειτουργία του δικτύου προς όφελος όλων.

3. Να προβαίνουν σε δήλωση των καλλιεργειών εντός της οριζόμενης από το Δήμο χρονικής προθεσμίας, προσκομίζοντας όλα τα στοιχεία και δικαιολογητικά που απαιτούνται κατά περίπτωση.

4. Να δηλώνουν έγκαιρα στον αρμόδιο υδρονομέα την πρόθεσή τους να ποτίσουν και να τηρούν το πρόγραμμα άρδευσης που θέτει ο υδρονομέας.

5. Να συμμορφώνονται με τις υποδείξεις των υδρονομέων που αφορούν τις ώρες χρήσης του δικτύου και την αρτιότητα των αρδευτικών εξαρτημάτων.

6. Να εξοφλούν τις βεβαιωθείσες οφειλές παρελθόντων ετών από τέλη άρδευσης πριν από την έναρξη της νέας αρδευτικής περιόδου. Εάν έχει γίνει ρύθμιση των οφειλών αυτών, θα πρέπει να έχουν καταβληθεί κανονικά οι ληξιπρόθεσμες δόσεις. Όπου προβλέπεται προκαταβολή / τμηματική καταβολή τελών άρδευσης, αυτές πρέπει να εξοφλούνται εντός των οριζόμενων προθεσμιών.

7. Να παρευρίσκονται αυτοπροσώπως ή με ενήλικο αντιπρόσωπό τους κατά τη διάρκεια της άρδευσης των κτημάτων τους και μέχρι το τέλος αυτής, όταν η παρουσία τους είναι απαραίτητη ή όποτε αυτό τους ζητηθεί .

8. Να δηλώνουν άμεσα στον υδρονομέα ή στην Τοπική Επιτροπή Άρδευσης οποιαδήποτε ζημιά που προκλήθηκε στο δίκτυο είτε από δική τους υπαιτιότητα είτε όχι. Σε περίπτωση πρόκλησης ζημιάς σε δημοτικές αρδευτικές υποδομές ο χρήστης που προκάλεσε τη ζημιά θα πρέπει άμεσα να την αποκαταστήσει με δική του δαπάνη και με τεχνικά ορθό τρόπο. Σε περίπτωση καθυστέρησης επισκευής της βλάβης ο Δήμος Εμμανουήλ Παππά θα προβαίνει στην αποκατάσταση της με χρέωση από το Δήμο των απαιτούμενων υλικών και εργασίας.

9. Να μην επεμβαίνουν κατά οποιονδήποτε τρόπο στις υδροληψίες, βάνες, αντιλοστάσια κλπ για τη ρύθμιση των νερών άρδευσης που είναι αποκλειστικής αρμοδιότητας των υδρονομικών οργάνων. Ο Δήμος δεν ευθύνεται για την αυθαίρετη επέμβαση των χρηστών νερού στις υδροληψίες και τις βάνες, ούτε για τυχόν ζημιές, ατυχήματα ακόμα και θανάτους που μπορεί να προκληθούν.

10. Να μεριμνούν και να φροντίζουν για την καθαριότητα και την προσβασιμότητα των σημείων υδροληψίας.

11. Να λαμβάνουν όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε να αποφεύγεται η σπατάλη νερού και η πρόκληση ζημιών από διήθηση, πλημμύρες από τις υδροληψίες πριν και μετά το πότισμα, υπερχείλιση και διαφυγή του νερού σε παρακείμενα με τα δικά τους κτήματα, αγροτικούς δρόμους και εγκαταστάσεις.

12. Να προσέχουν και να προστατεύουν τις αρδευτικές υποδομές του Δήμου ώστε να μην προκαλούν φθορές και ζημίες με τη χρήση των γεωργικών μηχανημάτων τους.

13. Στη διάρκεια του ποτίσματος ο χρήστης του δικτύου είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τη σωστή λειτουργία των ιδιωτικών μέσων άρδευσης και ευθύνεται για την πρόκληση οποιασδήποτε ζημιάς στο αρδευτικό ή οδικό δίκτυο των παρακείμενων καλλιεργειών από κακή λειτουργία των ιδιωτικών συστημάτων άρδευσης.

14. Να επιτρέπουν την διέλευση, την παραμονή και την εκσκαφή των χωραφιών τους από μηχανήματα του Δήμου όταν πρόκειται για περιπτώσεις επιδιόρθωσης βλαβών του δικτύου που μπορεί να συμβούν, ανεξάρτητα από τον χρόνο, την μορφή και την ηλικία της καλλιέργειας τους.

15. Να λαμβάνουν μέτρα ασφαλείας κατά τη χρήση τεχνητής βροχής κοντά σε ηλεκτροφόρα καλώδια ώστε να αποφευχθούν τυχόν ατυχήματα. Ειδικότερα τα εξαρτήματα και οι σωληνώσεις άρδευσης κατά τη μεταφορά τους να μην πλησιάζουν ηλεκτροφόρα σύρματα γιατί υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας. Επιπλέον κατά τη χρήση της τεχνητής βροχής το εκτοξευμένο νερό να μην πλησιάζει και ακόμη χειρότερα να μην έρχεται σε επαφή με ηλεκτροφόρα σύρματα. Οι εκτοξευτήρες να τοποθετούνται μακριά από ηλεκτρικές γραμμές και δίκτυα της ΔΕΗ και να έχουν τέτοια κλίση, ώστε οι εκτοξευόμενες σταγόνες νερού να μην πλησιάζουν ηλεκτροφόρα σύρματα σε απόσταση μικρότερη των δέκα (10) μέτρων.

16. Να δέχονται τα υλικά καθαρισμού (χώματα) των τυχόν αρδευτικών διωρύγων στην άκρη των ιδιοκτησιών τους αναντίρρητα και χωρίς αποζημίωση.

Άρθρο 15ο

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Ο Δήμος έναντι των υδροληπτών του αρδευτικού δικτύου έχει τις ακόλουθες υποχρεώσεις:

1. Μεριμνά για την καλή λειτουργία και τακτή συντήρηση του δημοτικού δικτύου άρδευσης, ώστε να εξασφαλίζεται απρόσκοπτα το πότισμα των αρδευόμενων καλλιεργειών.

2. Υποχρεούται σε αποζημίωση των καλλιεργητών-χρηστών του αρδευτικού δικτύου στις εξής περιπτώσεις:

α) όταν προκληθεί ζημία στην καλλιέργεια που οφείλεται σε βλάβη ή δυσλειτουργία του δικτύου άρδευσης (π.χ. υπερχείλιση, πλημμύρα), χωρίς υπαιτιότητα του χρήστη

β) όταν προκληθεί ζημία στην καλλιέργεια από μηχανήματα του Δήμου κατά τη διάρκεια αποκατάστασης βλαβών του δικτύου (π.χ. εκσκαφή, διέλευση μηχανημάτων από τον αγρό).

Στις παραπάνω περιπτώσεις και για την διαπίστωση και εκτίμηση της προκληθείσας ζημίας, η οικεία Τοπική Επιτροπή Άρδευσης, μετά από σχετική επιτόπια γνωμάτευση γεωπόνου και τεχνικού υπαλλήλου του Δήμου, συντάσσει έκθεση την οποία διαβιβάζει άμεσα στη Οικονομική Υπηρεσία και στο Δήμαρχο, με παράλληλη κοινοποίηση στον ενδιαφερόμενο. Στην έκθεση αναφέρονται οπωσδήποτε η περιγραφή και η έκταση της ζημίας, το ζημιογόνο αίτιο, καθώς και η εκτίμηση για την απώλεια παραγωγής και το πιθανό ύψος απολεσθέντων εσόδων του παραγωγού λόγω της ζημίας, λαμβάνοντας υπόψη την τρέχουσα αξία του καλλιεργούμενου προϊόντος και τον ισχύοντα Κανονισμό Ασφαλιστικής Κάλυψης Φυτικού Κεφαλαίου του ΕΛ.Γ.Α.

γ) Για την καταβολή ή μη της αποζημίωσης καθώς και για το ύψος αυτής αποφασίζει το Δημοτικό Συμβούλιο.

3. Ο Δήμος δεν ευθύνεται έναντι των καταναλωτών-χρηστών του αρδευτικού δικτύου και δεν υποχρεούται σε καταβολή αποζημιώσεων όταν προκληθούν ζημίες στις καλλιέργειες που οφείλονται στις εξής περιπτώσεις:

α) όταν το νερό του αρδευτικού δικτύου του Δήμου δεν επαρκεί για το πότισμα των αγροτεμαχίων εξαιτίας ελλιπούς τροφοδοσίας του με νερό ή όταν η αρμόδια αρχή διαχείρισης των υδάτων προβεί με απόφασή της σε περιοριστικά ή απαγορευτικά μέτρα χρήσης των υπόγειων ή επιφανειακών νερών. Ο κανονισμός άρδευσης θα πρέπει να είναι σύμφωνος με τα Σχέδια Διαχείρισης. Σε περίπτωση ασυμφωνίας, υπερισχύει το Σχέδιο Διαχείρισης

β) όταν οι αρδευτικές γεωτρήσεις που τροφοδοτούν το δημοτικό δίκτυο άρδευσης δεν μπορούν να καλύψουν την ζήτηση (ποσότητες αρδευτικού νερού), λόγω πτώσης του υδροφόρου ορίζοντα και μείωσης των υπόγειων υδατικών αποθεμάτων που οφείλονται σε περιβαλλοντικούς παράγοντες και κλιματολογικά αίτια.

4. Η λειτουργία του δικτύου για όλη την αρδευτική περίοδο θα είναι, κατά κανόνα, 24ωρη, με εξαίρεση τις περιπτώσεις βλαβών στο δίκτυο ή στα αντλιοστάσια, απρόβλεπτων δυσμενών συνθηκών (π.χ. ανομβρίας), ή όταν αυτό κριθεί αναγκαίο λόγω άλλης ανωτέρας βίας, ύστερα από εισήγηση των οικείων Τοπικών Επιτροπών Άρδευσης και απόφαση του Δημάρχου. Ο Δήμος Εμμανουήλ Παππά δεν είναι υποχρεωμένος να ικανοποιεί απαιτήσεις μεγάλων στιγμιαίων καταναλώσεων αιχμής μέσα στο 24ωρο.

Η παρεχόμενη ποσότητα νερού κατανέμεται περίπου ομοιόμορφα μέσα στο 24ωρο και ο υδρολήπτης οφείλει να εξασφαλίσει την απαιτούμενη ποσότητα αιχμής μέσω δεξαμενής εξισορρόπησης – αποθήκευσης του νερού ή άλλης κατάλληλης διάταξης. Ο Δήμος Εμμανουήλ Παππά δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν βλάβες που μπορούν να προκληθούν στις ιδιωτικές εγκαταστάσεις του υδρολήπτη από την αύξηση της πίεσης του νερού από το μηδενικό μέχρι το κανονικό επίπεδο, μετά την επαναλειτουργία του δικτύου άρδευσης.

5. Στις περιπτώσεις που παρατηρηθεί αδυναμία του δικτύου να ανταποκριθεί στη ζήτηση του νερού (βλάβες σε υδροληψία – αντλιοστάσια – ταυτόχρονη ζήτηση νερού από πολλούς παραγωγούς) τη διανομή του νερού θα κάνουν τα υδρονομικά όργανα σε συνεργασία με τις Τοπικές Επιτροπές Άρδευσης. Στην περίπτωση αυτή δίνεται η δυνατότητα εκ περιτροπής άρδευση, για όσο χρόνο χρειαστεί, με μέριμνα για την εξυπηρέτηση όλων των καταναλωτών του συγκεκριμένου δικτύου.

6. Η καθημερινή διάρκεια λειτουργίας των αρδευτικών υποδομών εξαρτάται από τη ζήτηση αρδευτικού νερού, τις καιρικές συνθήκες, το υδατικό απόθεμα και τη δυνατότητα λειτουργίας των αντλιοστασίων. Προκειμένου να αποφεύγεται η άρδευση κατά τις μεσημεριανές ώρες της ημέρας, όπου μεγιστοποιούνται οι απώλειες αρδευτικού νερού, με ευθύνη των υδρονομικών οργάνων, μπορεί να εκπονείται πρόγραμμα διακοπής της υδροδότησης συγκεκριμένης χρονικής διάρκειας, το οποίο, σε κάθε περίπτωση και με κάθε πρόσφορο μέσο, γνωστοποιείται έγκαιρα στους χρήστες καταναλωτές.

Άρθρο 16ο

ΠΑΡΑΠΟΝΑ – ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ

1. Τυχόν παράπονα καταναλωτών που υποβάλλονται με γραπτή αίτηση ή αναφορά στην υπηρεσία άρδευσης ή στην οικεία Κοινότητα, εξετάζονται από τις Τοπικές Επιτροπές Άρδευσης, τις αρμόδιες υπηρεσίες και τον αρμόδιο αντιδήμαρχο και κατά περίπτωση μπορούν να οδηγούνται στο Δημοτικό Συμβούλιο.

Οι καταναλωτές μπορούν να υποβάλουν ένσταση μόνο για τον τελευταίο λογαριασμό κατανάλωσης νερού, εκτός αν τεκμηριωμένα συντρέχουν λόγοι για την καθυστέρηση της ένστασης, οι οποίοι αξιολογούνται από την Τοπική Επιτροπή Άρδευσης. Για τον ίδιο λογαριασμό δεν μπορεί να υποβληθεί νέα ένσταση.

2. Ενστάσεις καταναλωτών για βεβαιωθέντα τέλη άρδευσης θα εξετάζονται από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Εμμανουήλ Παππά, κατόπιν γνωμοδότησης της Τοπικής Επιτροπής Άρδευσης.

3. Δεν γίνονται δεκτές ενστάσεις και δεν θα εξετάζονται καθόλου από την Τοπική Επιτροπή Άρδευσης ή το Δημοτικό Συμβούλιο για τις παρακάτω περιπτώσεις:

α) Όταν υποβάλλονται δύο μήνες μετά τη λήξη πληρωμής του λογαριασμού.

β) Όταν ο καταναλωτής επικαλείται δολιοφθορά από τρίτους, χωρίς να υπάρχει η αντίστοιχη πιστοποίηση από την τήρηση αρχείου της ΕΛ.ΑΣ.

γ) Δεν γίνεται δεκτή ένσταση καταναλωτών με ληξιπρόθεσμες οφειλές, άλλες πέραν του λογαριασμού για τον οποίο κατατίθεται η ένσταση.

Άρθρο 17ο

ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕΙΣ -ΠΡΟΣΤΙΜΑ

1. Απαγορεύεται αυστηρά το άνοιγμα ή κλείσιμο δικλείδων του αρδευτικού δικτύου πέραν από αυτές που είναι απαραίτητες για την άρδευση του αγροτεμαχίου και πάντα με την υπόδειξη του υδρονομέα. Οι παραβάτες τιμωρούνται με χρηματικό πρόστιμο τουλάχιστον διακοσίων ευρώ (200 €).

2. Απαγορεύεται αυστηρά η λαθραία λήψη νερού. Λαθραία λήψη θεωρείται η χρήση του δικτύου χωρίς εντολή του υδρονομέα, καθώς και η λήψη νερού που γίνεται από άλλες παροχές πλην του ιδιοκτήτη. Οι παραβάτες τιμωρούνται με χρηματικό πρόστιμο τουλάχιστον τριακοσίων ευρώ (300€).

3. Απαγορεύεται σε οποιονδήποτε η είσοδος σε αντλιοστάσιο εκτός από τον υδρονομέα που είναι εντεταλμένος για τη συγκεκριμένη γεώτρηση, τους τεχνικούς συντήρησης ή άλλα εξουσιοδοτημένα όργανα που ενεργούν για λογαριασμό του Δήμου Εμμανουήλ Παππά. Οι παραβάτες θα τιμωρούνται με πρόστιμο τουλάχιστον διακοσίων ευρώ (200 €).

Οι παραβάτες των προηγούμενων παραγράφων πέραν του χρηματικού προστίμου που θα τους επιβάλλεται είναι υποχρεωμένοι να αποκαθιστούν και κάθε βλάβη ή ζημία προκύψει από αυτές τις ενέργειές τους.

4. Απαγορεύεται η αυθαίρετη τοποθέτηση μεταφορά, αναστροφή ή αλλαγή υδρομετρητή άρδευσης. Οι παραβάτες τιμωρούνται με χρηματικό πρόστιμο τουλάχιστον εκατό ευρώ (100 €) και η χρέωση θα γίνεται στο ύψος της μεγαλύτερης κατανάλωσης των τελευταίων τριών χρόνων.

Σε περίπτωση βλάβης του υδρομετρητή ο ενδιαφερόμενος ενημερώνει αμέσως την υπηρεσία άρδευσης ή τον υδρονομέα. Αν χρειαστεί επισκευή ή αντικατάσταση του μετρητή αυτό θα το κρίνουν τα αρμόδια όργανα του Δήμου και θα δώσουν οδηγίες στον καταναλωτή-χρήστη του δικτύου. Στην περίπτωση αυτή η χρέωση θα γίνεται στο ύψος του μέσου όρου της κατανάλωσης των τελευταίων τριών ετών.

5. Κάθε αυθαίρετη επέμβαση στους υδρομετρητές με σκοπό την παρεμπόδιση της σωστής καταγραφής του νερού άρδευσης, αποτελεί παράνομη πράξη και συνεπάγεται την άμεση διακοπή της υδροδότησης αλλά και την επιβολή χρηματικού προστίμου τουλάχιστον διακοσίων ευρώ (200 €) από το αρμόδιο όργανο. Σε αυτή την περίπτωση καταλογίζονται σε βάρος του υπαίτιου επιπλέον η αξία της άρδευσης στο ύψος της μεγαλύτερης κατανάλωσης των τελευταίων τριών χρόνων, καθώς και κάθε άλλη οικονομική απώλεια που τυχόν υπέστη ο Δήμος.

6. Απαγορεύεται η ρίψη εντός των καναλιών, δεξαμενών και γενικότερα εντός του δικτύου αντικειμένων, όπως πλαστικά δοχεία, ξύλα, πέτρες, χώματα και κάθε φύσεως αντικείμενα που εμποδίζουν την ομαλή ροή του νερού. Οι παραβάτες τιμωρούνται με χρηματικό πρόστιμο τουλάχιστον διακοσίων ευρώ (200€).

7. Απαγορεύεται η φθορά και πρόκληση ζημιών και βλαβών στα αρδευτικά δίκτυα από την μη προσεκτική χρήση των γεωργικών μηχανημάτων. Σε περίπτωση που οι βλάβες προκληθούν με δόλο των γεωργών-παραβατών εκτός του κόστους αποκατάστασης υλικών, υπηρεσιών, κλπ που υποχρεούνται οι υπαίτιοι, επιβάλλεται και χρηματικό πρόστιμο τουλάχιστον διακοσίων ευρώ (200 €).

8. Κατά την διάρκεια των αρδεύσεων απαγορεύεται η εσκεμμένη και εκτεταμένη διαβροχή των αγροτικών δρόμων, οι αυθαίρετες τομές, και η τοποθέτηση υπόγειων ή υπέργειων αρδευτικών σωληνώσεων στους κοινόχρηστους χώρους. Οι παραβάτες τιμωρούνται με χρηματικό πρόστιμο τουλάχιστον διακοσίων ευρώ (200€). Αρμόδια όργανα ελέγχου καθίστανται οι υδρονομείς και η οικεία Τοπική Επιτροπή Άρδευσης. Αντίστοιχο πρόστιμο επιβάλλεται και σε όσους καλλιεργητές προχωρούν στην εναπόθεση χωμάτων στους αγροτικούς δρόμους κατά το όργωμα του χωραφιού και σε όσους οργώνουν τον κοινόχρηστο αγροτικό δρόμο ή και το έρεισμά του που οδηγεί στην καταστροφή της οδού.

9. Κατά την διάρκεια των αρδεύσεων απαγορεύεται οι χρήστες του δικτύου να ρίχνουν νερό στα αποστραγγιστικά κανάλια, γεγονός που συνεπάγεται την αύξηση του κόστους λειτουργίας των γεωτρήσεων και την σπατάλη του νερού άρδευσης. Όσοι δεν συμμορφώνονται τιμωρούνται με χρηματικό πρόστιμο τουλάχιστον διακοσίων ευρώ (200€).

10. Απαγορεύεται η διακοπή ή παρεμπόδιση της κυκλοφορίας στους αγροτικούς δρόμους από την τοποθέτηση αγροτικών μηχανημάτων (αρδευτικά συγκροτήματα, τρακτέρ, κλπ). Οι παραβάτες τιμωρούνται με χρηματικό πρόστιμο τουλάχιστον διακοσίων ευρώ (200 €).

11. Απαγορεύεται στους καλλιεργητές να καταλαμβάνουν και να καλλιεργούν, εντός του αρδευτικού δικτύου, αγροτικούς δρόμους ή να τους οργώσουν και να προκαλούν φθορές στο οδόστρωμα, να συσσωρεύουν χώματα, χόρτα, υδρο-αρδευτικό υλικό, αγροτικά εργαλεία, μηχανήματα, κλπ. Πάνω στους αγροτικούς δρόμους. Οι παραβάτες τιμωρούνται με χρηματικό πρόστιμο τουλάχιστον διακοσίων ευρώ (200€).

12. Απαγορεύεται αυστηρά η ανεξέλεγκτη απόρριψη κενών συσκευασιών των φυτοφαρμάκων στο περιβάλλον. Οι κενές συσκευασίες απορρίπτονται υποχρεωτικά στον πλησιέστερο ειδικό κάδο ή καταστρέφονται με ευθύνη του παραγωγού, σύμφωνα με τις οδηγίες τις ετικέτας και την ισχύουσα νομοθεσία. Οι παραβάτες τιμωρούνται με χρηματικό πρόστιμο τουλάχιστον διακοσίων ευρώ (200€). Τα χρηματικά πρόστιμα που αναφέρονται στο παρόν άρθρο μπορεί να αναπροσαρμόζονται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Εμμανουήλ Παππά.

13. Όσοι δε συμμορφώνονται με τον παρόντα Κανονισμό τα αρμόδια υδρονομικά όργανα βεβαιώνουν την παράβαση σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Επίσης επιβάλλεται από την αρμόδια υπηρεσία εσόδων του Δήμου, κατόπιν έγγραφης έκθεσης ελέγχου του υδρονομέα και απόφασης της Τοπικής Επιτροπής Άρδευσης, διοικητικό πρόστιμο ύψους 200,00 ευρώ. Το ύψος του προστίμου μπορεί να αναπροσαρμόζεται μαζί με τα τέλη άρδευσης κάθε έτος. Για κάθε περίπτωση που δεν προβλέπεται από τον κανονισμό αυτό, αποφασίζει το Δημοτικό Συμβούλιο.

Άρθρο 18ο

ΒΕΒΑΙΩΣΗ – ΕΠΙΒΟΛΗ – ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ

1. Κατά των καταλαμβανόμενων επ’ αυτοφώρω ή επί αξιόπιστη μαρτυρία τρίτου ως υπαιτίων παραβάσεων που αναφέρονται στον Κανονισμό αυτό, επιβάλλονται τα κατά περίπτωση οριζόμενα πρόστιμα.

2. Η Τοπική Επιτροπή Άρδευσης μετά τη διενέργεια αυτοψίας και εφόσον διαπιστώσει παραβίαση διατάξεων του παρόντος Κανονισμού, συντάσσει εις τριπλούν «Πράξη Βεβαίωσης Παράβασης» στην οποία αναγράφονται:

α) Τα προς εξατομίκευση του παραβάτη απαιτούμενα στοιχεία ταυτότητας

β) Ο χρόνος και ο τόπος τέλεσης της παράβασης

γ) Συνοπτική αναφορά της τελεσθείσας παράβασης και μνεία της διάταξης ή των διατάξεων του Κανονισμού που παραβιάζονται

δ) Το ύψος του χρηματικού προστίμου που προτείνεται να επιβληθεί

3. Η Πράξη Βεβαίωσης Παράβασης υπογράφεται από όλα τα μέλη της Τοπικής Επιτροπής Άρδευσης και παραδίδεται αντίγραφό της στον φερόμενο παραβάτη προκειμένου να λάβει γνώση και να καταθέσει εγγράφως τις απόψεις του στο Δήμο αναφορικά με το φερόμενο παράπτωμα εντός ανατρεπτικής προθεσμίας δέκα (10) ημερολογιακών ημερών. Μη υποβολή έγγραφων απόψεων ή απόρριψη ισχυρισμών από τον Δήμο (Δήμαρχος μετά από γνωμοδότηση Τοπικής Επιτροπής), έχει ως συνέπεια την επιβολή των προβλεπόμενων προστίμων.

4. Από το τριπλότυπο της Πράξης Βεβαίωσης Παράβασης, το πρώτο φύλλο επιδίδεται στον παραβάτη με αποδεικτικό, το δεύτερο διαβιβάζεται στην Διεύθυνση Οικονομικών –Τμήμα Ταμειακής Υπηρεσίας με εισήγηση για την έκδοση απόφασης του Δημάρχου ή του αρμοδίου Αντιδημάρχου επιβολής του κατά περίπτωση προτεινόμενου προστίμου και το τρίτο παραμένει στο στέλεχος.

5. Οι αποφάσεις επιβολής των προστίμων που προβλέπονται από τον παρόντα Κανονισμό εκδίδονται από τον Δήμαρχο ή τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο και εισπράττονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ν.Δ. 318/1969 (ΦΕΚ Α’ 212) «Περί βεβαιώσεως και εισπράξεως των εσόδων των Δήμων και Κοινοτήτων».

Άρθρο 19ο

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Μέχρι την ολοκλήρωση της τοποθέτησης υδρομετρητών σε όλα τα κλειστά δίκτυα, όπως προβλέπεται στην παράγραφο 6 του άρθρο 8 του κανονισμού, η χρέωση των καταναλωτών θα γίνεται ανά Κοινότητα, σύμφωνα με την ισχύουσα απόφαση του δημοτικού Συμβουλίου, περί επιβολής ανταποδοτικών τελών άρδευσης.

Άρθρο 20ο

ΕΙΔΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

Ζητήματα που δεν καλύπτονται από το παρόντα κανονισμό διαβιβάζονται από την αρμόδια Υπηρεσία στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής για να εξεταστούν από το Δημοτικό Συμβούλιο Εμμανουήλ Παππά.

Άρθρο 21ο

ΙΣΧΥΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ

Ο παρών Κανονισμός, αποτελούμενος από είκοσι ένα (21), άρθρα τίθεται σε ισχύ από την επομένη της ψήφισής του από το Δημοτικό Συμβούλιο Εμμανουήλ Παππά. Κάθε προηγούμενη απόφαση καταργείται. Επιτρέπεται τροποποίηση του παρόντος Κανονισμού με συμπλήρωση ή κατάργηση διατάξεων του μόνο μετά από κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Εμμανουήλ Παππά και απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Ο Κανονισμός ψηφίστηκε και εγκρίθηκε στη συνεδρίαση της 16ης Νοεμβρίου 2020, σύμφωνα με την αριθ. …./2020 απόφαση του Δημοτικού αυτός Συμβουλίου.