Παρακάτω υπάρχουν οι διαθέσιμοι κανονισμοί:

Κανονισμός Ύδρευσης

Κανονισμός Άρδευσης

Κανονισμός Αποχέτευσης